Talumpati ni Maria Laya Guerrero sa iglap-protesta noong December 21, 2022

PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY AT PAGKILALA ANG IBINIBIGAY NG KABATAANG MAKABAYAN SA DAKILANG LIDER NG REBOLUSYONG PILIPINO NA SI JOSE MARIA SISON! Hindi matatawaran ang buong buhay na pag-aalay ni Ka Joma sa kanyang buong husay, talino para isulong ang matagalang digmang bayan at hawanin ang landas tungo sa sosyalistang bukas!

Iniwan ni Ka Joma ang isang legasiya na hindi mananakaw at mawawala sa kasaysayan kailanman, ito ang nagpapatuloy na pagsulong ng demokrtikong rebolusyong bayan at ibayong paglawak at paglatag ng rebolusyong Pilipino. Pumanaw man siya, ngunit hindi papanaw at lalo pang magpupunyagi ang armadong pakikibaka ng mamamayan sa buong bansa!

Patuloy na naglalagablab ang ehemplo, ala-ala, at adhika ni Ka Joma bilang gumagabay na sulo. Ang eternal na sulo na ito ang patuloy na gagabay sa landas ng pakikibaka ng mamamayan at kabataang Pilipino para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Ang kawastuhan at pangangailangan ng pambansa-demokratikong rebolusyon, at ang tapat, buong-panahon, at pursigido na pagsasakripisyo ni Ka Joma para dito ay hindi kailanman matatapatan ng anumang porma ng paninirang-puri ng pasistang estado.

Sa paggawad ng pinakamatayog na parangal kay Ka Joma, kinikilala din ng KM ang kanyang sentral na papel sa pagtatatag ng militante, proletaryado, at rebolusyonaryong kilusang kabataan-estudyante. Ang pagtatatag sa KM ang naging panibagong mitsa at matining na panawagan para sa kabataan para paglingkuran ang sambayanan at baguhin ang lipunan. Sa kanyang paglipas, iiwan niya ang isang malusog, lumalakas, at lumalawak na kilusang kabataan-estudyante na handang tanganan ang kanyang papel sa makauring tunggalian.

Gayundin, iiwanan ni Ka Joma ang mga akdang sulatin at mga likhang tula na masugid na pag-aaralan at isasapraktika ng kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon ng mga kabataang rebolusyonanaryo’t aktibista.

Nagdadalamhati man ang KM at ang kasapian nito, malugod nitong tinatanggap ang tungkuling tupdin ang mga tungkulin at ipagpapatuloy ng adhikaing sinimulan ni Ka Joma. Dahil dito, marapat lamang na patuloy na mag-alala at matakot ang mga reaksyunaryo’t pasista kay Ka Joma dahil hindi maaapula ang apoy ng pakikibakang kanyang sinilaban!

Sa bawat kabataang minimulat, inoorganisa, at kumikilos ay nananatiling buhay ang diwang kritikal, mapanlikha, at rebolusyonaryo ni Ka Joma! Makakaasa ang bulok na rehimen ni Marcos II na patuloy na lalakas ang kilusang kabataan-estudyante! Makakaasa ang mga pasista’t mapang-api na patuloy na tutungo ang KM sa mga paaralan, komunidad, pagawaan, at sakahan upang paglingkuran ang masang Pilipino. Makakaasa ang mga kaaway ng mamamayan na darami ang kabataang tutungo sa kanayunan para sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Kabataan, isabuhay ang rebolusyonaryong diwa at ehemplo ni Ka Joma! Paglingkuran ang samabayanan, tumungo sa kanayunan, at sumapi sa NPA!

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Mabuhay ang NDFP!
Mabuhay ang NPA!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Talumpati ni Maria Laya Guerrero sa iglap-protesta noong December 21, 2022