Mga protesta

,

Adlaw sang Kababainhan. Masobra isa ka libo ang nagmartsa padulong sa tulay sang Mendiola sa Maynila para dumdumon ang Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kababainhan nga Anakbalhas sang Marso 8. Sa pagpanguna sang Gabriela, ginduso sang mga organisasyon ang gilayon nga ayuda, pangabuhian, sweldo kag trabaho. Naglunsar man sang kadungan nga mga protesta sa Baguio City, Bulacan, Naga City kag Iloilo City.

Isa ka tuig nga lockdown. Nagprotesta ang 150 myembro sang mga pungsodnon-demokratiko nga organisasyon sa atubang sang Commission on Human Rights sa Quezon City sang Marso 17 para dumdumon ang pag-abot sa isa ka tuig nga lockdown ni Rodrigo Duterte sa Luzon. Duso nila ang luwas kag libre nga bakuna, Ᵽ10,000 ayuda kag pagtapos sang militarista nga lockdown. Ginlunsar ang pareho nga mga protesta sa nagakalainlain nga bahin sang Metro Manila, Laguna, Baguio City kag Central Luzon. Sang Marso 15, nagprotesta man sa Quezon City ang mga myembro sang Kadamay, Anakbayan kag Piston.

Pangapinan ang Southern Tagalog. Isa ka protesta ang ginlunsar sang mga organisasyong masa para kundenahon ang pagpamatay sa Southern Tagalog kag gilayon nga pagpahilway sa mga gin-aresto sa ginbansagan nga “Bloody Sunday” sa Calamba, Laguna sang Marso 16. May kapareho man nga mga paghulag ang mga aktibista sa US, France kag Australia.

Kontra-pribatisasyon sang merkado sa Cebu. Tatlo ka gatos nga manugtinda kag ila mga tagasuporta ang nagprotesta sa atubang sang upisina sang meyor sang Cebu City sang Marso 17 agud pamatukan ang nagahana nga pribatisasyon sang merkado. Ikatlo nga semana na ini nga protesta sang mga manugtinda. Plano sang lokal nga gubyerno nga ihatag ang kontrata sa pagpauswag sang merkado sa Megawide Construction Corporation.

Mga protesta