Magtikang sang daku, agumon ang mga mataas nga kadalag-an

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Puno sang diwa nga rebolusyonaryo, ang Partido Komunista ng Pilipinas napun-an sang determinasyon nga magtikang sang daku pasulong kag agumon ang mga mataas nga kadalag-an sa bag-ong tuig 2023. Determinado ang Partido nga labing konsolidahon kag pabaskugon ang kaugalingon kag lubos-kalig-on nga pamunuan ang kumprehensibong pag-abanse sang demokratikong rebolusyon sang banwa sa bilog nga pungsod.

Wala sang dala nga promisa sang kasulhayan o bisan gamay nga pag-ayo sa pangabuhi ang bag-ong tuig para sa masang Pilipino sa idalom sang pasista kag papet nga rehimeng US-Marcos. Gani determinado sila nga baktason ang rebolusyonaryong dalan nga amo ang solo nga makahatag sa ila sang paglaum nga bag-uhon ang dalan sang ila kapalaran.

Palubha nga palubha ang krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa pungsod. Samtang mayorya sang pumuluyo nahagmak sa kaimulon kag kagulutmon, nagapatuyang naman sa manggad ang sanghakop nga nagaharing sahi nga mga daku nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta, kag mga ahente nila nga burukrata kapitalista. Minilyon nga mamumugon kag mangunguma ang sobra-sobra nga ginapaantus kag ginadahas sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Adlaw-adlaw nga ginaatubang sang pumuluyo ang nagkalainlain nga dagway sang tatlo ka sapat nga ini: pagtimbuok sang presyo sang mga balaklon kag mga serbisyo, manubo nga suhol, kawad-on sang trabaho, kawad-on sang duta, mataas nga renta sa duta, kag nagataas nga gasto sa abono kag pestisidyo. Ginatos ka libo ang ginapalayas para hatagan-dalan ang mga minahan kag plantasyon.

Ginakurakot sang pila ang pondo sang banwa. Ginapaburan ang mga kroni o abyan sa negosyo kag mga sindikato kriminal. Ginausikan ang pondo sa mga proyekto nga pangpasikat pero wala sang kapuslanan, kag sobra-sobra nga gasto sa parasitiko nga militar kag pulis, samtang kulang katama ang pondo para sa nagagaruk nga serbisyo sosyal. Mala-bukid ang utang sang gubyerno nga sa pumuluyo ginapapas-an. Ginakaltasan sang buhis ang may sarang nga kapitalistang dumuluong, pero wala ang masa nga kulang sa pangabuhi.

Ginapatuman ang mga layi kag polisiya nga neoliberal nga pabor sa mga dumuluong nga daku nga kapitalista kag oligarkiya sa pinansya, kag mga kasosyo nila nga mga daku nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta. Todo-todo ang liberalisasyon sa pag-import sang bugas, kalamay kag iban pang dumuluong nga produkto. Lubos nga hilway ang mga ismagler kag mga daku nga komersyante nga kontrolon ang suplay kag magbulsa sang nagatinangkas nga ganansya sa sobrang patong nga presyo.

Hayagan ang pagpang-agaw sang China sa teritoryo kag manggad pangdagat sang Pilipinas, samtang wala-tuo ang pagtinukod sang US sang mga base militar sa sulod sang pungsod. Ginagatungan sini ang gera-sibil agud mabaligya ang ila surplas nga mga armas sa AFP. Peste ang mga pasistang suldado sa mga barangay nga nagadala sang labing mapintas nga terorismo sang estado. Ginaipit ang mga lider kag katapu sang unyon kag pangmasang organisasyon, ginakugmat, ginadakup, ginakulong, ginatortyur kag ginapatay. Patarasak ang pagpanalakay sa pumuluyo.

Ang rehimeng Marcos subong ang nagatiglawas sa tanan nga layi kag polisiya nga nagapaantos kag nagapatay sa pumuluyo. Ara sa katauhan ni Marcos ang pinakamalaut nga mga aspeto sang mga nagaharing sahi: maasab sa manggad, wala kabalaka sa pag-antos sang pumuluyo, sunud-sunuran sa mga dumuluong, kag mapiguson sa mga nagapangapin sa ila kinamatarung.

