Militanteng iasdang ang ekomomikanhon ug pulitikanhong mga pakigbisog sa masa

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Nagkagrabe ang pag-antus sa katawhang Pilipino ilalum sa rehimeng US-Marcos, kasumpay sa pag-ubos sa ilang panginabuhian sa milabayng mga tuig. Bunga kini sa walay puas nga pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa Pilipinas sa mga langyawng monopolyo kapitalistang kumpanya ug bangko nga hakog sa ganansya, ug sa mga imperyalistang gubyerno ug pwersang militar nga hakog sa gahum.

Padayon nga ginatangtang sa imperyalismong US ang maskara sa ekonomikanhon ug pulitikanhong kaugalingnan sa Pilipinas. Kakunsabo ang lokal nga nagharing mga hut-ong burgesya-kumprador ug agalong yutaan, ug ang burukrata-kapitalista ug pasistang estado sa nagharing pundok Marcos, ginahurot niini ang makawkaw nga bahandi ug pabor gikan sa nasud.

Gitudlo kanato sa milabayng mga dekada nga mini ang balik-balik nga saad sa “kalamboan” sa maki-langyawng mga neoliberal nga palisiya sama sa liberalisasyon, deregulasyon ug pribatisasyon. Wala kini laing ihatag ngadto sa masang Pilipino gawas sa malukpanong disempleyo, ubos nga suhulan, pagpangilog og yuta, pagkawkaw sa bahandi sa nasud ug pagpanggun-ob sa kinaiyahan.

Tin-aw usab nga pagtulun-an nga dili kaayuhan sa mga Pilipino o sa Pilipinas ang ginaprotektahan sa mga sundalong Amerikano nga matag karon-ug-unya nagadunggo sa nasud ug nagapundo sulod sa mga kampong militar sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Kaugalingong interes sa ekonomiya ug geopulitikal sa US ang ginaasdang sa maong mga langyawng tropa sa Pilipinas. Ang mga “tigtambag militar” sa US nga nagpaluyo sa pasistang gyera kontra-insurhensiya usa ka kontra-kalinaw nga mga duso sa armas. Ginagamit karon sa US ang Pilipinas nga dakung baseng militar alang sa nagkagrabeng pagpanulsol og gyera batok sa karibal niining imperyalistang China.

Padayon nga mapudpud ang kalinaw sa Pilipinas, mopatigbabaw ang gahum sa imperyalismong US, mabira ang nasud sa mga imperyalistang gyera, mograbe ang krisis sa naghaharing sistema, mograbe ang kalisud ug pag-antus sa katawhan, mobwelo ang pasistang mga krimen sa rehimeng US-Marcos hangtud dili mahimo sa lapad nga katawhang Pilipino, sa nagkahiusang prente sa mga pwersang demokratiko ug patriyotiko, ug sa mga rebolusyonaryong armadong pwersa nga bag-ohon ang kahimtang ug dagan sa nasud.

Ang nagkagrabeng imperyalistang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ug malukpanong pag-antus sa katawhan naghimugso sa paborableng sitwasyon alang sa lapad nga pagpukaw ug pagpalihok sa katawhan. Labing gikinahanglan karon nga hiusahon sa Partido ang katawhang Pilipino ug pangulohan sila sa hiniusang pagmartsa sa dalan sa militanteng mga pakigbisog sa masa.

Kinahanglang kusganon ug militanteng batukan sa masa sa katawhan ang mga lakang sa rehimeng US-Marcos nga kontra sa ilang nasudnon ug demokratikong interes, ug iasdang ang ilang hinanali nga mga pangayo ug malungtarong panawagan alang sa nasudnong demokrasya.

Kinahanglang pakusgon ug palapdon ang organisadong han-ay sa mga mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan ug lain-laing mga progresibo ug demokratikong sektor aron hugpungon ang determinasyon ug kusog sa katawhan. Kinahanglang tukuron ang mga unyon ug uban pang porma sa mga kahugpungan sa pinakadaghang ihap sa pabrika, komunidad, eskwelahan ug uban pang mga lugar. Kinahanglang ipataas ang pulitikanhong kahimatngon sa katawhan ug pakusgon ang ilang determinasyong panalipdan ang ilang interes.

