Indi malingkang ang tingub nga kusog sang masa kag hangaway sang banwa

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Matapos anum ka tuig, ginpaslaw sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag sang pumuluyong Pilipino ang rehimeng US-Duterte sa tuig-tuig sini nga deklarasyon nga dugmukon ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Sa baylo nga malutos, ang mapangribok nga diwa kag determinasyon sang banwa labing nagainit sa atubang sang wala hawid nga pasistang pagpang-atake kag terorismo sang estado kag sang lapnagon nga pag-antus sa idalom sang naputos sa krisis nga nagahimumugto nga nagaharing sistema.

Daw mga idu-buang nga ginbuhian sa ila kadena ang mga pasistang suldado, pulis kag tinawo nga paramilitar para sa wala hawid nga pagpang-atake sa pumuluyo. Nagasalakay ang mga sapat kon sa diin muklat, nagaisa kag nagahimakas ang pumuluyo agud piangon sila sa kahadlok, buta-butahan, busalan kag gapuson.

Sa mandu sang ila uhaw-sa-dugo nga amo nga si Duterte, gindumog kag ginpwersa nila ang tagabaryo. Ginpanas ang pagtuhay kon sin-o ang armado kag sin-o ang indi. Wala-tuo ang mga pagpamatay, pagdukot, pag-aresto, pagtortyur kag pagkulong kag pagpilit nga “mag-ako kag magsurender” batuk sa masa nga wala sang armas para magbato. Ginkudalan kag ginpalibutan ang ila mga komunidad agud panilagan ang kada paghulag nila. Napabayaan ang mga ulumhan kag ang manggad sang kagulangan nabayaan nga indi mapanginpuslan. Ginbomba, ginkanyon, kag ginpaulanan sang bala ang ila mga baryo, ulumhan kag kabukiran.

Nagadinaguso ang mga minahan, mga plantasyon, proyekto nga ekoturismo, taytay kag mga kalsada para mag-ilig ang ganansya kag magbukol ang mga bulsa sang nagabuy-unan nga mga kapitalista, agalon nga mayduta, komersyante kag mga nabuyo sa korapsyon nga upisyal militar. Ginapalayas ang masang minorya sa ila duta kag pilit nga ginadala sa mga “pabalay” nga malayo sa ila puluy-an nga kagulangan. Minilyon nga mangunguma ang ginputo sang importasyon sang bugas kag mga dumuluong nga produkto, sang ulihi ginpalayas, ginpilit nga ibaligya ang ila duta kag bayaan nga nakahagmak sa kumunoy sang kaimulon kag gutom.

Apang wala nagakalingkang ang pumuluyo kag ang hangaway sang banwa. Sa baylo, labing nangin matutom ang ila diwa kag desisyon nga magbato kag atubangon ang anuman nga kabudlayan kag sakripisyo para isulong ang kaayuhan sang pumuluyo.

Sa bulig sang BHB, padayon nga ginatukod ang mga basehan nga asosasyong masa sang mga mangunguma, kababainhan, pamatan-on, mga bata kag mamumugon pangkultura sa baryo. Natun-an nga pangibabawan ang kahadlok kag ang mga pamaagi sa pagbato. Nahiwat ang mga pulong kag pagtuon nga indi makita, masimhot o mabatian sang nagaulualihid nga pasista. Ululupod nila nga ginasupak ang wala-tuo nga mandu sang daw amo nga suldado nga magsag-ob sang tubig, mangahoy o maglimpyo o magkay-o sa ila kampo. Nagasinggit ang mga pader sa mga islogan nga nagapahayag sang reklamo kag kaakig sang pumuluyo. Hugot nila nga ginapanilagan ang mga sapat agud punggan ang anuman nga terorista nga plano batuk sa tagabaryo, kag ululupod nga nagahulag para magtabang sa sin-o man nga kaingod balay nga ginaatake. Sa pagbuligay sang yunit sang hangaway kag milisya, ang mga kampuhan kag baraks sang mga sapat hipos nga ginapalapitan o ginatarget sang mga Pulang hangaway.