Samtang indi makatagumpaaw ang mga mamumugon kag mangunguma kon paano mangita sang pagkaon para sa ila pamilya, ang pamilya Marcos masako sa paghanda sang mga punsyon sa ginbalita nga bag-ong tukod nga mga villa sa sulod sang Malacañang, o kon ano nga pungsod sila masunod nga magabiyahe gamit ang pondo sang banwa. Ginadali-dali ni Marcos ang Maharlika Investment Fund para gamiton ang ginatos ka bilyon nga pondo pangpubliko para kwartahan kag paburan ang mga kroni. Ginaratsada subong ang “cha-cha” (charter change o pagbag-o sa konstitusyon) agud hatagan-dalan ang 10-tuig nga pagpabilin sa poder sang mga upisyal sang gubyerno. Samtang nagapabungol-bungol si Marcos sa singgit para sa dugang nga suhol, pagpanubo sa presyo kag iban pang reklamo sang pumuluyo.

Signipikante nga mga pagbag-o sa dalagan sang pagpangabuhi ang handum sang pumuluyo. Amo gani nga nagalantaw ang pumuluyong Pilipino, labi na ang masang pigos kag ginahimuslan, sa pagpamuno sang Partido kag sa uyat sini nga iwag nga nagahatag-kasanag sa dalan sang rebolusyonaryong paghimakas para sa masanag nga buasdamlag.

Lubos ang pagsalig sang Partido nga masarangan sini nga lab-uton ang katuyuan nga konsolidahon ang iya kubay kag pamunuan ang kumprehensibong pagsulong sang rebolusyon. Determinado ang nagapamuno sini nga mga kadre sa tanan nga lebel nga ihatag ang tanan para dalhon sa mas mataas nga lebel ang kusog sang Partido kag ang kalapad kag kapagsik sang rebolusyonaryong kahublagan.

Dapat lubos nga magpabaskog ang Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Labing pataason ang ihibalo kag hakos sang mga kadre kag katapu sang Partido sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang pagsapraktika sini sa rebolusyong Pilipino kag aplikasyon sa matag-adlaw nga mga hilikuton. Kinahanglan ang kahublagan nga pagbalik-tuon sa mga basehang prinsipyo nga ginlatag sang Partido. Tigayunon ang lapnagon nga pagtuon sa mga sinulatan sang dungganon nga kaupod Jose Ma. Sison agud magserbi nga ubay sa pagtasa kag pagsuma sang aton mga hilikuton. Tumuron ang mga positibo kag negatibo, kag iplastar ang plano para sa madasig nga pagsulong. Pabaskugon ang demokrasya kag nagahiliusa nga paghulag sa idalom sang pagpamuno sang Komite Sentral.

Hugton ang paghakos sa teorya kag praktika sang linyang masa. Sa kasyudaran kag kaumhan, nagahulat ang masang pigos kag ginahimuslan nga maghiliusa sa idalom sang bandera sang Partido. Handa sila nga magbangon kag ululupod nga magmartsa. Himuon nga sentro sang mga pangmasang paghimakas ang mga pabrika, mga ulubrahan, mga kampus, komunidad, upisina, ospital kag iban pa. Ilatag ang pinakamalapad nga paghiliusa batuk sa kontra-pumuluyo, maki-dumuluong kag pasistang rehimeng Marcos. Palanugon ang martsa sang banwa kag tay-ugon ang pundasyon sang pagginahum sang mga mapanghimulos kag mapiguson nga sahi.

Sa tuig nga ini, ihanda naton ang mapagsik kag maduagon nga pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sang pagtukod sang National Democratic Front (NDF) agud ibayaw ang mga kadalag-an sini sa paghugpong sa pumuluyong Pilipino kag pagsulong sang paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Sa atubang sang masang nagahimakas, magakurog sanday Marcos, Duterte kag tanan nila nga kahimbon nga pasista. Upod ang Bagong Hukbong Bayan, igadul-ong nila ang inaway banwa sa wala pa malab-ot nga lebel.

Tubtob-buhi naton nga saluduhan ang aton dungganon nga mga baganihan. Modelo sila sang wala duha-duha nga pag-alagad sa banwa, sa Partido kag rebolusyon. Sila mga dungganon nga mga puno sang kahoy nga naghatag landong kag kalig-on sa kagulangan. Kon diin sila sadto nagatindog, subong nagalapos ang silak sang adlaw, nagadul-ong sang kainit sa linibo nga bag-ong puno sang kahoy nga ginahanas sa ginbilin nila nga panublion. Indi manegar, puno sang kabuhi kag kapagsik ang kagulangan sang rebolusyon.

Magtikang sang daku, agumon ang mga mataas nga kadalag-an