Kinahanglang tukuron ang pinakalapad nga nagkahiusang prente batok sa terorismo sa estado ug burukrata-kapitalismo aron ibutyag, ihimulag, sawayon ug batukan ang papet, pasista, palpak ug paantus nga rehimeng Marcos. Kusganong ibutyag ug batukan ang daw balaod militar nga pagpanumpo ug pagpanglupig sa mga katungod sibil ug pulitikal, ilabina sa kabanikanhan, sa takuban sa gyera kontra-insurhensiya sa militar ug pulis, nga walay laing tumong kundili piangon ug hingpit nga pukanon ang demokratikong mga pakigbisog sa masa.

Tukuron ang mga pormal ug dili pormal nga alyansa batok sa pakanang “chacha” ug Maharlika Investment Fund, ug uban pang lakang sa nagharing pundok Marcos-Duterte nga solohon ang gahum ug kawkawon ang pondo sa katawhan. Iduso ang panawagan nga ipadayon ang imbestigasyon, pagkiha ug pagpasilot kang Duterte ug mga kakunsabo sa ilang mga krimen batok sa katawhan sa brutal nga gyera kontra-insurhensiya ug mini nga gyera sa droga. Kinahanglan usab nga tukuron ang lapad nga panaghiusa aron iduso ang panawagan nga ibalik ang bahanding kinawat sa mga Marcos ug pabayaron sila sa mga krimen batok sa katawhan.

Pakusgon ang militanteng mga pakigbisog sa masa sa ekonomiya alang sa gikinahanglan kaayong umento sa suhulan sa mga mamumuo, empleyado ug mga mamumuong-panguma, pagpaubos sa presyo sa lana ug uban pang palaliton, ingonman ang abang sa yuta ug interes sa pautang, pagpataas sa presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma, mas taas nga badyet alang sa libreng serbisyong panglawas ug pang-edukasyon, pagkontra sa pagpangilog og yuta, pagbatok sa mga operasyong magun-ubon sa kinaiyahan ug mga hinungdan sa malukpanong pagbabaha ug pagkaguba sa panginabuhian.

Kinahanglang ipakita sa katawhan ang ilang kasuko pinaagi sa militanteng mga lihok-protesta sa kadalanan ug mga plasa. Hait nga ibutyag ang mga palisiyang neoliberal nga dikta sa langyawng imperyalista ug isumpay ug ipunting dinhi ang mga ekonomikanhong pakigbisog sa katawhan.

Pakusgon ang kalihukang patriyotiko aron batukan ang interbensyong militar sa US sa Pilipinas, ug batukan ang estratehiya sa US nga anginon ang nasud sa pagpanulsol niini og gyera batok sa China. Kinahanglang ibutyag ang papel sa militar ug mga kapitalistang kumpanya sa US sa duso nga padak-on ang badyet sa gyera kontra-insurhensiya aron ipalit og mga sarplas nga armas sa US. Ibutyag ang monopolyo kapitalistang sistema ug krisis nga nagpaluyo sa nagkaigting nga kaguliyang ug gyera sa mga gamhanang imperyalistang nasud.

Kinahanglang kusganong molihok ang mga kadre sa Partido ug aktibista aron abton ang lapad nga masa, ug hiusahon sila sa panawagan aron luwason ang Pilipinas ug ang katawhang Pilipino gikan sa krisis pinaagi sa tinuod nga pagpalingkawas sa nasud gikan sa paghari sa mga langyawng imperyalista ug mga traydor nga nagharing hut-ong. Gamiton ang tanang pamaagi aron pukawon ug palihukon ang katawhan sama sa pagpagula og mga polyeto, mga mantalaan, libro, pampleto, mga tula, drama ug uban pang mamugnaong obra.

Dili igo ang pipila ka tulo sa dagat. Kinahanglang magmugna og kusog nga balud sa kalihukang propaganda ug pangpulitika sa han-ay sa masa aron bag-ohon ang dagan sa nasud ug dalhon ang rebolusyon sa bag-ong yugto sa pag-abante.

Militanteng iasdang ang ekomomikanhon ug pulitikanhong mga pakigbisog sa masa