Tumatabo ng tubo sa langis ang mga imperyalistang kumpanya

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Habang lubog sa kahirapan ang mayorya ng mamamayang Pilipino dahil sa pagpaimbulog ng presyo ng mga produktong petrolyo, lumulutang naman sa tubo sa langis ang malalaking imperyalistang bangko at ahensya sa pinansya at mga dambuhalang kumpanya sa langis. Sa nakaraang mga linggo, umaabot na sa halos ₱100 kada litro ang presyo ng gasolina, doble sa presyo nito sa simula ng taon.

Walang renda ang pagtutulak ng mga imperyalista sa presyo ng langis sa pamamagitan ng ispekulasyon sa pamilihan, ang tinatawag na oil futures, o mga kontrata sa pagbili ng langis sa isang takdang panahon sa hinaharap. Sinusuhayan ito ng malalaking bangko tulad ng JP Morgan at Goldman Sachs at iba’t ibang mga ahensyang pampinansya (hedge funds) at pamumuhunan (investment houses) na nagbubuhos ng pondo sa pamilihan at pana-panahong nag-aanunsyo ng pagtataas ng presyo para impluwensyahan ang presyo sa mga pamilihan.

Sa kabila ng gera sa Ukraine, walang kakulangan sa suplay ng langis o sa kapasidad sa pagrerepina ng krudo. Tumataas ang presyo ng langis hindi dahil lumalaki ang gastos sa produksyon, kundi para palakihin ang tubo ng mga kumpanya.

Sa unang kwarto ng taon, sumirit nang 300% tungong $35 bilyon ang tubo ng Shell, ExxonMobil, BP, Chevron at ConocoPhillips, na kabilang sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Sumirit din nang 25% ang kita ng China Petroleum and Chemical Corp., ang pinakamalaking kumpanya sa pagrerepina sa buong Asia, at kabilang sa pangunahing nag-eeksport ng produktong petrolyo sa Pilipinas.

Tumatabo rin ng tubo ang mga lokal na kumpanya sa langis. Sa unang kwarto, kumita ang Petron Corporation nang ₱3.6 bilyon (doble sa nakaraang taon) habang ₱3.5 bilyon naman ang kita ng Shell (tatlo’t kalahating ulit kumpara sa 2021).

Samantala, bukod sa walang ginagawa kundi bigyang matwid ang pagtataas ng presyo ng langis, tumatanggi ang gubyernong Duterte na alisin ang ipinataw nitong dagdag na buwis (excise tax) sa langis na inaasahang maghahatid ng ₱150 bilyong kita ngayong taon.

Pre­syo ng la­ngis, iba­ba!

Nagprotesta ang mga tsu­per sa pangunguna ng Piston sa ha­rap ng ga­so­li­na­han ng Pet­ron sa Quezon City at Valenzuela City pa­ra kun­de­na­hin ang mu­li na na­mang pag­ta­as ng pre­syo ng la­ngis noong Hun­yo 7 at 14. Limang beses nang tumaas ang presyo ng langis mula huling linggo ng Mayo. Hinila nito pa­ta­as ang pre­syo ng ga­so­li­na nang hang­gang ₱100 ka­da lit­ro sa ilang lu­gar.

Tumatabo ng tubo sa langis ang mga imperyalistang kumpanya