Lider sang Partido kag iya asawa, brutal nga ginpatay

,

Gindukot, pila ka bulan nga gindetiner sang patago, kag gintortyur antes patyon paagi sa paggarote ang magtiayon nga sanday Antonio Cabanatan, 74, kag Florenda Yap, 65. Ginbilin sang mga berdugo ang ila mga bangkay sa isa ka balay sa Barangay Botong, Oton, Iloilo sang Disyembre 26, 2020. Pila ka tuig na nga retirado ang mag-asawa dulot sang balatian kag katigulangon.

Ginkilala sang Partido ang malaba kag bulawanon nga kontribusyon ni Cabanatan, nga kilala bilang Kaupod Manlimbasog (Magpursiger). Halin nga nangin aktibista nga estudyante sang 1967 sige-sige nga nag-alagad siya sa rebolusyon. Yabi nga papel ang gintungdan niya sa pagpundar sang pungsodnon-demokratikong rebolusyon sa Cebu, Negros Oriental, Bohol, Leyte, Samar tubtob naaminhang Mindanao.

Maayo niya nga ginpamunuan ang rebolusyon sa Kabisayaan kag Mindanao, kag nag-abaga sang mabug-at nga mga responsibilidad.

Mabasa ang pagpasidungog sang Komite Sentral sa Marso 17 nga espesyal nga isyu sang Ang Bayan.

Lider sang Partido kag iya asawa, brutal nga ginpatay