Sa rebolusyon ang masanag nga buasdamlag sang mga bata

Sang Nobyembre 20, 2019 ginselebrar ang ika-30 nga anibersaryo sang pagpasar sang UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Ang UNCRC isa ka international nga kasugot nga ginbalay sang United Nations agud proteheran ang mga kinamatarung kag kaayuhan sang mga bata, mga persona nga nagapang-edaron manubo sa 18 anyos. Isa sa mga nagpirma sining kasugot amo ang gubyerno sang republika sang Pilipinas.

Ang pasista nga rehimen US-Duterte nga may pinakamadamo nga ginpaantus kag gin-ilo nga bata, nagdeklarar man sang bulan sang Nobyembre bilang Bulan sang mga Bata. Ipokrito ini nga paghinabon sang iya kasal-anan batuk sa pumuluyong Pilipino kag sa mga bata. Indi sini malikom ang kaimulon kag kapigusan sang minilyon nga pamilyang Pilipino nga ginpalala pa gid sang iya mga kontra-pumuluyo kag maki-imperyalista nga mga programa kag polisiya.

Palala ang sitwasyon sang mga bata sa idalum sang rehimen ni Duterte

Nagalab-ot subong sa 40 milyones ang kadamuon sang bata sa pungsod kag masobra sa 13 milyones sini makabig nga imol i. Halos 4 milyones nga bata ang wala nagataas tuga sang paliwat-liwat nga gutom.ii Malapit sa 3 milyones nga nagapang-edaron sang 5 tubtob 15 ka tuig ang indi makaeskwelaiii bangod indi masarangan sang pamilya kag kinahanglan nila magbulig sa ginikanan para makakaon sila sa matag-adlaw. Sa kaumhan 6 sa kada 10 ka bata ang napilitan nga mag-obra sa produksyon sang pamilya nga wala bayad.iv

Ang kawawad-on kag gutom nga ginaantos sang minilyon nga mga bata ginapalala pa gid sang TRAIN Law kag Rice Liberalisation Law. Mas pa gid ang ila pagsufrir sa idalom sang tatlo ka gyera ni Duterte nga: Oplan Tokhang, martial law sa Mindanao kag kontra-insurhensya, mga mapintas nga gyera sang imperyalismong US kag nagaharing sahi sa Pilipinas batok sa pumuluyo lakip na mga bata. Wala-pili ang pamatay sang teroristang rehimen ni Duterte. Ang mga bata nga napatay sa idalom ni Duterte nagalab-ot na sa 83:

58 kontra-druga nga mga operasyon
13 estudyante sa eskwelahan sg mga Lumad
9 martial law sa Mindanao
3 M.O.32 sa Bicol, Samar, Negros

Sa Oplan Tokhang, malapit sa 30,000 ka mga imol nga gin-akusaran imbolbado sa iligal nga droga ang pinatay sang PNP sa mando sang berdugo nga presidente. Bangod sini, masobra sa 65,000 ka mga bata ang nadulaan sang ila mga ginikanan kag kauturan.

Sa Mindanao ginbombahan sang AFP ang Marawi City gamit ang mga bomba kag eroplano halin sa US agod gub-on kag tapanon ang bilog nga syudad. Nagresulta ini sa pagkadula sang panimalay kag palangabuhian, kag pwersado nga pagbakwit sang masobra sa 400,000 ka pumuluyo. Masobra katunga sini mga bata nga napilitan mag-untat sa pag-eskwela, nag-antus sang kagutom, balatian kag walay-kalinungan.

Ginlarga man ni Duterte ang todo-gyera kontra sa rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod. Kakunsabo sa iya mando ang mersenaryong AFP kag PNP sa diin nagatimbanganay sila sa pag red-tag, pagpamahug, pagpasaka sang himo-himo nga kaso, pagtanom sang ebidensya, kag paglikida sang mga kilala nga lider-masa kag human rights defenders. Isa sang pinakabrutal nga krimen sang AFP kag PNP amo ang SEMPO/Oplan Sauron sa Negros nga nagpatay sang 47 ka tao sa sulod sang 7 ka bulan lang (Disyembre 27, 2018-Hulyo 28, 2019) kag nagpriso sang ginatos nga inosente nga sibilyan lakip mga bata kag nagsabwag sang tuman nga kakugmat sa pumuluyo ilabi na sa mga bata.

