Tutulan at labanan ang pinapakanang nuclear energy agreement ng US sa Pilipinas

Isang malaking banta sa kaligtasan ng mamamayan ang inilalakong nuclear energy cooperation agreement na “123 Agreement” ng US sa Pilipinas na kasama sa mga adyenda ni US Vice President Kamala Harris sa pagbisita sa Pilipinas. Ang nuclear energy ay enerhiyang nalilikha mula sa pagsasanib (fusion) o paghahati (fission) ng mga radioactive na elemento tulad ng uranium.

Tuwang-tuwa ang tuta na si Ferdinand Marcos Jr. sa kasunduang nuclear energy sa US na 123 Agreement. Bahagi ito ng huwad na programang kaunlaran para umano lutasin ang krisis sa enerhiya sa bansa. Tiyak na kukurakutin ni Marcos Jr. at mga kroni nito ang pondong uutangin para sa nuclear energy project.

Sa 123 Agreement, magbibigay ang US ng mga rekurso at kagamitan para makalikha ng nuclear energy sa Pilipinas. Sa naturang kasunduan, tutuwangan umano ng US ang Pilipinas sa paglikha ng mga nuclear reactor na pagmumulan ng enerhiya. Itatayo ang mga small modular reactors (SMRs) na iba sa karaniwang itinatayong reactor dahil mas mura umano at mas madaling hanapan ng lokasyon.

Mapanganib ang isinusulong ng US at gubyernong Marcos II na proyektong nuclear energy. Ang nuclear energy project ay tinutuligsa kahit sa loob mismo ng US. Ayon sa mga eksperto nito, mas malaki ang disbentahe nito dahil ang mga SMR ay nasa eksperimental pang yugto. Isinasagawa pa ang mga testing nito sa mga base militar ng US at kahit ang US Army ay nagsasabing sobrang sensitibo ang mga microreactor at maaaring sumabog kapag naapektuhan o natamaan ng malakas na pwersa kahit sa paligid lang nito.

Marapat na tutulan ng mamamayang Pilipino ang nuclear energy project dahil pinsala kaysa kaunlaran ang ihahatid nito sa bayan. Radioactive ang dumi na inilalabas ng nuclear reactor. Ito ay isang malalang klase ng lason na magdudulot ng di na mapapanauling pinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Maaari itong humantong sa pagkamatay ng lahat ng buhay (tao, hayop, halaman o puno). Maiiwang kontaminado ang lupa na hindi mapapakinabangan sa susunod na mga taon.

Taliwas sa inilalako ng rehimeng Marcos-Duterte, hindi enerhiyang nukleyar ang lulutas sa krisis sa enerhiya. Ang kakapusan sa enerhiya, utilidad at iba pang serbisyong panlipunan ay iniresulta ng pagpapatupad ng reaksyunaryong gubyerno ng mga neoliberal na patakaran at pagpasok sa mga tagibang na kasunduan sang-ayon sa kumpas ng imperyalismong US. Isinapribado ang mga industriya ng langis, enerhiya at iba pang utilidad kaya’t kailangang bilhin na ito ng sambayanan sa mataas na halaga.

Marapat na mahigpit na tutulan ng mamamayang Pilipino ang pinapakanang nuclear energy agreement ng US sa Pilipinas. Katuwang ang mga grupong makakalikasan at siyentista, nararapat maglunsad ng mga pag-aaral at edukasyong masa upang kritikal na tuligsain ito. Magtuklas at magsulong ng mga ligtas na alternatibo para lumikha ng enerhiya nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng mamamayan sa lupa at kabuhayan.

Isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon na naglalayong palayain ang bayan sa kuko ng imperyalismo at itaguyod ang mga demokratikong mithiin ng sambayanan. Pangunahing programa ng demokratikong gubyernong bayan sa kaunlaran ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Nakatitiyak ang bayan na sa pagtatagumpay ng rebolusyon, itatayo ang lipunang malaya at masagana.###

Tutulan at labanan ang pinapakanang nuclear energy agreement ng US sa Pilipinas