#NPA52, ginsaulog

,

Ginhiwat ang mga selebrasyon para sa ika-52 anibersaryo sang pagtukod sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sang Marso 29 sa tunga sang wala untat nga operasyon sang Armed Forces of the Philippines.

Ginsaulog ang anibersaryo sa kaumhan kag kasyudaran sang Southern Tagalog sa tunga sang nagapasingki nga pasistang atake sang rehimeng Duterte sa rehiyon. Ginsuong sang mga partisipante sa selebrasyon ang maikit nga deployment sang kaaway para makalab-ot sa ginakampohan sang BHB sa rehiyon. Sa kasyudaran, mabaskog ang panawagan sa BHB nga ipatuman ang rebolusyonaryong hustisya para sa mga biktima sang terorismo sang rehimen.

Ginpasidunggan sang BHB-Negros ang tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa ila mga kadalag-an kag pagpadayon sang armadong paghimakas. Halin sa 60 pwersa nga nabilin halin sang maglunsar sang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Pagpanadlong, subong may ara ini nga lima ka prenteng gerilya nga nakalatag halin sa norte tubtob sa nabagatnan sang Negros.

“Pakyas ang US-Duterte!” (Napaslawan ang rehimeng US-Duterte!) ang pangbukas nga mensahe sang NDF-Northeastern Mindanao Region. Nagpanawagan ang Regional Operational Command sang rehiyon nga pangibabawan ang mga kahuyangan pareho sang konserbatismo militar. Ginreport sini ang apat ka mga daku nga opensiba kon sa diin nakumpiska ang mga mataas nga kalibreng armas sa Surigao del Norte kag Surigao del Sur.

May programa man ang mga Pulang hangaway sa Southern Mindanao Region.

#NPA52, ginsaulog