Sa bulig sang hangaway sang banwa, nagatindog ang masang mangunguma para ipakigbato ang ila reklamo batuk sa sobra-sobra nga renta sa duta, para pataason ang suhol sang mga mamumugon sa uma kag pataason ang presyo sang ila mga produkto. Ululupod nga ginalubad ang problema sa ekonomya, kalinungan, ikaayong lawas kag edukasyon. Ginaplantsa ang mga kinagamo sa kubay sang masa agud matukod ang hugot nga paghiliusa sa paglubad sang mas daku nga mga problema.

Sa pagbuligay sang hangaway kag sang masa, pat-ud nga magasulong ang inaway banwa sa bilog nga pungsod. May katapusan man ang terorismo nga ginasandigan sang mga pasistang reaksyunaryo, ang kadamuon sang bomba nga ginahulog o kanyon nga ginapalupok o kadamuon sang swelduhan nga mersenaryo nga pwede magpalibot o magsakup sa pila ka pulo ka libo nga baryo nga nagabangon kag nagabato.

Dapat ubos-kusog nga maghulag ang hangaway kag ang Partido kag pas-anon ang mga mabug-at nga tulungdan para padayon nga pabaskugon ang BHB, magrekrut kag maghanas sang pila ka libo nga Pulang hangaway halin sa pamatan-on nga mangunguma, kag mga mamumugon kag intelektwal nga petiburges, kababainhan kag iban pang sektor. Dapat padayon nga pandayon kag palig-unon ang muklat nga salsalon nga disiplina sang mga Pulang hangaway paagi sa sige-sige nga pagpataas sang ila kamuklatan pangpulitika kag pang-ideolohiya. Dapat labi nga pataason sang hangaway sang banwa ang ikasarang sa gerilya nga pagpakig-away, pagsikreto sa mga pamaagi sini sang paglakat kag pagkampo, agud mapabilin nga bulag kag bungol ang kaaway kag madulaan sang epektibidad ang mga bomba kag moderno nga kagamitan sa pagsarbeylans kag pagpamomba. Sa hugot nga sikretong paghulag, permi nga mauyatan sang BHB ang taktikal nga inisyatiba sa inaway, kag mapabilin ang hugot nga angtanay kag pagbuligay sa masa.

Dapat hakson sang tanan nga yunit sang BHB ang mga leksyon halin sa naagyan nga kapaslawan sang pila ka yunit sa nagligad nga tuig nga pagsalakay sang kaaway. Ginapamatud-an sini sa aton ang kahustuhan sang pagpasulong sang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan nga nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa agud indi makibon ang mga yunit sang hangaway. Sa hugot kag malapad nga suporta sang masa, padayon nga makakontra-ensirkulo, madulaan sang target ang kaaway, madasig nga makasaylu-saylo, kag makabira sa kilid kag likuran.

Pat-ud nga sige-sige nga magabaskog kag magalapad ang armadong rebolusyon sa pagsanto kag pagpaslaw sang BHB sa ginpaigting nga estratehikong opensiba sang kaaway, sa pagpursiger nga labi nga hugton ang angtanay sang masa, sa pagpangapin sa ila batuk sa pasismo, sa pagpabaskog sang ila mga basehan nga asosasyong masa kag sa matinugahon kag determinado nga pagbato sa pasistang kaaway kag pagsulong sang mga paghimakas antipyudal.

Dapat ihanda sang Partido, sang BHB kag sang pumuluyong Pilipino ang paminsaron sa pag-atubang sa mga daku kag maigting nga pagbato sa pasismo kag terorismo sang estado. Sa pagsaulog sang nagahilapit nga ika-53 nga anibersaryo sang BHB, ginatan-aw naton ang pag-agum sang dugang nga pagsulong sa maabot nga mga tuig kag hugpungon ang desisyon nga sige-sige nga pagbaktas kag pagsulong sa dalan sang armadong rebolusyon.

Indi malingkang ang tingub nga kusog sang masa kag hangaway sang banwa