Dili matay-og ang nag-usang kusog sa masa ug hukbong bayan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Human ang unum ka tuig, gipakyas sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa katawhang Pilipino ang rehimeng US-Duterte sa tinuig niining deklarasyong puuhon ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Imbes nga mabuntog, labaw pa hinuong nagdilaab ang masukulong diwa ug determinasyon sa katawhan atubangan sa walay puas nga pasistang pagpang-abuso ug terorismo sa estado ug sa lapad nga pag-antus ilalum sa puno sa krisis nga himalatyong nagharing sistema.

Daw mga irong buang nga gibuhian ang mga pasistang sundalo, pulis ug ginsakpang paramilitar aron walay puas nga atakehon ang katawhan. Nagaatake ang mga halimaw kung asa matngon, nagkahiusa ug nakigbisog ang katawhan aron piangan sila sa kahadlok, taptapan, busalan ug gapuson.

Sa mando sa ilang among si Duterte nga uhaw-sa-dugong, giatake ug gihasi nila ang lumulupyo sa mga baryo. Gipanas ang paglahi sa kung kinsa ang armado ug kinsa ang dili. Walag too ang mga pagpatay, pagdagit, pag-aresto, pagtortyur ug pagpriso ug pugos nga pagpasurender sa masang walay armas para mosukol. Gikural ug giliyukan ang ilang mga komunidad aron subaybayan ang ilang matag lihok. Naabandona ang mga umahan ug wala na napahimusli ang mga bahandi sa lasang. Gibomba, gikanyon ug gipaulanan og bala ang ilang mga baryo, umahan ug bukid.

Midagsang ang mga minahan, mga plantasyon, proyekto sa ekoturismo, tulay ug mga kalsada aron moandar ang ganansya ug moburot ang mga bulsa sa hakog nga dagkung kapitalista, agalong yutaan, komersyante ug mga korap nga upisyal militar. Ginapalayas ang masang minorya sa ilang yuta ug pugos nga ginadala sa mga “pabalay” nga layo sa ilang pinuy-anang lasang. Minilyong mag-uuma ang nalugi sa importasyon sa bugas ug mga langywang produkto, ug gipalayas sa wala madugay, gipugos nga ibaligya ang ilang yuta ug gibiyaang nakabuy-od sa lapukan sa kalisud ug kagutom.

Apan dili matay-og ang katawhan ug ang hukbong bayan. Hinunua, labaw nga nahimong ligdong ang ilang diwa ug determinasyon nga mosukol ug atubangon ang unsamang kalisdanan ug sakripisyo aron iasdang ang kaayuhan sa katawhan.

Sa tabang sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), padayon nga ginatukod ang mga batakang organisasyong masa sa mga mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, mga bata ug mamumuong pangkultura sa baryo. Nakat-onan ang pagpatigbabaw sa kahadlok ug ang mga pamaagi sa pagsukol. Napahigayon ang mga tigum ug pagtuon nga dili makita, mamatikdan o madungog sa nagbahisbahis nga pasista. Hiniusa nilang gilapas ang mga mando sa naghariharing sundalo nga manag-ob, mangahoy, manglimpyo o mag-ayo sa ilang kampo. Nagasinggit ang mga dingding og mga islogan nga nagapadayag sa pangayo ug kasuko sa katawhan. Hugot nilang ginasubaybayan ang mga halimaw aron pugngan ang unsamang teroristang plano batok sa mga lumulupyo sa baryo, ug hiniusang milihok aron moresponde sa kinsamang silingan nga ginaatake. Sa pagtinabangay sa yunit sa hukbo ug milisya, ang mga kampuhan o baraks sa mga berdugo hilum nga ginakamang o ginatarget sa mga Pulang manggugubat gikan sa distansya.

Sa tabang sa hukbong bayan, nagabarog ang masang mag-uuma aron ipakigbisog ang ilang reklamo batok sa mahal kaayong abang sa yuta, para patas-an ang suhulan sa mga mamumuong panguma ug patas-an ang presyo sa ilang mga produkto. Hiniusang ginasulbad ang problema sa ekonomiya, kahapsay, panglawas ug edukasyon. Ginahusay ang mga bangi sa han-ay sa masa aron matibuok ang mas hugot nga panaghiusa sa pagsulbad sa mas dakung problema.

Sa pagtinabangay sa hukbo ug masa, siguradong moabante ang gubat sa katawhan sa tibuok nasud. May kahumanan ang terorismo sa mga pasistang reaksyunaryo, ang gidaghanon sa bomba nga ginahulog o kanyon nga ginapabusikad, o sa kadaghan sa mersenaryong pwedeng moliyok o mosakop sa liboan ka baryo nga mibarog ug misukol.

Kinahanglang maisugong molihok ang hukbo ug ang Partido ug abagahon ang bug-at nga katungdanan aron padayon nga pakusgon ang BHB, magrekrut ug magbansay og liboang bag-ong Pulang manggugubat gikan sa kabatan-onang mag-uuma, ug mga mamumuo ug intelektwal nga petiburges, kababayen-an ug uban pang sektor. Kinahanglang padayon nga pandayon ug palig-onon ang matngon nga disiplinang puthaw sa mga Pulang manggugubat pinaagi sa subsub nga pagpataas sa ilang pulitikanhon ug pang-ideolohiyang kahimatngon. Kinahanglang labaw pang ipataas sa hukbong bayan ang katakus sa gerilyang pakiggubat, ang pagsikreto sa mga pamaagi niini sa paglakawan ug pagkampo, aron ipabiling buta ug bungol ang kaaway ug hikawan og kapuslanan ang mga bomba ug haytek niining kahimanan sa pagpaniktik ug pagpamomba. Sa hugot nga sikretong paglihok, kanunay magunitan sa BHB ang taktikal nga inisyatiba sa gubat, ug mamanteni ang hugot nga pakiglambigitay ug pakigtinabangay sa masa.

Kinahanglang matuhop sa tanang yunit sa BHB ang mga pagtulun-an gikan sa nasinating kapakyasan sa pipila ka yunit gikan sa mga atake sa kaaway sa milabayng katuigan. Ginapamatud-an niini kanato ang kahusto sa pagpaasdang sa malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa aron dili malukong ang mga yunit sa hukbo. Sa hugot ug lapad nga suportang masa, padayon nga mabatukan ang pagpangliyok, mahikawan ang kaaway og target, paspas nga makabalhin-balhin, ug makabira sa kiliran ug likuran.

Siguradong padayon nga mokusog ug molapad ang armadong rebolusyon sa pagpahaum ug pagpakyas sa BHB sa gipasubsub nga estratehikong opensiba sa kaaway, sa pagpaningkamot nga labaw pang pahugton ang pakiglambigit sa masa, sa pagpanalipud kanila batok sa pasismo, sa pagpakusog sa ilang mga batakang organisasyong masa ug sa mamugnaon ug determinadong pagsukol sa pasistang kaaway ug pag-asdang sa mga antipyudal nga pakigbisog.

Kinahanglang andamon sa Partido, sa BHB ug sa katawhang Pilipino ang hunahuna sa pag-atubang sa dinagku ug kusog nga pagsukol sa pasismo ug terorismo sa estado. Sa pagsaulog sa umalabot nga ika-53 nga anibersaryo sa BHB, atong lantawon ang pagkab-ot sa labaw pang pag-abante sa umalabot nga mga tuig ug tibuukon ang determinasyon sa padayon nga pagsubay ug paglahutay sa dalan sa armadong rebolusyon.

Dili matay-og ang nag-usang kusog sa masa ug hukbong bayan