SONA ni Marcos Jr., retokadong ulat ng unang taong panunungkulan


Isang taon na mula nang nakawin ang eleksyon, isang taon na ring niloloko ni Marcos Jr. ang taumbayan. Habang lantarang dumadausdos ang kabuhayan ng kalakhan ng mamamayang Pilipino, ipinipinta pa rin niya ang imahe ng kaunlaran sa ilalim ng unang taon ng kanyang panunungkulan bilang pangulo ng bansa.

Isa sa ipinagmalaki ni Marcos Jr. ay ang Build, Better, More na programang pang-imprastraktura kung saan flagship project ang Wawa Bulk Water Supply o Wawa-Violago Dam bilang solusyon sa krisis sa tubig. Ayon sa reaksyunaryong pangulo, tapos na ang Phase 1 ng proyekto at kasalukuyang tinatrabaho ang Phase 2 nito. Nakakalbo at namumuti ang mga bundok sa site ng proyekto bunsod ng pagpuputol ng puno at pagpapasabog para sa konstruksyon ng dam. Kakila-kilabot ang pagkawasak na dinulot ng unang yugto pa lamang, at kabalintunaan ito ng sinasabi niyang pagtutugma ng adyendang pang-ekonomya sa adyendang pang-kalikasan. Ang mga proyektong katulad ng Wawa-Violago Dam at Kaliwa Dam mismo ang papatay sa likas na yaman at integridad ng kalikasan.

Samantala, habang mas maliit ang epekto sa kalikasan ng renewable energy projects, nakadisenyo ang mga ito nang may maliit na konsiderasyon sa epektong sosyo-ekonomiko at pangkultura ng mga ito. Hindi maiaalis ang banta ng demolisyon sa pagtatayo ng 100 MW Tanay Wind Power Project, na sasaklaw sa lupang ninuno at taniman ng mga katutubong Dumagat at Remontado, at ng iba pang residente.

Ampaw din ang mga sinasabi ni Marcos Jr. na “soberanya” at “integridad ng teritoryo” sa usapin ng foreign policy. Hinahayaan niyang lukuban ng US ang AFP upang sanayin kasama ng Australian Defence Force sa Kasangga Exercises noong nakaraang buwan, bagay na nagpapatunay ng katapatan niya sa amo nitong US at sa pagsusubo niya sa Pilipinas sa gitna ng magkatunggaling kampo ng imperyalistang US at Tsina. Paulit-ulit na ring nagtaksil ang papet na pangulo sa bansa sa kanyang malamyang tindig at pakikipagkaibigan sa Tsina na nagsasagawa ng papatinding akto ng agresyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang tunay na kahulugan ng “friend to all and enemy to none” ay walang-gulugod na pagsuko sa soberanya ng bansa at patuloy na pangangayupapa sa imperyalistang kapangyarihan, laluna sa US.

Binati rin ni Marcos Jr. na epektibo ang reintegrasyon ng mga sapilitan nilang pinasuko sa pamamagitan ng E-CLIP at Barangay Development Plan sa mga baryo. Samantala, sa ilalim ng mga programang ito ng NTF-ELCAC, ibayong lumala ang mga paglabag sa karapatang tao, at nananatili ang mga pundamental na suliraning panlipunan. Kitang-kita ito sa nanatiling busabos na kalagayan ng mamamayan ng Brgy. Puray na isa sa ipinagmamalaki ng SOLCOM at unang idineklarang “cleared barangay” sa Rizal. Ang masaklap, mula nang binabaran ng retooled community support program (RCSP) ang barangay mula 2020, hindi na natahimik, patuloy na nabulabog ang komunidad ng mga magsasaka at katutubong Dumagat at Remontado.

Samantala, naging kapalit ng “amnestiya” ng mga sapilitang pinasuko ang labag-sa-kalooban nilang pagiging instrumento ng panunupil sa kanilang kapwa mamamayan na naghahangad ng hustisyang panlipunan at kanilang karapatan. Hanggang ngayon, dinadaing ng mismong mga nasa listahan ng surrenderees na hindi pa rin sila nilubayan ng pagmamanman, harasment at intimidasyon ng 80th IBPA at PNP-Rizal sa kanilang mga pamilya. Wala ring liwanag ng hustisyang mababanaag sa rehimen ni Marcos Jr. ang mga pamilya ng biktima ng madugong Bloody Sunday kung saan apat sa siyam na pinaslang ay mga Rizaleño.

Walang nararamdamang kalutasan ang mga Rizaleño mula sa kanilang mga suliranin. Papabigat ang presyo ng mga bilihin dulot ng implasyon habang wala pa ring nakasasapat na sahod at trabaho. Taun-taong pinoproblema ng mga magsasaka ang kawalang-pakinabang ng mga pananim na sinasalanta ng matitinding bagyo. Hindi naiaalis sa kanila ang pangambang mapalayas sa kanilang mga tirahan at lupain. Lumalala ang inhustisya sa kanilang paligid.

Ito ang larawan ng isang taong panunungkulan ni Marcos Jr. para sa mga Rizaleño. Walang dapat ipagbunyi ang ilehitimong rehimen sa pagpapalala nito ng kronikong krisis ng lipunang Pilipino.

Sa kabilang banda, ang tumitinding krisis ng bulok na sistema ay nagmumulat sa mamamayang Rizaleño sa pangangailangan ng pakikibaka at pumapaypay sa nag-aalab nilang paglaban. Sinisingil nila ang pamilya Marcos at Duterte sa mga krimen nito sa malawak na mamamayan mula sa kabi-kabilang pagpaslang at pagnanakaw ng pondo ng bayan.

Nararapat na mariing kundenahin ang papet, pahirap at pasistang rehimeng Marcos II! Dapat na ilantad ang kanyang pagtataguyod ng malakolonyal at malapyudal na sistemang nagpapanatili ng kahirapan.

Kaalinsabay, dapat kamtin ng mamamayang Rizaleño ang ibayong paglawak at pagsulong ng kanilang pakikibaka tungo sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolus

SONA ni Marcos Jr., retokadong ulat ng unang taong panunungkulan