Baseng masa, nagalapad sa Cagayan Valley

,

Padayon nga nagalapad kag nagadalom ang suportang masa sa matarung nga inaway banwa. Ini ang ginpahayag ni Elias Almazan, ang upisyal pangpulitika sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Cagayan Valley (Fortunato Camus Command). Sa interbyu sang Baringkuas (rebolusyonaryong pahayagan sa rehiyon), gintum-ukan niya nga wala nasablagan sang masingki kag maikit nga mga operasyon sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) ang paglapad kag pagkonsolida sang rebolusyonaryo nga baseng masa sa rehiyon.

Siling ni Ka Elias, samtang masako ang AFP kag PNP sa paglunsar sang mga batalyon-kadaku ukon brigada-kadaku nga operasyong militar kag malawigan nga mga operasyon nga Retooled Community Support Program (RCSP) sa mga baryo, nakapadamo kag nakarekober ang mga yunit sang BHB sang nagadamo nga numero sang mga baryo kag banwa nga wala nasakup sa mga nakapokus nga operasyon militar. Nadugangan sang pila ka libo ang bag-o nga katapu sang baseng masa sang mga prenteng gerilya halin 2020.

Indi lang nga nalab-ot sang mga platun sang BHB ang magkaingod nga mga baryo kag komunidad sa mga interyor kag kilid sang mga kabukiran, kundi lakip ang kapatagan kag higad sang mga haywey kag dagat.

Siling niya, sa tanan nga mga lugar nga ginrekober sang hangaway, mainit gihapon ang pagsug-alaw sa ila sang masa, labi na ang mga nagaantus sa kaimulon kag pagpanghimulos.

Wala sang pulos kag puro propaganda lang ang ginahimo sang militar nga ginapilit ang mga lokal nga gubyerno nga ideklarar ang BHB bilang “persona non grata”. Ini bangud ang tagabaryo mismo ang nagapaabot nga sakupon sang BHB ang ila lugar para ipresentar ang ila mga problema.

Lakip sa mga tampok nga problema ang lapnagon kag nagkalainlain nga porma sang pagpang-agaw sang duta. Pangunahon nga ginahimo ang mga ini sang mga daku nga agalon nga mayduta, pribadong kumpanya, ahensya sang gubyerno kag kahimbon sini nga mga kontraktor.

Dugang diri ang sari-sari nga porma sang malapyudal nga pagpanghimulos pareho sang tuman kataas nga interes sa pautang kag iban pang porma sang pang-usura, manubo nga presyo sang produkto sang mangunguma, kag mga porma sang komersyante nga pagdinaya sa pagbakal sang mga produkto. Siling ni Ka Elias, “para sa masa, ang BHB lang ang nakita nila nga tampad kag aktibo nga nagapresentar sang husto nga solusyon sa mga halambalanon nga ginaatubang nila.”

Padayon nga nahulagan kag wala nabayaan sang BHB ang mga baryo kag banwa nga sakup sang malawigan nga operasyon sang RCSP. Agud sikreto nga malab-ot ang mga ini, nagapadala ang platun sang mas gamay nga yunit para mag-angut sa masa kag maglunsar sang mga masarangan nga hilikuton.

“Inutil ang mga operasyon kag saywar sang kaaway bangud madali mahangpan sang pumuluyo nga ang AFP nagapakuno-kuno lang nga nagbag-o halin sa kinaiya nga kontra-pumuluyo.”

Puhunan sang hangaway sang banwa ang rebolusyonaryo nga kamuklatan nga pila ka dekada na nga natanom kag nagsublak sa kubay sang pumuluyo. Nagalapad ang sakup nga teritoryo kag nagadamo ang mga baryo kag klaster sang mga baryo nga natukuran sang mas mataas nga lebel sang rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag tagsa-tagsa nila nga mga organo sang Pula nga gahum pangpulitika.

“Bisan pa ginauna sa subong ang pagpalapad, kinahanglan man nga ikumbinar ini sa pagpalig-on sang baseng masa,” paghingapos niya.

Baseng masa, nagalapad sa Cagayan Valley