Summit para sa mga pambansang minorya, pakitang-tao ng JTFB

Kasuklam-suklam ang mapanlinlang, mapang-abuso at mapagsamantalang paggamit ng Joint Task Force Bicolandia (JTFB) sa mga katutubo upang ipalaganap ang saywar laban sa CPP-NPA-NDFP at pahinain ang kanilang rebolusyonaryong diwa. Nagpoposturang mga santong tagapagligtas ng mamamayan, ilinunsad ng JTFB ang Regional Indigenous Peoples Empowerment Summit (RIPES) upang di umano’y ituro sa mga Manide at Agta ang kanilang mga karapatan at ipalaganap ang mga programa ng gubyerno.
Ngunit hindi mga Manide at Agta, kung hindi ang JTFB, ang dapat mabigyan ng pag-aaral hinggil sa mga karapatan ng mamamayan, laluna ng pambansang minorya. Gasgas na ang panabing ng rehimeng US-Duterte na gamitin ang CPP-NPA-NDFP upang bigyang-matwid ang bagal sa pagpapaunlad ng isang komunidad at pagdaragdag ng presensya ng militar at pulis. Dobleng dinaranas ng mga katutubo ang matinding pagsasamantala at pang-aaping dulot ng bulok na sistemang pinagsisilbihan at itinataguyod ng AFP-PNP-CAFGU.
Sa rehiyon, itinaboy ng malalaking proyekto sa pagmimina, proyektong pang-ekoturismo at malawakang kumbersyon ng lupa ang mga katutubo mula sa kanilang mga lupang ninuno. Kalakhan sa kanila ay napipilitang maging mga manggagawang bukid at kasamá sa malalawak na lupain. Dinaranas nila ang pinakamasasahol na anyo ng pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Halimbawa, sa Camarines Norte, umaabot lamang sa P100 ang kinikita ng isang Agta sa dalawang linggong pagkokopra.
Higit pa itong pinalulubha ng epekto ng militarisasyon. Sa iba’t ibang bahagi ng bansa, kasangkapan ng mga dambuhalang dayuhang kumpanya ang AFP-PNP-CAFGU sa pangangamkam ng lupang ninuno.  Sa Camarines Sur, idinaraing ng mga komunidad ng katutubo ang pananakot, pagnanakaw at pagpapalayas sa kanila ng militar mula sa kanilang mga panirahan. Ipinasara na rin ng rehimeng US-Duterte, kasabwat ang mga militar, ang lahat ng eskwelahan ng lumad sa Mindanao.
Sa tingin ba ng JTFB ay malilihis ng iilang konswelo de bobong limos at programa ng gubyerno ang matibay na kapasyahan ng mga katutubong ipaglaban ang kanilang mga karapatan? Taglay ng mga Manide, Agta, lahat ng pambansang minorya at mamamayang Pilipino ang rebolusyonaryong diwa – upang ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno at kanilang karapatan sa buhay at kabuhayan.
Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang paggamit ng JTFB at RTF-ELCAC sa mga katutubo at sa kanilang sitwasyon upang palabasing makatao ang kampanyang kontrainsurhensya ng pasista at teroristang rehimen. Ang pagkakandarapa ng rehimeng puhunanan ang kanilang saywar ay isang matingkad na pangitain ng hindi-nalalayong pagkabigo nito. Katuwang ng rebolusyonaryong kilusan, dapat lamang asahan ng rehimeng US-Duterte ang puspusang paglaban ng mga katutubo at lahat ng mamamayang Pilipino para sa tunay na kalayaan, katarungan at demokrasya.
Biguin ang Oplan Kapanatagan ng rehimeng US-Duterte!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Isulong ang Rebolusyong Agraryo!
Summit para sa mga pambansang minorya, pakitang-tao ng JTFB