VP at Dep-ed Sec. Sara Duterte bilang upisyal ng NTF-ELCAC, dagdag banta sa kalayaan ng akademya

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Napakalakas ng loob ni Sara Duterte na pagbantaang ipasasara ang mga eskwelahang may kaugnayan umano sa rebolusyonaryong kilusan kahit sa gitna ng nagdudumilat na kakulangan sa mga paaralan at pasilidad sa edukasyon. Talagang uunahin niya pa ang red-tagging, pagtarget at paninikil sa mamamayan kaysa asikasuhin ang mga kagyat na usapin sa sektor ng edukasyon gaya ng problema sa sahod ng mga guro, korapsyon, hindi angkop na academic calendar at iba pa.

Matapos italaga bilang co-vice chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), agad nang iniamba ni Duterte ang panunupil at militarisasyon ng sektor ng edukasyon. Ginagamit niya ang pusisyon upang mas mabilis pang ilarga ang pakanang paghaharing-militar sa akademya.

Bago nito, hindi bababa sa 115 eswelahan na ang sapilitang ipinasara dahil sa arbitraryo at hindi makatwirang pag-ugnay nito sa rebolusyonaryong kilusan. Sa prubinsya ng Masbate, nauna na ring ipinag-utos ni Marcos ang militarisasyon sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng Task Force Sagip. Samantala, sunud-sunod din ang kaso ng pananakot, panghaharas at iligal na pag-aresto sa mga progresibong estudyante at lider-kabataang Bikolano sa mga nagdaang taon.

Naninindigan ang NDF-Bikol na ang ganitong mga pakana ay panibagong banta sa kalayaan sa akademya at karapatan ng mga mag-aaral, guro at manggagawa sa sektor ng edukasyon. Tahasan nitong linalabag ang kalayaang sibil ng mga akademiko at baluktot na kinikriminalisa ang mga batayang karapatan ng mamamayan. Ang talamak na red-tagging at akusasyon sa mga lehitimong entidad tulad ng mga eskwelahan ay nagpapabulnerable sa kanila sa karahasan, mga atake at paglabag sa karapatan at kalayaan.

Tulad ng kanilang mga amang diktador, walang ibang hangarin ang tambalang Marcos-Duterte kundi ang supilin ang malawak na pakikibaka ng mamamayang Pilipino laban sa bulok na sistemang malakolonyal at malapyudal. Gayundin, ang limpak-limpak na pondong ibinubuhos nila sa hungkag na kampanyang kontrainsurhensya ay dagdag ding kurakot na nakakapagpakapal sa bulsa nilang mga gahamang pasista.

Upang labanan ito, kinakailangan ang ibayong pagbibigkis ng lahat ng mga pwersang progresibo at demokratiko sa loob at labas ng akademya. Buong tapang na labanan at tuligsain ang mga mapanupil na patakarang lalong magkakait ng sapat na edukasyon sa kabataang Pilipino.

VP at Dep-ed Sec. Sara Duterte bilang upisyal ng NTF-ELCAC, dagdag banta sa kalayaan ng akademya