Ang mga bata ang pinakabulnerable sa mga operasyon militar, pwersado nga ebakwasyon, hamleting, food blockade, pagpangbomba, iligal nga pangrekisa kag pang-aresto. Hungod nga ginalapas sang AFP kag PNP ang mga layi nga nagaproteher sa bata kag ginalakip ang mga bata sa pagpang-reyd kag pagpangdakop agud pagwaon nga mga NPA. Madamo man nga bata ang ginahunong agud pahugon, pakahuy-an kag gamiton sa propaganda sang kabutigan sang AFP kag PNP.

Ini nga katilingban ginaharian sang mga manughimulos kag manugpigos, kag tuman ka brutal kag antagonistiko batok sa mga bata. Ang mga sandigan nga kinamatarung sang bata sa malinong nga kabuhi, edukasyon, ikaayong lawas, malipayon nga pag-upod sa ila mga ginikanan kag iban pa, mapintas nga ginalapak labi sa idalom sang pasista nga rehimen US-Duterte. Wala sang matanyag ang ano man nga papet nga rehimen para sa mga bata kundi ang pangabuhi nga hiwaos kag makahalanusbo nga ginaupdan sang kabaris sang estado — isa ka madulom nga palaabuton.

Sa rebolusyon lang ang masanag nga buasdamlag sang mga bata

Ang kada rebolusyonaryo may dala-dala nga handum nga mag-amot sa pagtuga sang isa ka katilingban nga hilway kag may demokrasya, kun indi man para sa iya, para sa iya mga inanak kag sa masunod nga mga henerasyon sang bata. Isa ka katilingban nga may hustisya kag kalinong. Isa ka katilingban kun sa diin, wala pa sila nabun-ag, napaseguro na nga magadaku ang mga bata para mangin produktibo, mapagros, malipayon, ginapalangga kag may kinaalam nga myembro sang katilingban.

Ang pungsudnon nga programa sang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa nagatuyo nga lubaron ang ugat sang pagpanglapas sang kinamatarung sang bata – ang pagpamigos kag pagpanghimulos sang agalon mayduta, burgesya komprador kag sang imperyalistang Estados Unidos.

Sa subong, ang programa sang DRB ginapatuman na sang halintang-sa-halintang sang rebolusyonaryong kahublagan sandig sa ikasarang sini. Sa matag-adlaw nga kabuhi, ginapatuman sang mga organo sang gahum pangpulitika kag sang mga sandigan nga organisasyon masa sa bulig sang NPA, ang pagpasanyog sang pangabuhian sang masang mangunguma paagi sa pagpauswag sang ila produksyon, paghimakas sa pagpanubo sang interes sa pautang, pagpataas sang presyo sang ila produkto, pagdemanda sang ayuda sa mga kalamidad kag mga kampanya sa edukasyon, ikaayong lawas kag kalinong.

Partikular sa mga bata ginabululigan sang mga organo sang gahum pangpulitika kag labi sang rebolusyonaryong organisasyon sang kababainhan ang pagtukod sang mga organisasyon sang mga bata bilang pagsakdag, pagpangapin kag pagtib-ong sa kinamatarung sang mga bata kag agod maka-amot sila sa pagbag-o sang katilingban sandig sa ila ikasarang kag mga kinaadman. Ginakilala man ang ila kinamatarung nga mamatok sa mga nagapanghimulos kag nagapigos sa ila, kinamatarung magdepensa sang ila komunidad upod ang ila ginikanan kag katigulangan. Ginapaseguro nga ginapatuman ang programa sa edukasyon kag kultura para sa mga bata, ang programa sa ikaayong-lawas sang mga nanay kag bata, ang pagtapna sang mga balatian kag paghatag sang serbisyo medikal.

Nagapakita ini nga ang rebolusyon indi lang kahibalo magpapas sang reaksyunaryo nga estado kundi labaw sa tanan, kahibalo magpasad sang bag-o nga katilingban. Ang nalab-ot na nga mga kadalag-an sang pumuluyo sa pagpasad sining bag-o nga katilingban dapat pangapinan naton tanan. Paagi sa demokratiko nga rebolusyon lamang maagom sang pungsod kag mga bata niya ang matuod-tuod nga hilway, masanag kag malipayon nga palaabuton. Palaabuton nga himud-usan naton tanan, may edad, pamatan-on kag pati mga bata.##

Sa rebolusyon ang masanag nga buasdamlag sang mga bata