Militanteng isulong ang pang-ekonomya at pampulitikang mga pakikibakang masa

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynonBisaya

Palubha nang palubha ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Marcos, karugtong ng pagdausdos ng kanilang buhay sa nagdaang mga taon. Bunga ito ng lalong walang rendang pang-aapi at pagsasamantala sa Pilipinas ng mga dayuhang monopolyo kapitalistang kumpanya at bangko na hayok sa tubo, at ng mga imperyalistang gubyerno at pwersang militar na hayok sa kapangyarihan.

Tuluy-tuloy na binabakbak ng imperyalismong US ang maskara ng kasarinlang pang-ekonomya at geopulitika ng Pilipinas. Kasabwat ang lokal na naghaharing mga uring burgesyang komprador at panginoong maylupa, at ang burukrata-kapitalista at pasistang estado ng naghaharing pangkating Marcos, sinasagad nito ang makakamkam na yaman at pakinabang mula sa bansa.

Itinuturo sa atin ng nagdaang mga dekada na hungkag ang paulit-ulit na pangakong “pag-unlad” ng maka-dayuhang mga patakarang neoliberal na liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon. Walang inihatid ang mga ito sa masang Pilipino kundi malawakang disempleyo, mababang sahod, pang-aagaw ng lupa, pandarambong sa yaman ng bansa at pangwawasak sa kalikasan.

Malinaw ring aral na hindi kapakanan ng mga Pilipino o ng Pilipinas ang pinangangalagaan ng mga sundalong Amerikanong maya’t maya’y dumadaong sa bansa at naghihimpil sa loob ng mga kampong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Sariling interes pang-ekonomya at pampulitika ng US ang isinusulong ng mga dayuhang tropang ito sa Pilipinas. Ang mga “tagapayong militar” ng US sa likod ng pasistang gerang kontra-insurhensya ay kontra-kapayapaang mga tulak ng armas. Ginagamit ngayon ng US ang Pilipinas na malaking baseng militar para sa tumitinding panunulsol ng gera laban sa karibal nitong imperyalistang China.

Patuloy na maaagnas ang kalayaan ng Pilipinas, mangingibabaw ang kapangyarihan ng imperyalismong US, mahihila ang bansa sa mga imperyalistang gera, sisidhi ang krisis ng naghaharing sistema, lalala ang pagdurusa at paghihirap ng sambayanan, titindi ang pasistang mga krimen ng rehimeng US-Marcos hanggang hindi nagagawa ng malawak na sambayanang Pilipino, ng nagkakaisang prente ng mga pwersang demokratiko at patriyotiko, at ng mga rebolusyonaryong armadong pwersa na baguhin ang kalagayan at takbo ng bansa.

Ang papatinding imperyalistang pang-aapi at pagsasamantala at malawakang pagdurusa ng bayan ay nagluluwal ng paborableng sitwasyon para sa malawakang pagpukaw at pagpapakilos sa bayan. Kailangang-kailangan ngayon na buklurin ng Partido ang sambayanang Pilipino at pamunuan sila sa sama-samang pagmartsa sa landas ng militanteng mga pakikibakang masa.

Kailangang puspusan at militanteng labanan ng masa ng sambayanan ang mga hakbangin ng rehimeng US-Marcos na kontra sa kanilang pambansa at demokratikong interes, at isulong ang kanilang kagyat na mga kahingian at pangmatagalang panawagan para sa pambansang demokrasya.

Dapat palakasin at palawakin ang organisadong hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan at iba’t ibang mga progresibo at demokratikong sektor upang tipunin ang kapasyahan at lakas ng bayan. Dapat buuin ang mga unyon at iba pang anyo ng mga samahan sa pinakamaraming bilang ng pabrika, komunidad, paaralan at iba pang mga lugar. Dapat itaas ang kamulatang pampulitika ng mamamayan at palakasin ang kanilang determinasyong ipagtanggol ang kanilang interes.

