Tumitinding pang-aagaw ng lupa sa Masbate, tatak ng paghaharing Marcos

,

Sa ilalim ng ikalawang rehimeng Marcos II lalong tumitindi ang pang-aagaw ng lupa sa Masbate. Sa ikalawang linggo ng Septyembre ay kinasuhan ng malaking kumpanyang eko-turismo na EMPARK Land Development Inc. ang mga magsasakang lehitimo at ilang dekada nang nagbubungkal sa mga lupaing nais kamkamin ng kumpanya. Bago nito, isang magsasaka ang pinatay ng mga militar bilang bahagi ng kanilang pakanang palayasin ang mga magsasaka sa lupang Pecson.

Planong itayo ng Empark ang P190 bilyong pisong Masbate International Tourism Enterprise and Special Economic Zone na sumasaklaw sa 1,854 ektarya ng mga baybaying barangay ng mga bayan ng Dimasalang, Palanas at Uson. Mahigit 2,100 pamilya ang nakatakdang palalayasin sa kanilang mga sakahan at pangisdaan para bigyang daan ang pagpapatayo ng mga casino, hotel, golf course, mall, rodeo at iba pang mga pasilidad na tanging mga mayayaman lamang ang makikinabang.

Hindi na bago para sa mga magsasaka ng Hacienda Yangco ang panibagong tangka ng EMPARK na palayasin sila sa kanilang mga lupang sakahan. Mula sapilitang pagpapabenta ng lupa, pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso, militarisasyon hanggang sa armadong pandarahas sa mga magsasaka desperado ang EMPARK sa kanilang kampanyang pagurin sa paglaban ang mga magsasaka at pwersahin silang isuko ang kanilang lupa at Karapatan. Sa pag-upo ng isa pang Marcos sa tuktok ng kapangyarihan lalong lumalakas ang loob ng EMPARK at iba pang katulad ng kumpanya na agawin ang Masbate sa mga mamamayan nito.

At totoo sa kanyang pagiging Marcos, balak ni Bongbong na maagaw muli ang mga lupaing pinag-interesan ng kanyang pamilya laluna sa probinsya ng Masbate. Sa katunayan ang mga lupaing tangkang agawin ng EMPARK ay dating inangkin ng pamilyang Yangco na dating kroni ng mga Marcos.

Ibinabalik ng ikalawang rehimeng Marcos kasama ang mga Duterte at Arroyo ang madilim na panahon ng Martial Law kung saan naghahari ang mga malalaking rantsero at panginoong may-lupa sa probinsya. Laganap ang pang-aagaw ng lupa at pandarahas ng mga militar at pulis laban sa mga magsasaka. Kasabwat nila ngayon ang imperyalistang US sa kampanya upang tuluyang mapunta ang Masbate sa kamay ng malalaking dayuhan at lokal na kapitalista.

Batid ng magsasakang Masbatenyo na kakabit na ng lupa ang kanilang buhay at kabuhayan at tanging sa pagkakaisa’t paglaban lamang nila ito maipagtatanggol. Sa katunayan, kasabay ng paglaban sa diktadurang Marcos, Sr. napagwagian ng kilusang magsasakang Masbatenyo na mabawi ang mga lupaing dating kontrolado ng mga rantsero at haciendero sa probinsya, at tulad ng kasaysayan ng mga magsasaka sa Hacienda Yangco na ilang dekada nila itong matagumpay na naipagtanggol laban sa paulit-ulit na tangkang agawin ito. Nagtagumpay sila noon, hindi imposibleng magtatagumpay sila ngayon. Ito ang aral ng kasaysayan na dapat palaging sariwain ng mga magsasaka sa probinsya.

Sa ganitong diwa nananawagan ang rebolusyonaryong kilusan sa probinsya sa mga magsasakang masbatenyo na magpakatatagat ibayong sumulong sa landas ng paglaban. Tapatan ang gera kontra magsasaka ng rehimeng Marcos II – Duterte ng mapangahas na pagsulong ng digmang bayan.#####

Tumitinding pang-aagaw ng lupa sa Masbate, tatak ng paghaharing Marcos