Motikang og daku, kab-oton ang tag-as nga kadaugan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Buhong sa di­wang re­bo­lu­syo­nar­yo, ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas pu­no sa de­ter­mi­na­syon nga motikang og daku pa­su­long ug kab-oton ang tag-as ng kadaugan sa ba­g-ong tuig 2023. De­ter­mi­na­do ang Par­ti­do nga labaw pang kon­so­li­da­hon ug pakusgon ang kaugalingon ug tibuok-kalig-on nga pa­ngulohan ang kumpre­hen­si­bong pag-a­ban­te sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa katawhan sa tibuok nasud.

Wa­lay da­lang saad sa kahamugaway o bisan gamayng alibyo sa kinabuhi ang ba­g-ong tuig alang sa ma­sang Pi­li­pi­no ilalum sa pa­sis­ta ug pa­pet nga re­hi­meng US-Marcos. Busa de­ter­mi­na­do si­lang latason ang re­bo­lu­syo­nar­yong dalan nga maoy bugtong nag­hatag ka­ni­la og paglaum nga ba­g-ohon ang dalan sa i­lang kaugmaon.

Nagkagrabe ang kri­sis sa semiko­lon­yal ug semip­yu­dal nga sis­te­ma sa nasud. Samtang ma­yor­ya sa katawhan ang naglunang sa kalisud ug ka­gu­tom, nagpakatagbaw usab sa bahandi ang pipila ka nag­ha­ring hut-ong dagkung bur­ge­sya-kumpra­dor ug agalong yutaan, ug mga ahen­te ni­lang bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­ta. Minil­yong mga mamumuo ug mag-uuma ang hilabihang gipaantus ug ginasumpo sa im­per­ya­lis­mo, pyu­da­lis­mo ug bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­mo.

Adlaw-adlaw nga giatubang sa katawhan ang lain-laing dagway sa maong tulo ka ha­li­maw: pag­saka sa pre­syo sa mga palaliton ug mga ser­bi­syo, ubos nga suhulan, ka­wa­lay tra­ba­ho, ka­wa­lay yuta, taas nga abang sa yuta, ug nagkataas nga gas­to sa abo­no ug pes­ti­sid­yo. Gatusan ka li­bo ang gi­na­pa­la­yas aron hatagag-da­lan ang mga mi­na­han ug plan­ta­syon.

Ginaku­ra­kot sa pipila ang pon­do sa katawhan. Gi­na­pa­bu­ran ang mga kro­ni o higala sa ne­go­syo ug mga sin­di­ka­tong kri­mi­nal. Ginausik-usikan ang pon­do ngadto sa mga pro­yek­tong wa­lay pulos, ug sob­ra-sob­rang gas­to sa pa­ra­si­ti­kong mi­li­tar ug pu­lis, samtang ku­lang kaayo ang pon­do nga gigahin sa dunot nang mga katilingbanong ser­bi­syo. Nagtabunok ang utang sa gub­yer­no nga sa katawhan ginapa­pa­s-an. Gi­na­kibhangan ang bu­his sa adunahang langyawng ka­pi­ta­lis­ta, apan dili ang ma­sang kabus.

Ginapatuman ang mga balaod ug palisiyang neo­li­be­ral nga pa­bor sa mga langyawng dagkung ka­pi­ta­lis­ta ug oli­gar­ki­ya sa pi­nan­sya, ug mga ka­so­syo ni­lang dagkung bur­ge­sya-kumpra­dor ug agalong yutaan. Grabe ang pagbwelo sa li­be­ra­li­sa­syon sa pag-import og bugas, asu­kal ug uban pang langyawng pro­duk­to. Hingpit nga gawasnon ang mga is­mag­ler ug dagkung ko­mer­syan­te nga kontro­lon ang sup­lay ug mag­bul­sa og dagkung ganansya sa mahal kaayong pre­syo.

Dayag ang pagpangilog sa Chi­na sa te­ri­tor­yo ug bahandi sa kadagatan sa Pi­li­pi­nas, samtang walag too ang pag­tukod sa US og mga ba­se mi­li­tar sulod sa nasud. Ginasugnuran ni­ini ang gubat-si­bil aron mabaligya ang i­lang sarplas nga armas ngadto sa AFP. Dangan ang mga pa­sis­tang sun­da­lo sa mga ba­ra­ngay nga nag­da­la og grabe ka bangis nga te­ro­ris­mo sa es­ta­do. Ginapig-ot, ginahulga, gi­na­da­kop, ginapriso, ginatortyur ug gi­na­pa­tay ang mga li­der ug myembro sa un­yon ug pang-ma­sang or­ga­ni­sa­syon. Wa­lay-puas ang atake sa katawhan.

Ang re­hi­meng Marcos karon ang nagrepresenta sa tanang balaod ug palisiya nga nag­pa­antus ug nagapatay sa katawhan. Gipresentahan ni Marcos ang pi­na­ka­hiwi nga as­pe­to sa mga nag­ha­ring hut-ong: hakog sa bahandi, itoy sa mga langyaw, wa­lay-pagpanumbaling sa pag-antus sa katawhan, ug mapanumpuon sa mga nanalipud sa i­lang katungod.

