Itaas ang pulang bandila sa ika-55 nga anibersaryo sa Partido!

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoVietnamese

Sa umaabot nga Disyembre 26, pagasaulugon sa Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-55 nga anibersaryo sa pagkatukod niini. Usa sa pinakataas nga tahas karon sa Partido mao ang palig-onon ang kaugalingon sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon aron hingpit nga pakyason ang kampanya sa pagpanumpo sa kaaway, pangulohan ang masa sa pagbatok sa papet, paantus ug pasistang rehimeng US-Marcos ug iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Atong gamiton nga okasyon ang anibersaryo para subling palig-onon ang baruganan sa matag kadre ug myembro, bag-ohan man o beterano, nga huptan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang batakang mga prinsipyo sa Partido nga nahilakip sa konstitusyon ug programa niini. Subli natong itaas ang atong mga kamao ug sangpiton ang panumpang himoon ang tanang makaya aron ipataas ang proletaryong rebolusyonaryong kahimatngon, ug alagaran ug panalipdan ang interes sa katawhan sa tanang panahon, sama sa gipanumpaan sa matag usa sa pagsalmot sa Partido.

Saulugon usab nato sa Disyembre 16, ang rebolusyonaryong kinabuhi ni Kaubang Jose Maria Sison, nangulo sa pagtukod sa Partido, sa okasyon sa unang anibersaryo sa iyang pagpanaw. Hugot natong huptan ang iyang kabiling mga pagtulun-an sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino.

Atong handumon ang tanang martir ug bayani sa rebolusyong Pilipino. Usa ka pinakataas nga pagpasidungog kanila ang padayon nga paglambo ug paglagsik sa armadong pakigbisog ug mga pakigbisog sa masa. Hingpit niining ginalantugi ang pangangkon sa kaaway nga mapukan ug mabungkag ang Partido, ang hukbo ug nagkahiusang prente.

Nagatunhay ang sitwasyong pabor aron dugang pukawon, organisahon ug palihukon ang lapad nga katawhang Pilipino. Paspas nga nagkadunot ang nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal sa Pilipinas. Walay-puas kining ginapulpog sa magkadungang krisis sa ekonomiya ug pulitika tungod sa dunot, paantus, papet ug pasistang paghari sa rehimeng Marcos.

Nagdala kini sa mas bangis nga pag-antus sa katawhang Pilipino. Labing mahinungdanong tahas sa Partido nga pangulohan ang lapad nga masa sa katawhan nga nanglimbasog para panalipdan ang ilang panginabuhian ug kaayuhan ug ang ilang mga demokratikong katungod.

Taliwala sa lapad nga katilingbanong kaguliyang, anaa sa pusisyon ang Partido nga pangulohan ang paglagsik sa mga pakigbisog sa masa, ug palapdon ug pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukang masa pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan, kadungan sa kinatibuk-ang pagpabwelo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Tibuok kusog natong palapdon ug pakusgon ang Partido ug ang organisadong han-ay sa masa. Tul-iron ang mga kasaypanan ug patigbabawan ang tanang mga kahuyangan ug pagduhaduha. Hiusahon ang kolektibong kasuko sa masa, ug pangulohan ang ilang mga pagsukol ilabina atubangan sa grabeng pagpangdaugdaug ug pagpahimulos. Alang sa bag-ong mga tahas, kinahanglan nato og bag-ong mga pwersa nga puno sa kadasig, kalagsik ug militansya. Hulipan nato ang mga nawala o nahuyang.

Gikalipay sa Partido ang hiniusang pamahayag sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) niadtong Nobyembre 23 aron subling ablihan ang panaghisgot kalinaw.

Ginasagubang nato ang pakignegosasyon kadungan sa armadong pakigbisog aron kab-oton ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Katugbang niini ang pagpatuman sa tinuud nga reporma sa yuta, nasudnong industriyalisasyon, nasudnong kaugalingnan ug tinuod nga demokrasya.

Batukan ang paggamit niini sa reaksyunarong estado isip instrumento sa pagpanglingla aron itukmod ang BHB nga buhian ang mga armas, ug hikawan og kusog ang rebolusyonaryong kalihukan. Hingpit nga isalikway ang mini nga proklamasyong “amnestiya” sa rehimeng Marcos nga gipagula alang sa malinglahonng laraw sa pagpasurender. Nagsilbi lang kini sa kaugalingong interes sa pipila ka traydor nga mitalikod ug miluib sa interes sa katawhan. Angayan silang isalikway, makmakon ug ilabay sa basurahan sa kasaysayan.

Sa tibuok kalibutan, mitataw ang kahusto nga mag-alsa batok sa langyawng mananakop ug pasismo sa maisugong armadong pakig-away sa katawhang Palestino, ingonman sa mga katawhan sa Myanmar ug uban pang nasud. Tukma sa panahon nga gilunsad sa NDFP ang internasyunal nga teoretikanhong kumperensya mahitungod sa imperyalistang gubat nga nagsilbing okasyon aron pakusgon ang pagtinabangay sa lain-laing proletaryo, anti-imperyalista ug malingkawasnong kalihukan sa tibuok kalibutan, ug pakusgon ang panawagan nga maglunsad og makatarunganong gubat ug armadong pakigbisog batok sa imperyalistang gubat.

Ang mga komunistang Pilipino kabahin sa kalibutanong proletaryong rebolusyon batok sa imperyalismo, ang ulahing yugto sa himalatyong kapitalismo. Ginarepresentahan niini ang rebolusyonaryong malingkawasnong kalihukan sa katawhang Pilipino. Tampo niini sa pangkalibutang kalihukang anti-imperyalista ang pagsukol sa nagkagrabeng hegemonismo sa US sa nasud sa porma sa nagkadaghang base militar ug sagunson ug dagkung war games sa kayutaan ug kadagatan sa Pilipinas. Kinahanglang kusganong batukan sa tibuok katawhan ang paggamit sa US sa nasud sa geopulitikal nga mga laraw niini sa Asia-Pacific, ug isumpay kini sa kalibutanong pakigbisog aron pugngan ang pag-ulbo sa inter-imperyalistang gubat.

Sa kasyudaran ug kabanikanhan, padayong nagpakusog ang Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa. Kusganong ginaasdang ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa tanang mga demokratikong hut-ong ug sektor aron ipakigbisog ang ilang mga interes. Makanunayong ginapakusog ug ginapalapad ang nagkahiusang prenteng antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal aron tigumon ang pinakalapad nga panaghiusa sa katawhan ug ihimulag ang nagharing rehimeng Marcos. Pinakaimportante, padayon nga nagpakusog ang BHB sa dalan sa armadong pakigbisog isip nag-unang armas sa pagsukol.

Nagsalig ang Partido nga sa subsub nga paningkamot sa tanang kadre ug myembro, mapangulohan niini ang makanunayong pagpakusog sa rebolusyonaryong pakigbisog sa tanang natad, ug magmadaugon ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas ngadto sa sosyalistang kaugmaon.

Itaas ang pulang bandila sa ika-55 nga anibersaryo sa Partido!