PRIMER | SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik

,

Pambungad

Nilagdaan ni Ferdinand Marcos Jr ang batas sa SIM Card Registration noong Oktubre 2022. Ito ang unang batas ni Marcos at patunay ng pagbibigay niya ng prayoridad na palakasin ang makinarya ng reaksyunaryong estado para sa malawakang pagmamanman sa mamamayan (state mass surveillance). Binubura ng batas na ito ang mga proteksyon sa pribasiya at anonimidad sa telekomunikasyon at pinahihina ang karapatan ng mamamayan sa ligtas na pakikipag-ugnayan. Isinasapanganib nito ang saligang mga karapatan sa malayang pag-iisip, pagkakaroon ng opinyon at pagpapapahayag ng mga saloobin, gayundin ang pagkakaroon ng malayang pamamahayag (free press) at malayang asosasyon.

Mula’t sapul, tutol ang mga tagapagtanggol sa karapatang-tao, digital rights, mamamahayag at mga progresibo sa pwersahang pagpaparehistro ng SIM card. Batid nila na gagamitin lamang ito para higit na pakitirin ang dati nang maliliit na espasyong demokratiko. Magiging bahagi ito ng arsenal sa paniktik at pagmamanman ng estado para marahas na supilin ang mga indibidwal, organisasyon at kilusang masa na nakikibaka para sa kanilang mga karapatan at kagalingan at aktibong nakikipaglaban para baguhin ang kasalukuyang sistema. Dagdag dito, tuluyan nitong ipagkakait sa malaking tipak ng populasyon ang serbisyong telekomunikasyon, laluna sa masang anakpawis na dati nang hirap, kung meron mang akses, sa serbisyong ito.

Sa gayon, mahalaga para sa mamamayang Pilipino, laluna ng masang anakpawis, na labanan hindi lamang ang pwersahang pagpaparehistro ng mga SIM card, kundi pati ang iba pang atake ng estado sa pribasiya at anonimidad. Kailangang ilantad ang mga hakbang na ito bilang bahagi ng pagpupundar ng isang estadong paniktik o surveillance state. Ang paglaban dito ay karugtong sa paglaban para sa mga karapatang demokratiko na ngayon pa lamang ay pilit nang binubura ng estado. Maraming pagkakataong ang karapatan sa pribasiya at anonimidad na lamang ang natitirang proteksyon ng mamamayan laban sa marahas na tugon ng reaksyon.

Download here
Pilipino: PDF
Hiligaynon: PDF
Bisaya: PDF
Enlgish: PDF

Read here: Pilipino | Hiligaynon | Bisaya | English

PRIMER | SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik