Imperyalistang kampanya sa kontra-terorismo

,

Nahuman na ang pagdungong sa Korte Suprema sa mga argumento batok sa Anti-Terrorism Law (ATL) niadtong Mayo 17. Kini human ang upat ka bulan sukad nga unang gipadangat sa mga abugado sa mga petisyuner ang ilang mga argumento batok sa mapanumpuong balaod.

Labaw nga mitataw ang pagka anti-demokratiko sa ATL dihang akusahan sa Anti-Terrorism Council (ATC) nga “terorista” ang 29 ka indibidwal lakip ang iladong mga konsultant pangkalinaw sa National Democratic Front of the Philippines nga mga lider kuno sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Niadtong Disyembre 2020, gitawag usab sa ATC nga “terorista” ang PKP ug ang Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Sukad sa sinugdanan, ginaduso sa mga abugado sa rehimen nga ang pagbalaod sa ATL ug paglista sa “terorista” nakasubay sa internasyunal nga balaod ug mga resolusyon sa United Nations Security Council (UNSC).

Dili sama sa uban pang mga internasyunal nga balaod, ang “internasyunal nga kontra-terorismo” nga ginapatuman sa UNSC wala naggikan sa internasyunal nga mga tratado o kasabutan. Gipahamtang lamang kini sa tibuok kalibutan subay sa dikta sa mga imperyalistang nasud nga milangkob sa UNSC. Sa aktwal, wala pa usay internasyunal nga konsensus sa ligal nga depinisyon sa terorismo.

Giharian ang UN sa Security Council nga gilangkuban lamang sa lima ka permanenteng myembrong nasud nga parehong mga imperyalista—US, United Kingdom, France, Russia ug China, ug napulo ka temporaryong myembrong nasud. Ginagamit ug ginapig-ot sa US ang UN pinaagi sa Security Council aron magpahamtang og mga sangksyon o silot, ug hatagag rason ang iligal ug unilateral nga mga aksyon niini batok sa mga organisasyon, indibidwal ug bisan estadong ginatawag niining “terorista” o “nagasuporta sa terorismo.”

Unang gipahamtang ang “internasyunal nga kontra-terorismo” sa katumanan sa UNSC Resolution 1373 niadtong 2001, duha ka semanahuman ang atake sa New York City niadtong Setyembre 11, 2001 (mas naila isip 9/11) nga giangkon sa grupong Al Qaeda. Giobliga niini ang tanang estado nga mosunod sa tanang internasyunal nga kumbensyon sa UNSC kalabot sa “kontra-terorismo,” bisan ang mga nasud nga wala nagratipika niini. Kini ang nagsilbing basihan sa lain-laing nasud sa pagpatuman sa ilang mga balaod “kontra-terorismo” ug listahan sa mga “terorista.”

Ayha niini, una nang nagpagawas ang US sa ilalum ni Pres. William Clinton og listahan sa mga indibidwal nga ginaakusahang terorista (Specially Designated Terrorist List) niadtong 1995. Gipatuman kini atol sa kanhing “prosesong pangkalinaw” tali sa Israel ug Palestine.

Gibutang ni Pres. George W. Bush Jr. ang “gyera kontra-terorismo” sa sentro sa prayoridad sa US nga nagtakda sa mga palisiyang pangsulod ug palisiyang panggawas niini pinaagi sa pagbalaod sa gitawag og USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act). Gipatuman kini human sa 9/11 niadtong 2001. Gamit ang balaod, giangkon sa gubyernong US ang gahum nga ilhong terorista ang kinsamang ituboy niini, nga ginahimo sa arbitraryong pamaagi ug walay prosesong hudisyal. Gipailalum sa paniktik ug pag-aresto ang kinsamang gilistang lokal o langyawng “terorista” o “nagasuporta sa terorismo.” Gigamit kini sa US aron hatagag rason ang pag-atake ug pagsakop sa Afghanistan niadtong 2001 ug Iraq niadtong 2003.

Niadtong 2002, gipagrabe sa US ang silot sa ginaakusahang mga terorista gikan ekonomikong sangksyon ngadto sa kriminal nga prosekusyon. Gipatuman niini ang “Foreign Terrorist Organization (FTO) List” o listahan sa mga organisasyong giakusahang terorista sa State Department nga nagatunhay pa gihapon hangtud sa kasamtangan.

Gitukod ni Bush ang notoryus nga prisohan sa Guantánamo Bay, Cuba niadtong Enero 2002. Dinhi gidala ang gibanabanang anaa sa 780 ka indibidwal nga giakusahang terorista gikan sa lain-laing nasud. Mayorya kanila ang gidetine nga walay pagtaral o unsamang kasong kriminal. Lima lamang kanila ang napamatud-ang sad-an sa korte. Kaylap dinhi ang tortyur ug klase-klaseng kaso sa pagpangabuso sa takuban sa “gipagrabeng interogasyon.” Siyam ang nataho nga namatay sa pasilidad. (Sa kasamtangan, 40 ka detenido na lang ang nabilin sa Guantánamo Bay human nga gibalhin ang uban pa sa ubang mga prisohan sa duso sa mga protesta aron pasirad-an kini.)

Sa kadugayan, nagkalayo na sa 9/11 ang langkob sa “gyera kontra-terorismo, ug tanang kalaban na sa US ang gitawag og “terorista.” Gilangkuban niini bisan ang mga langyawng kalihukan ug estadong nagababag nga magpailalum sa hegemonya sa US. Unang gipakaylap ni Bush ang terminong “Axis of Evil” niadtong 2002 aron ilhon kuno ang mga langyawng gubyerno nga “nagasuporta sa terorismo.”

Unang gilista isip kabahin niini ang Iran, kanhing Ba’athist Iraq ug North Korea. Giila usab ni John Bolton, nga kanhing nagsilbing Undersecretary sa US State Department, ang Cuba, Libya, ug Syria isip kabahin niini. Niadtong 2018, gitawag usab niya ang Cuba, Venezuela ug Nicaragua isip “triangle of terror” (tatsulok sa teror). Iyang giakusahan ang mga nasud nga “nagasuporta” sa terorismo ug adunay “potensyal o kapasidad” nga magpalambo og mga armas alang sa malukpanong pag-atake.

Unang gilakip sa US sa FTO List niini ang PKP ug BHB niadtong Agosto 9, 2002, lakip ang bandidong grupong Abu Sayaff. Gilista usab niini ang founding chairman sa PKP nga si Jose Maria Sison isip “tawong nagasuporta sa terorismo.”

Subay sa dikta sa US, gibalaod sa Pilipinas ilalum sa rehimeng Arroyo ang Human Security Act niadtong 2007 nga gipamangtas sa rehimeng Duterte isip ATL. Gilista usab kini isip “terorista” sa European Union (2001) ug New Zealand (2010). Sukwahi sa balik-balik nga ginabalita sa rehimen, wala ang PKP ug BHB sa mga listahan sa terorista sa Canada, United Kingdom ug United Nations. Gitangtang usab sa European Union sa listahan niini si Sison niadtong 2009.

Imperyalistang kampanya sa kontra-terorismo