Militante nga isulong ang pang-ekonomiya kag pampulitika nga mga paghimakas masa

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Mas labi nagalubha ang pag-antus sang pumuluyong Pilipino sa idalum sang rehimen US-Marcos, kasugpon sa pag-usmod sang ila pangabuhi sang nagligad nga mga tinuig. Bunga ini sang grabe nga wala sang renda nga pagpamigos kag pagpanghimulos sa Pilipinas sang mga dumuluong monopolyo kapitalista nga kumpanya kag bangko nga hakugan sa ganansya, kag sang mga imperyalistang gubyerno kag pwersang militar nga hakugan sa gahum.

Padayon nga ginapukpok sang imperyalismong US ang maskara sang independensya pang-ekonomiya kag geopulitika sang Pilipinas. Kakunsabo ang mga lokal nga nagahari nga sahing burgesya kumprador kag agalon may duta, ang mga burukrata-kapitalista kag pasistang estado sang nagahari nga hubon Marcos, gina-ubos sini ang makawkaw nga manggad kag interes halin sa pungsod.

Gintudlo sa aton sang nagligad nga dekada nga wala sang pulos ang pasulit-sulit nga pangako sang “kauswagan” sang maki-dumuluong nga mga patakaran neo-liberal nga liberalisasyon, deregulasyon kag pribatisasyon. Wala sang ginahatag ang mga ini sa masang Pilipino kundi ang lapnagon nga disempleyo, manubo nga sweldo, pagpang-agaw sang kadutaan, pagkurakot sa manggad sang pungsod kag pangpangwasak sang kinaiyahan.

Maathag man nga pagtulun-an nga indi ang kaayuhan sang mga Pilipino ukon sang Pilipinas ang gina-dampigan sang mga soldadong Amerikano nga pulu-panahon nagadungka sa pungsod kag naga-kampo sa sulod sang mga kampong militar sang Armed Forces of the Philippines (AFP). Kaugalingon lang nga interes pang-ekonomiya kag pampulitika sang US ang ginasulong sang sini nga mga dumuluong nga tropa sa Pilipinas. Ang mga “tigpanugyan militar” sang US sa likod sang pasistang gyerang kontra-insurhensiya sa pagkamatuod kontra-kalinong nga pagbaligya sang armas. Ginagamit subong sang US ang Pilipinas ang daku nga baseng militar para sa nagasingki nga pagpangsulsol sang gyera batuk sa karibal sini nga imperyalistang China.

Padayon nga nagakaagnas ang kahilwayan sang Pilipinas, nagapangibabaw ang gahum sang imperyalismong US, maganoy ang pungsod sa mga imperyalistang gyera, magasingki ang krisis sang nagahari nga sistema, magalala ang pag-antus kag kabudlayan sang katawhan, magalubha ang pasistang krimen sang rehimen US-Marcos tubtob indi maghulag ang malapad nga pumuluyong Pilipino, ang nagahiliugyon nga prente sang mga pwersang demokratiko kag patriyotiko, kag ang mga rebolusyonaryong armadong pwersa nga bag-uhon ang sitwasyon kag dalagan sang pungsod.

Ang nagasingki nga imperyalistang pagpamigos kag pagpanghimulos kag lapnagon nga pag-antus sang pungsod nagabun-ag sang paborable nga sitwasyon para sa lapnagon nga pagpukaw kag pagpahulag sa katawhan. Tuman ka kinahanglanon subong nga hiusahon sang partido ang katawhan Pilipino kag pamunuan sila sa ululupod nga pagmartsa sa banas sang militanteng mga paghimakas masa.

Kinahanglan nga maukod kag militante nga pamatukan sang masa sang katawhan ang mga tikang sang rehimen US-Marcos nga kontra sa ila pungsodnon kag demokratikong interes, kag isulong ang ila imedyet nga mga demanda kag pangmalawigon nga panawagan para sa pungsodnon nga demokrasya.

Dapat pabaskugon kag palaparon ang organisadong kubay sang mga mamumugon, mangunguma, kabataan kag iban pa nga mga progresibo kag demokratikong sektor para bug-oson ang desisyon kag kusog sang katawhan. Dapat tukuron ang mga unyon kag iban pa nga porma sang mga organisasyon sa pinakamadamo nga isip sang pabrika, eskwelahan kag iban pa nga mga lugar. Dapat ipasaka ang kamuklatan pampulitika sang pumuluyo kag palig-unon ang ila determinasyon nga dampigan ang ila mga interes.

