Pabaskugon, palaparon kag pahulagon ang baseng masa para sa inaway banwa

,

Ang malapad kag madalom nga suporta sang masa ang pinakayabi nga sangkap kon ngaa indi tubtob san-o malutos ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag ang ginasulong sini nga armadong rebolusyon. Bisan tuman kadaku nga hayop ang kaaway kag bisan pa gamiton ang tanan nga malaut nga paagi sang pagpanglupig, indi sini lubos nga mahamulag ang masa kag ang BHB kag indi malupig ang ila desisyon nga magsulong sa dalan sang inaway banwa.

Lubos ang desisyon sang BHB nga tumanon ang katungdanan sini nga pukawon, hugpungon kag malaparan nga pahulagon ang masang mangunguma, kag sa sini palig-unon kag palaparon ang baseng masa sang hangaway. Yabi diri ang pagpasulong sang lapnagon nga antipyudal nga kahublagan sa kaumhan agud batuan ang labing nagasingki nga mga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos sa mga mangunguma.

Pirme nga nagapakig-unong ang BHB sa masa, ginahibalo ang ila mga kahimtangan kag mga demanda kag nagahulag agud buligan sila nga kolektibo nga lubaron ang mga ini. Maid-id nga ginahatagan pagtamod ang mga problema sa ekonomya, pangabuhian, produksyon, ikaayong lawas, sanitasyon, edukasyon, kultura, katawhayan kag seguridad, droga kag iban pa.

Yabi sa tanan nga ini ang ekonomya ukon ang halambalanon sang produksyon kag paano ginabenepisyuhan ukon ginadingot sa masa ang manggad nga ila gintuga. Mapisan sila nga ginapamuklat sa indi matarung kag wala sang kinamatarung nga hatag-sang-diyos ang mga agalon nga mayduta, ukon ang mga usurero kag komersyante nga angkunon ang manggad nga bunga sang ila balhas kag kabudlay. Dapat dalhon sang BHB sa bag-o nga lebel sang kalapad kag kapagsik ang paglab-ot, paghugpong kag pagpahulag sa masang mangunguma. Sandig sa Rebolusyonaryong Ubay sa Reporma sa Duta, ubos kusog nga isulong ang mga paghimakas para panubuon ang renta sa duta, pataason ang suhol sang mga mamumugon sa uma, panubuon ang interes sa pautang kag pataason ang presyo sang ila mga produkto. Dapat patuhawon ang lapnagon nga paghimakas kontra sa Rice Tariffication Law, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, liberalisasyon sa pag-import sang karneng baboy, manok kag mga produkto nga pang-agrikultura kag iban pa nga layi kag polisiya nga paantus sa masang mangunguma. Labi nga nangin gilayon ini sa atubang sang malala nga krisis sa ekonomya kag pangabuhian.

Sa atubang sang pagtaas sang presyo sang pagkaon kag kawad-on, dapat padayon nga magbuligay ang masa kag mga Pulang hangaway sa paglunsar sang mga kampanya sa produksyon sang mga pananom nga kararuton kag utanon. Dapat man pabaskugon ang ila kahublagang masa para atubangon ang pandemya nga Covid-19 paagi sa pagpataas sang ila ihibalo kag pagpatuman sang mga tikang sa paglikaw, pag-amlig sa ikaayong lawas, pagpreparar sang mga pasilidad kag paghatag sang mga nagakaigo nga pagtatap sa mga tigulang kag pagsukot sa kapalpakan sang reaksyunaryong rehimen.

Dapat man labing pabaskugon ang paghimakas sang masang mangunguma kag mga minorya nga pumuluyo batuk sa nagkalainlain nga porma sang pagpang-agaw sang duta sang mga daku nga agalon nga mayduta kag mga daku nga kapitalista para sa pagtukod ukon pagpalapad sang mga plantasyon, operasyon sa pagmina, proyekto pang-enerhiya, ekoturismo kag iban pa.

