Mga armadong aksyon batuk sa kalsada nga pangkontra-insurhensya sa India

,

Indi magnubo sa 13 armadong aksyon ang ginlunsar sang People’s Liberation Army sang Communist Party of India (CPI)-Maoist halin Enero tubtob Marso subong nga tuig.

Anum diri mga operasyong demolisyon batuk sa mga nagaoperasyon nga paramilitar kag mga makinarya nga ginagamit sa konstruksyon. Pinakaulihi ang pagbomba sa isa ka bus kon sa diin lima ang napatay nga elemento sang District Reserve Guard (DRG) sa Nayaranpur District sang Marso 23. Ang DRG amo ang pwersa paramilitar nga gintukod sang estado nga Indian sang 2017 para tum-ukan ang armadong pagbato sang CPI-Maoist. Makumparar ang pwersa nga ini sa CAFGU sa Pilipinas.

Pila pa nga aksyong militar sang CPI-Maoist batuk sa mga proyektong kalsada amo ang pagparalisa sa mga makinarya sa konstruksyon sa Logarda District sang Marso 16, Bahaglat District sang Enero 31 kag Gadchiroli District sang Enero 27.

Ang nasambit nga mga kalsada kabahin sang proyekto pang-imprastruktura nga ginbansagan nga Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas. (Makumparar ini sa mga “farm-to-market road” sang NTF-ELCAC sa Pilipinas sa idalom sang Barangay Development Program.) Kabahin ini sang programa nga kontra-insurhensya nga ginsuguran sang 2016 sang gubyerno ni Narendra Modi.

Ang bulto sang pondo para sa mga kalsada nga ini nagahalin sa sentral nga gubyerno. Kabaylo sang pondo, ginaobligar sang gubyerno ni Modi nga ipatuman sang mga lokal nga estado ang tatlo ka reporma sa agrikultura kaangut sa pagbaligya sang mga produktong agrikultural, pagparenta sang duta kag contract growing nga ginratsada sang Oktubre 2020. Ang mga reporma nga ini ang ara sa sentro sang protesta nga ginapasakupan sang indi magnubo sa 250 milyon nga mangunguma nga nag-umpisa sang Nobyembre 2020 kag nagapadayon tubtob subong.

Mga armadong aksyon batuk sa kalsada nga pangkontra-insurhensya sa India