Kapit-bisig ang masa kag hangaway sa Ilocos-Cordillera

,

Pareho sang iban nga lugar sa pungsod, nagdulot sang daku nga pagpanghangkat sa mga yunit sang hangaway sang banwa kag rebolusyonaryo nga pumuluyo ang pandemya nga Covid-19 kag nagasingki nga pasismo sang estado sa rehiyon sang Ilocos-Cordillera. Ang mga ini determinado nga gin-atubang sang mga yunit sang hangaway sang banwa sa rehiyon.

Lakip diri si Ka Emil, isa ka pamatan-on nga rebolusyonaryo nga nagatindog nga upisyal sa ekonomya (lohistika kag suplay) sang ginapatapuan niya nga platun. Bangud sa lockdown, nalimitahan ang alagyan sang bulong, pagkaon kag kinahanglanon sang masa kag hangaway. Para pangibabawan ini, natulod sila nga mangin matinugahon, magpamensar kag maghimo sang bag-o nga moda sang paghulag kag hugton ang pag-uyat sa disiplina militar.

“Bilang upisyal sa ekonomya, isa ka daku nga hangkat sa akon ang pagpamensar sang mga pamaagi para makabulig sa pagsanto kag pagpataas sa pangabuhian sang masa sa panahon sang pandemya,” siling ni Ka Emil. Naglunsar sila sang kampanya sa ikaayong lawas kag edukasyon bahin sa Covid-19 para dulaon ang kahadlok sang mga taga-baryo kag ipaathag ang importansya sa pagsunod sa mga protokol sa ikaayong lawas samtang ginaduso ang pagpadayon sa produksyon.

Masunod nga ginlunsar sang yunit ang kampanya sa pagpataas sang lebel sang produksyon sang hangaway kag sang masa. “Mas nangin regular ang partisipasyon sang hangaway sa produksyon sangsa nagligad,” siling ni Ka Emil. “Diri gid nagtudok sa akon kag sa mga kaupod ang importansya sang kolektibo nga paghulag kag paglunsar sang rebolusyong agraryo,” siling niya.

Sa isa ka baryo, nakakuha ang hangaway kag masa sang sinako nga kalabasa, kamote, gabi, kag sayote, nga sadto wala masyado ginasapak bangud may ara man nga mga komersyal nga pagkaon. “Ginganyat man namon ang pagtanom sang tubo kag kape bilang pangtal-os sa komersyal nga kalamay kag kape. Ang mga tanom nga makabulig sa pagpalig-on sang resistensya pareho sang kabugaw, “perres” (lokal nga lemon) kag lagundi, nga sadto napabayaan ginpalambo kag gingamit. Kadungan sang pagtaas sang kapasidad sang masa nga magprodyus sang pagkaon ang ila nga kapasidad nga suportahan ang hangaway sang banwa.

Sang nangin mahulag ang yunit, kinahanglan nila nga magmaniobra sa malapit nga talon. “Daku nga bentaha ang ihibalo sa manggad sang talon, sa mga prutas sa talon kag ulutanon, sili kag baboy talunon. Bangud diri mas nagtaas ang iya nga paghangup sa importansya sang pagtatap sang kapalibutan.

Nangin daku nga pagpanghangkat sa personal nga pagbag-o sa kaugalingon ni Ka Emil ang ginaatubang nga kahimtangan. “Sang una nga mga bulan sang pandemya, napamangkot ko sa kaugalingon, masarangan ko ayhan?” Pero siya man ang nagsabat sa kaugalingon nga pamangkot. “Indi ko mahibal-an tubtob indi ko maagyan.” Uyat ang rebolusyonaryo nga determinasyon, labi pa siya nga nagpusiger sa iya nga katungdanan.

“Katumbas sang militarisasyon ang mas malawig kag mabudlay nga laktanay, pulaw kag kakapoy,” siling niya. Nagdaku siya sa syudad kag komportable nga pangabuhi. Kinahanglan ko nga magdoble-kayod para makaadyas. Nabudlayan ako nga maghulag sang una, kag kon kaisa naganubo pa gihapon ang moral, pero amat-amat na ako nga nakaadyas. “Estorya niya, mas nangin bukas siya sa mga kaupod sa paghambal sang mga napamensar kag nabatyagan. “Natun-an ko nga lubos nga magsalig sa mga kaupod kag masa,” siling niya.

Napamatud-an niya sa kaugalingon nga masarangan ang mga kabudlayan kag sakripisyo nga mangin Pulang hangaway. “Masarangan ko gali isapraktika ang simple nga pagpangabuhi kag maukod nga paghimakas. Nakahanda ako kag amon nga yunit nga salumon ang mapiot nga kahimtangan kag mas daku nga mga hangkat.”

“Siling gani sa mensahe sang Komite Sentral sa ika-52 anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas, sa pagpamuno sang Partido determinado ang malapad nga masa sang pumuluyo nga batuan ang mga pasistang atake, ibagsak ang rehimeng US-Duterte kag isulong ang inaway banwa tubtob sa kadalag-an,” paghingapos niya.

Kapit-bisig ang masa kag hangaway sa Ilocos-Cordillera