Samtang nagkabudlay ang mga mamumuo ug mag-uuma sa kung paunsa makakaon ang i­lang pa­mil­ya, nabisi usab ang pa­mil­yang Marcos sa pag­pahigayon og mga piging sa gihungihong nga ba­g-ong-tukod nga mga balay sulod sa Ma­lacañang, o kung unsang nasud si­la mobyahe su­nod ga­mit ang pon­do sa katawhan. Gipaspasan ni Marcos ang Ma­har­li­ka Investment Fund aron ga­mi­ton ang gatusan ka bil­yong pon­dong pangpub­li­ko aron pangwartahan ug pa­bu­ran ang mga kro­ni. Girat­sa­da karon ang “cha-cha” (char­ter cha­nge o pag­-usab sa konsti­tu­syon) aron hatagag-da­lan ang 10-ka-tuig nga pagpabilin sa mga upi­syal sa gub­yer­no sa po­der. Samtang, nagpabungolbungol si Marcos sa singgit alang sa umen­to sa suhulan, pag­paubos sa pre­syo ug uban pang pangayo sa katawhan.

Mahinungdanong kausaban sa dagan sa kinabuhi ang pangandoy sa katawhan. Mao nang na­ka­la­ntaw ang katawhang Pi­li­pi­no, ilabina ang ma­sang dinaugdaug ug pinahimuslan, sa pagpangulo sa Par­ti­do ug sa gunit niining su­lo nga nag­silbing iwag sa dalan sa re­bo­lu­syo­nar­yong pakigbisog alang sa masanag nga kaugmaon.

Hingpit ang pagsalig sa Par­ti­do nga ka­ya ni­ining abton ang tinguhang kon­so­li­da­hon ang iyang ha­n-ay ug pangulohan ang kumpre­hen­si­bong pag­-abante sa re­bo­lu­syon. De­ter­mi­na­do ang nangulo niining mga kad­re sa tanang ang-ang nga ihatag ang tanan aron dalhon sa mas ta­as nga an­g-ang ang kusog sa Par­ti­do ug ang kalapdon ug kalagsik sa re­bo­lu­syo­nar­yong kalihukan.

Kinahanglang makanunayong mag­pakusog ang Par­ti­do sa ideo­lo­hi­ya, pu­li­ti­ka ug or­ga­ni­sa­syon. Labaw nga ipata­as ang kahibalo ug pagsabot sa mga kad­re ug myembro sa Par­ti­do sa Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo, ang pagdapat niini sa re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no ug ap­li­ka­syon sa inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Kinahanglan ang kalihukang pag­ba­lik-tuon sa mga ba­ta­kang prin­sip­yong gi­la­tag sa Par­ti­do. Ilunsad ang ma­lukpanong pagtoon sa mga sinulat sa bantugang kaubang Jo­se Maria Si­son aron mag­sil­bing giya sa pag-ases ug pag­sumada sa atong mga gimbuhaton. Puntingon ang mga kalig-on ug kahuyangan, ug ila­tag ang pla­no alang sa paspas nga pag­-asdang. Pakusgon ang de­mok­ra­sya ug nag­ka­hiusang paglihok ilalum sa pagpangulo sa Ko­mi­te Sentral.

Pahugton ang pag­sabot sa teor­ya ug prak­ti­ka sa lin­yang ma­sa. Sa kasyudaran ug kabanikanhan, nagpaabot ang ma­sang dinaugdaug ug pi­nahimuslan nga mag­kahiusa ilalum sa ban­di­ra sa Par­ti­do. Andam si­lang mobarog ug hiniusang mag­martsa. Himuong sentro sa mga pakigbisog sa ma­sa ang mga pab­ri­ka, planta, mga kam­pus, komunidad, upisina, os­pi­tal ug uban pa. Tukuron ang pi­na­ka­la­pad nga panaghiusa batok sa kontra-katawhan, makilangyaw ug pa­sis­tang re­hi­meng Marcos. Palanugon ang martsa sa katawhan ug tay-ogon ang pun­da­syon sa pag­ha­ri sa mga hut-ong mapahimuslanon ug ma­daugdaugon.

Niining tuiga, iandam na­to ang lagsik ug mabulukong pag­saulog sa ika-50 nga ani­ber­sar­yo sa pag­katukod sa Na­tio­nal De­mocra­tic Front (NDF) aron ipasundayag ang mga kadaugan niini sa pag­hugpong sa katawhang Pi­li­pi­no ug pag­-asdang sa pakigbisog alang sa nasudnong kagawasan ug de­mok­ra­sya.

Atubangan sa ma­sang nakigbisog, nangurog si Marcos, Du­ter­te ug tanang lunod-patay nga pa­sis­ta. Kauban ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan, dalhon ni­la ang gubat sa katawhan sa wa­la pa hitupnging ang-ang.

Kanunay na­tong pa­ra­nga­lan ang atong bantugang mga ba­ya­ni. Sumbanan si­la sa bug-os nga pag-alagad sa katawhan, sa Par­ti­do ug re­bo­lu­syon. Mga higanteng kahoy sila nga nag­hatag kalandong ug kalig-on sa lasang. Kung asa si­la kanhing nakabarog, karon midan-ag ang bidlisiw sa adlaw, naghatag og kainit sa gatusan ka libong kahoy nga giugmad sa ilang mga kabilin. Dili malalis, puno sa kinabuhi ug kadasig ang lasang sa re­bo­lu­syon.

Motikang og daku, kab-oton ang tag-as nga kadaugan