Si Duterte ang puno't dulo kung bakit lalong tumindi ang kabulukan sa dati nang bulok na Philippine National Police (PNP)

 

Wala nang silbi at kabuluhan sa sambayananang Pilipino ang anumang gagawing pagbalasa ni Duterte sa hanay ng PNP. Lubog na sa burak ang imahe ng PNP at hindi na nito mababawi pa ang tiwala ng taumbayan. Hindi na kayang pabanguhin pa ng anumang uri ng pabalat bungang pag-aayos ang umaalingasaw na baho mula sa bulok na institusyon ng PNP na lalo pang binulok mula nang maluklok sa kapangyarihan si Duterte.

Wala ding kredibilidad si Duterte na magmalinis sa sarili at palabasing tunay ang kanyang intensyon na linisin ang hanay ng PNP mula sa korupsyon at pagkakasangkot sa ilegal na droga. Ang katotohanan ay trinansporma na ni Duterte ang PNP bilang kanyang pribadong hukbo at ginawa nya itong mga kriminal, mamamatay tao at protektor ng kanyang sariling sindikato. Binusog ni Duterte sa suhol ang mga paborito niyang tiwaling opisyal ng PNP kapalit ang kanilang katapatan at bulag na pagsunod sa mga ilegal niyang kautusan tulad ng pagsasakatuparan ng mga extra judicial killings laban sa mga progresibong grupo, indibidwal at personalidad na masugid na tumutuligsa sa kanyang pasistang paghahari. Ginamit din ni Duterte ang PNP sa maramihang pagpatay sa mga pinaghihinalaang maliliit na adik at tulak at maging sa paglansag sa mga karibal niyang sindikato sa droga upang makontrol niya ang kalakaran sa ilegal na droga sa bansa.

Kung may lilinisin man sa PNP dapat magsimula sa paglilinis sa gubyerno mula sa paghahari ng isang korap, pasista, mamamatay tao at pangunahing druglord na si Rodrigo Roa Duterte.

Magmula pa noong buuin ang pwersang pulisya ng bansa sa panahon ng mananakop na Amerikano, tinaglay na nito ang mersenaryong tradisyon at oryentasyon bilang protektor at pangunahing nagtataguyod sa interes ng mga naghaharing uri. Binigyan ito ng kapangyarihan at otoridad sa pagsupil sa malawak na sambayanang Pilipino para ipagtanggol ang interes ng estado ng mga malalaking panginoong maylupa, burgesya komprador at mga kasabwat nitong imperyalista. Tulad ng Armed Forces of the Phillipines, ang PNP ay protektor at tagapagtanggol ng mapagsamantala at mapang-aping kaayusan sa balangkas ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Tulad ng AFP, ang PNP ay pangunahing naglilingkod sa interes ng mga imperyalista, panginooong maylupa, burgesya komprador at mga burukrata kapitalista.

Nasa kaibuturan na ng sistema sa PNP ang korupsyon at kabulukan. Hindi na ito kaya pang baguhin ng mga pabalat bungang pagbabalasa mula taas pababa o pana-panahong di umano’y internal na paglilinis sa kanilang hanay. Ang kailangan sa PNP ay isang radikal na pagbabago sa oryentasyon at tradisyon. At mangyayari lamang kung makakawala ito sa dati nitong mersenaryong tradisyon na imposibleng mangyari sa panahon ni Duterte o sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal na kaayusan. Ang tunay na pwersang pulisya na naglilingkod at nagtatamasa ng pagtitiwala ng sambayanang Pilipino ay iluluwal sa isang malaya, demokratiko at masaganang Pilipinas.

Sa ngayon, ang New People’s Army (NPA) ang tanging maasahan at masasandigan ng sambayanang Pilipino para sa pagsusulong at pagtatanggol ng kanilang interes. Ang NPA ang kasalukuyang nagpapatupad ng mga batas at kaayusan sa mga eryang saklaw ng demokratikong gubyernong bayan. Mahigpit ang pagpapahalaga at pagtalima ng NPA sa kaayusan at batas na tinatadhana ng demoraktikong gubyernong bayan na pangunahing naglilingkod sa uring anakpawis.###

Si Duterte ang puno't dulo kung bakit lalong tumindi ang kabulukan sa dati nang bulok na Philippine National Police (PNP)