Dapat buuin ang pinakamalapad na nagkakaisang prente laban sa terorismo ng estado at burukratang kapitalismo upang ilantad, ihiwalay, batikusin at labanan ang papet, pasista, palpak at pahirap na rehimeng Marcos. Ubos-kayang ilantad at tutulan ang tipong batas militar na panunupil at paniniil sa mga karapatang sibil at pampulitika, laluna sa kanayunan, sa tabing ng gerang kontra-insurhensya ng militar at pulis, na walang ibang layunin kundi pilayin at tuluyang gupuin ang demokratikong mga pakikibakang masa.

Buuin ang mga pormal at di pormal na alyansa kontra sa pakanang “chacha” at Maharlika Investment Fund, at iba pang hakbangin ng naghaharing pangkating Marcos-Duterte na solohin ang kapangyarihan at kamkamin ang pondo ng bayan. Itulak ang panawagang ituloy ang imbestigasyon, paglilitis at pagparusa kay Duterte at mga kasabwat sa kanilang mga krimen laban sa sangkatauhan sa brutal na gerang kontra-insurhensya at huwad na “gera sa droga.” Dapat ring buuin ang malapad na pagkakaisa para itulak ang panawagang ibalik ang nakaw na yaman ng mga Marcos at pagbayarin sila sa mga krimen sa bayan.

Palakasin ang militanteng mga pakikibakang masang pang-ekonomya para sa kailangang-kailangang umento sa sahod ng mga manggagawa, kawani at mga manggagawang-bukid, pagpapababa sa presyo ng langis at iba pang bilihin, gayundin ang upa sa lupa at interes sa pautang, pagpapataas sa presyo ng mga produktong-bukid, mas mataas na badyet para sa libreng serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon, pagkontra sa pangangamkam ng lupa, paglaban sa mga operasyong mapandambong sa kalikasan at dahilan ng malawakang pagbabaha at pagkawasak ng kabuhayan.

Dapat ipamalas ng bayan ang kanilang galit sa pamamagitan ng militanteng mga kilos-protesta sa lansangan at mga plasa. Matalas na ilantad ang mga patakarang neoliberal na dikta ng mga imperyalistang dayuhan at ikawing at ituon dito ang mga pakikibakang pang-ekonomya ng bayan.

Palakasin ang kilusang patriyotiko para labanan ang panghihimasok ng militar ng US sa Pilipinas, at kontrahin ang estratehiya ng US na idamay ang bansa sa sinusulsulan nitong gera laban sa China. Dapat ilantad ang papel ng militar at mga kapitalistang kumpanya ng US sa pagtulak ng pagpapalaki ng badyet sa gerang kontra-insurhensya para ipambili ng mga sarplas na armas ng US. Ilantad ang monopolyo kapitalistang sistema at krisis na nasa likod ng umiinit na tunggalian at gera ng mga makapangyarihang imperyalistang bansa.

Dapat ubos-kayang kumilos ang mga kadre ng Partido at aktibista para abutin ang malawak na masa, at bigkisin sila sa panawagan para isalba ang Pilipinas at ang sambayanang Pilipino mula sa krisis sa pamamagitan ng tunay na pagpapalaya ng bansa mula sa paghahari ng mga dayuhang imperyalista at mga traydor na naghaharing uri. Gamitin ang lahat ng paraan para pukawin at pakilusin ang mamamayan sa pamamagitan ng paglalabas ng mga polyeto, mga pahayagan, libro, pampleto, mga tula, dula at ibang malikhaing obra.

Hindi sapat ang ilang patak sa dagat. Kailangang lumikha ng malakas na alon ng kilusang propaganda at pampulitika sa hanay ng masa upang baguhin ang takbo ng bansa at dalhin ang rebolusyon sa bagong yugto ng pagsulong.

Militanteng isulong ang pang-ekonomya at pampulitikang mga pakikibakang masa