Taglayin ang diwa ni Bonifacio sa harap ng umiigting na interbensyong militar ng US!

Mariing kinukundena ng NDF-Palawan, kaisa ng buong sambayanang Pilipino, ang tahasang pagyurak ng imperyalismong US sa pambansang soberanya ng Pilipinas sa plano nitong pagdadagdag ng bagong base militar sa Palawan. Pandudusta ito sa ika-159 taong kapanganakan ng rebolusyonaryong bayaning Pilipinong si Andres Bonifacio na nag-alay ng kanyang dakilang buhay sa pagsusulong ng armadong rebolusyon upang mapalaya ang bansa sa lukob ng dayuhang pananakop.

Sa kabila ng mga pagsisikap, pagbubuwis ng mga buhay at pagkakamit ng mga tagumpay ng lumang pambansa-demokratikong rebolusyong 1896 sa pamumuno ng KKK, nakagagalit ang kasalukuyang lubos na pangangayupapa sa imperyalismong US ng taksil, papet at ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte. Higit pang kinonsolida ng imperyalismong US ang kontrol nito sa Pilipinas sa tatlong-araw na pagbisita ng bise presidente ng US na si Kamala Harris sa bansa at sa Palawan noong Nobyembre 20-22. Isa sa layunin nito ang pagdadagdag ng bagong base militar ng US sa Pilipinas sa bisa ng hindi pantay na kasunduang militar na EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement.

Ang pagtatayo ng mga bagong base militar, mga opisina at/o iba pang pasilidad ng imperyalismong US sa Palawan ay bahagi ng pagpapalawak at pagpapalakas ng hegemonyang pang-ekonomya at pangmilitar ng US sa bansa at sa Asya-Pasipiko. Nakatudla ito sa pagpapatibay ng alyansang US at Pilipinas at pagbubuo ng mga kasunduan upang gawing base ang bansa bilang paghahanda sa posibilidad ng pagsiklab ng armadong komprontasyon sa China. Ang estratehikong pusisyon ng Pilipinas at sa partikular, ng Palawan, ang dahilan kung bakit lalong pahihigpitin ng US ang kontrol nito sa Pilipinas sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Isinasangkalan ng rehimeng Marcos-Duterte ang pambansang soberanya kapalit ng direktang pamumuhunan at pagpapautang ng US at makiamot ng mga lumang kagamitang pandigma.

Sa balangkas ng pagpapatupad ng EDCA naitayo ang baseng nabal ng imperyalismong US sa Oyster Bay, bahagi ng Ulugan Bay sa Palawan kung saan matinding pagkawasak ang idinulot nito sa kalikasan at sa buhay, kabuhayan at ari-arian ng mamamayan sa probinsya. Kung gayon, ang pagtatayo ng dalawang dagdag na mga base militar sa Palawan ay tiyak ding magdudulot ng malawakang pagpapalayas, pangangamkam ng lupa, at pagbabawal sa pangingisda ng mamamayang Palaweño. Dagdag pa rito ang paglobo ng mga kaso ng pandarahas, pang-aabuso sa mga kababaihan at bata at iba pang mga paglabag ng mga mersenaryong sundalong Amerikano at ng AFP sa karapatang pantao ng mamamayan sa mga pinasaklaw na mga operasyon at pagsasanay militar ng US sa bansa.

Ang pakikipag-usap ni Harris sa mga mangingisda sa Brgy. Tagburos, sa Puerto Princesa, Palawan, lokal na gobyerno nito at mga kinatawan ng Philippine Coast Guard ay pagpapakitang-tao na kunwa’y susuportahan nila ang Pilipinas sa tindig nito na ipatupad ang internasyunal na mga patakaran sa kaayusang pandagat sa WPS. Ang panlilinlang at pag-aastang kaalyado ng US ang Pilipinas ay upang lalong ipatanggap sa mga Pilipino at bigyang-katwiran ang panghihimasok at presensya nito sa bansa.

Sa okasyon ng kapanganakan ni Andres Bonifacio, dapat alalahanin ng sambayanang Pilipino ang kanyang buhay at mga sakripisyo para sa pambansang kalayaan lalo’t nananatiling malakolonya ng imperyalismong US ang Pilipinas. Ang kasalukuyang pakikibaka laban sa imperyalismong US ay pagpapatuloy ng adhikain ng rebolusyong 1896 na hindi nalubos dahil sa palasukong burges na liderato ng lumang demokratikong rebolusyon na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo sa harap ng isinagawang gyera ng pananakop at pag-ubos sa lahing Pilipino (henosidyo) ng impeyalismong US noong 1898 hanggang 1915. Dapat tuluy-tuloy na ilantad at kundenahin ang pagyurak ng US sa pambansang soberanya ng Pilipinas para paglingkurin sa kanyang hegemonikong interes. Dapat magkaisa ang sambayanang Pilipino na labanan ang imperyalismong US. Ang malakas na pakikibaka ng sambayanang Pilipino ang nagtulak sa pagpapabasura sa Military Bases Agreement noong 1991 at ang pagpapalayas sa mga base militar ng US sa Subic at Clark noong 1992.

Sa diwa ng kabayanihan ni Bonifacio at ng iba pang mga martir ng rebolusyon, dapat na ipagtanggol ng kasalukuyang henerasyon ang soberanya ng bansa laban sa imperyalistang interbensyon. Dapat isulong ang dakilang adhikaing kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan upang wakasan ang dominasyon ng imperyalismong US sa ekonomya, pulitika, kultura, larangang militar at ugnayang panlabas at itayo ang isang independyente at malayang bansang Pilipinas.###

Taglayin ang diwa ni Bonifacio sa harap ng umiigting na interbensyong militar ng US!