Red-Tagging sa mga Progresibong Party-list at Kandidato, Patunay ng Panghihimasok ng Militar sa Eleksyon at sa Balangkas ng National Task Force to End Local Communist Insurgency (NTF)

Bagamat hindi dapat nakikialam sa eleksyon, aktibong nangangampanya ang AFP laban sa mga partido at kandidatong progresibo at anti-Duterte sa pamamagitan ng malaganap na Red-Tagging o pagpaparatang bilang mga “prenteng organisasyon” at tagasuporta ng CPP-NPA-NDFP. Ang malaganap na kampanyang panunupil na ito sa ligal at demokratikong kilusan at sa oposisyon ay malaking bahagi ng sibil-militar na junta na pinamumunuan ni Duterte sa pamamagitan ng NTF.
Sa bisa ng EO 70, ipinatupad ng NTF ang estratehiyang militar na Whole-of-Nation-Approach (WoNA) o pagpapailalim ng buong reaksyunaryong gubyerno sa kontra-insurhensyang kampanya ng rehimen. Isang malinaw na pangingibabaw ng militar ngayon sa mga barangay ang pag-atas ng mga ito na ideklarang ‘Persona-non-grata’ ang NPA sa kanilang nasasakupan. Layunin nitong pigilan ang lumalawak na pagkakaisa ng mamamayan at ng mga upisyal ng mga lokal na gubyerno at ilang mga makabayang lingkod-bayan sa pagsusulong mga demokratikong interes.
Sang-ayon sa kumpas ng binuong Regional Task Force sa Bikol, lantaran ang paninira ng iba’t ibang tagapagsalita ng mga brigada ng 9th IDPA sa pangunguna ni Capt. Mejilla ng 902nd IBde. sa mga progresibong party-list sa ilalim ng Koalisyong Makabayan kabilang ang Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela at Kabataan at kay Neri Colmenares, kandidato ng Makabayan para sa senador, ilang araw bago ang eleksyong 2019. Layunin nitong supilin ang impluwensya ng mga progresibong partido at kandidatong tunay na nagbibitbit sa demokratiko at makabayang interes ng masang manggagawa, magsasaka at iba pang inaapi’t pinagsasamantalahang sektor ng lipunan.
Ginawang tuntungan ang deklarasyon ng election hotspot sa ilang bayan sa rehiyon upang magpatuloy ang mga operasyong triad (saywar, intel at kombat) ng mga Peace and Development Teams (PDT) sa kanayunan. Binibigyang-daan nito ang malawakang manipulasyon at pandaraya ng militar sa eleksyong 2019.
Sa kabilang banda, nagkukumahog ang rehimeng US-Duterte na pahupain ang galit at paniningil ng mamamayan kasabay ng paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Muling ipinangako ni Duterte ang pagwakas sa kontraktwalisasyon. Samantala, wari’y nang-iinsultong ihinabol ng Department of Labor and Employment (DOLE)-Bicol ang P5 pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa rehiyon. Malaki pa rin ang ilinalayo ng P310 na sahod sa kinakailangang P1,196 na nakabubuhay na sahod (living wage) para maitawid ang mga batayang pangangailangan ng isang pamilya.
Naglatag ang mga reaksyunaryo ng ilang suson ng tsekpoynt upang mapigilan ang pagbaha sa kalsada ng mga makabayan at progresibong Bikolano. Tampok dito ang pagpigil sa ilang dyip na dadalo sana sa pagtitipon sa Daet, Camarines Norte. Sa isang panayam, binantaan ni Capt. Mejilla, upisyal sa Civic-Military Operations ng 902nd Bde, ang mamamayang dadalo sa mga kilos-protesta. Aniya, kapahamakan lamang ang sasalubong sa sinumang magtataguyod sa demokratikong karapatan na mapayapang magtipon. Lantaran din ang Red-Tagging ni Mejilla sa mga demokratikong organisasyon tulad ng Karapatan, BAYAN, KMU, KMP, PISTON, LFS, at MIGRANTE.
Patunay ang puo-puong libong mamamayang humugos sa lansangan sa buong bansa ng lumalakas at lumalawak na pagkamuhi sa kainutilan ng rehimeng US-Duterte na tugunan ang mga batayang kahingian ng mamamayan. Dulot ng walang humpay na pasakit ng pang-ekonomya at pampulitikang krisis, walang anumang panlilinlang at kalupitan ang makapipigil sa mamamayang higit na palakasin ang kanilang nagkakaisang hanay upang singilin at pabagsakin ang rehimeng US-Duterte.
Hinihikayat ng NDFP-Bikol ang lahat ng lingkod-bayan at pulitiko na tumindig kasama ng tiyak na magwawagi—ang mamamayang lumalaban. Marapat na sama-samang biguin ang pakanang pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte sa kabila ng panggigipit ng EO 70.
Red-Tagging sa mga Progresibong Party-list at Kandidato, Patunay ng Panghihimasok ng Militar sa Eleksyon at sa Balangkas ng National Task Force to End Local Communist Insurgency (NTF)