Dapat pabaskugon kag palig-unon ang mga lokal nga rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag mga sanga sang Partido. Dapat siguruhon ang sige-sige nga pag-andar sang mga ini. Indi dapat tugutan nga mautod ang angut sa mga ini sang mga pangteritoryo nga komite sang Partido kag mga kumand sang BHB sa prente kag mga distrito. Pabaskugon ang paghanas kag pagpauswag sang mga lokal nga kadre kag lider masa, pataason ang ila ikasarang sa pagpamuno kag pagpahulag sa masa.

Dapat tukibon sang mga kadre, mga lider, aktibista kag masa ang mga pamaagi sang hugot nga pagsikreto agud ipabilin nga bulag kag bungol ang mga pasista bisan pa sila ara mismo sa punta sang ilong sang kaaway. Dapat magpakasampaton sa mga taktika sang pagbato sa militarisasyon sa ila lugar, sa nagkalainlain nga pamaagi sang direkta kag indirekta nga pagsupak sa mga mandu sang mga pasistang suldado, pagpamatuk sa mga pag-istrikto, pagbato sa pwersahan nga pagrekrut sa paramilitar, iligal nga pag-aresto kag pagpamatay, pagbuyagyag kag pagpakamalaut sa midya kag social media sa ginapalapta nga disimpormasyon kag mga kabutigan, kag pagsikway sa ila presensya. Dapat magpasanyog ang mga yunit sang BHB sa tago nga pag-angut sa masa kag paglunsar sang mga armadong aksyon batuk sa mga pasista nga nagahari-hari sa mga baryo.

Dapat magplano ang mga natungdan nga kumand sang hangaway kag pamunuan sang Partido ang pagpalapad sang ila teritoryo kag pagtukod sang mga bag-o nga prenteng gerilya, samtang ginapalig-on kag pukpukan nga nagapakig-away sa mga nagaluntad nga prente kag mga baseng gerilya. Samtang labing nagalapad ang tereyn nga sakup sang inaway banwa, labi nga maduso ang kaaway nga unaton ang ila pwersa kag ihayag ang mga maluya nga bahin sini para targeton sang mga taktikal nga opensiba sang BHB.

Sa sige-sige nga pagpalapad sang ginahulagan nga teritoryo sang mga yunit sang BHB, labi nga mauyatan ang inisyatiba sa gera. Dapat sige-sige nga ilunsar sang BHB ang mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba nga may pat-ud nga kadalag-an batuk sa mga maluya nga nahamulag nga yunit sang kaaway para sa katuyuan nga kuhaon ang mga armas sang kaaway. Katuwang sang mga ini ang mga atritibo nga taktikal nga opensiba para balusan, gamuhon ukon indi patulugon ang kaaway sa ila mga detatsment ukon kampo. Dapat ideploy sang BHB ang mga yunit partisano sa mga syudad ukon sentrong banwa para targeton ang mga pasista nga ara sa likod sang mga krimen batuk sa masa, kag para waskon ang mga linya sang komunikasyon, transportasyon kag suplay sang kaaway.

Labi pa nga nangin paborable ang pagpasulong sang inaway banwa sa Pilipinas sa atubang sang nagagrabe nga krisis sang nagaharing sistema kag sobra nga pasista nga kapintas sa idalom sang tiranikong rehimen. Ang indi maantus nga kaimulon kag nagasingki nga pagpamigos kag pagpanghimulos ang nagatulod sa pumuluyong Pilipino nga suongon ang dalan sang armadong rebolusyon. Dapat sige-sige nga magpakasampaton ang Partido kag BHB sa pagbalanse kag pagkumbinar sang armadong paghimakas kag pangpulitika nga paghimakas, sang hilikuton masa kag hilikuton militar, para malaparan nga pahulagon ang masa sa dalan sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Pabaskugon, palaparon kag pahulagon ang baseng masa para sa inaway banwa