Dapat tukuron ang pinaka-malapad nga nagahiliugyon nga prente batuk sa terorismo sang estado kag burukrata kapitalismo para hublasan, iligwin, batikuson kag pamatukan ang papet, pasista, palpak kag paantus nga rehimen Marcos. Ubos kusog nga ibuyagyag kag pamatukan ang tipong layi militar nga pagpangsugpo kag pagpangpig-ot sa mga kinamatarung sibil kag pampulitika, ilabi na sa kaumhan, sa tabon sang Gyera kontra-insurhensiya sang militar kag pulis nga wala sang iban nga katuyuan kundi piangon kag lubos nga dugmukon ang demokratiko nga mga paghimakas masa.

Tukuron ang mga pormal kag indi pormal nga alyansa kontra sa pakana nga “chacha” kag Maharlika Investmeng Fund, kag iban pa nga mga tikang sang nagahari nga hubon Marcos-Duterte nga solohon ang gahum kag kawkawon ang pondo sang pungsod. Iduso ang panawagan nga ipadayon ang imbestigasyon, pagbista kag pagsilot kay Duterte kag ang iyang mga kakunsabo sa ila mga krimen batuk sa bug-os nga pumuluyo sa ginpangunahan sini nga brutal nga gyera kontra-insuhensya kag peke nga “gyera kontra droga”. Dapat man tukuron ang malapad nga paghiliusa para iduso ang panawagan nga ibalik ang ginkawat nga manggad sang mga Marcos kag pabayaron sila sa mga krimen sa pungsod.

Pabaskugon ang militante nga mga pang-ekonomiya nga paghimakas masa para sa mas ginakinahanglan nga pagpataas sa sweldo sang mga mamumugon, trabahante kag mga mamumugon sa kaumhan, pagpanubo sa presyo sang langis kag iban pa nga mga balaklon, subong man ang arkila sa duta kag interes sa pautang, pagpasaka sa presyo sang mga produkto sa kaumhan, mas mataas nga badyet para sa libre nga serbisyo sa ikaayong lawas kag pang-edukasyon, pagkontra sa pagpang-agaw sang kadutaan, pagpamatuk sa mga operasyon pagpangkurakot sang kinaiyahan nga kabangdanan sa lapnagon nga pagbaha kag pagkawasak sang pangabuhian.

Dapat ipakita sang katawhan ang ila kaakig paagi sa militante nga hulag-protesta sa kadalanan kag mga plasa. Matalum nga ibuyagyag ang mga patakaran neo-liberal nga dikta sang mga imperyalista nga dumuluong kag ikawing kag isanto diri ang mga paghimakas pang-ekonomiya sang pumuluyo.

Pabaskugon ang kahublagan patriyotiko para pamatukan ang pagpasilabot sang militar sang US sa Pilipinas, kag kontrahon ang estratehiya sang US nga ganuyon ang pungsod sa ginasulsolan sini nga gyera batuk sa China. Dapat ibuyagyag ang papel sang militar kag sang mga kapitalistang kumpanya sang US sa pagduso nga padakuon ang badyet sa Gyera kontra-insuhensya para ibakal sang mga sobra nga armas sang US. Ibuyagyag ang monopolyo kapitalistang sistema kag krisis nga yara sa likod sang naga-init nga banggaan kag gyera sang mga gamhanan nga imperyalistang mga pungsod.

Dapat ubos-kusog nga maghulag ang mga kadre sang Partido kag aktibista para lab-uton ang malapad nga masa, kag hiusahon sila sa panawagan para salbaron ang Pilipinas kag ang pumuluyong Pilipino halin sa paghari sang mga dumuluong imperyalista kag mga traidor nga nagahari nga sahi. Gamiton ang tanan nga pamaagi para pukawon kag pahulagon ang pumuluyo paagi sa pagpa-guwa sang mga polyeto, mga pamantalaan, libro, pampleto, mga binalaybay, palagwaon, kag iban pa nga mga matinugahon nga mga binuhat.

Indi bastante ang pila lang ka tinulo sa dagat. Kinahanglan nga magtuga sang makusog nga balud sang kahublagan propaganda kag pampulitika sa kubay sang masa para bag-uhon ang dalagan sang pungsod kag pausuyon ang rebolusyon sa bag-o nga halintang sang pagsulong.

Militante nga isulong ang pang-ekonomiya kag pampulitika nga mga paghimakas masa