Labanan ti naan-anay a panangisuko ni Marcos iti soberanya ken seguridad ti Pilipinas

, ,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

Naan-anay nga inpasidong ti pangruar a patakaran ti seguridad ti sibubukel a Pilipinas iti kontrol ken pangngeddeng ti imperyalista a US ken ti kaalyado daytoy nga imperyalista a Japan, idi pimmauneg ti aso-aso a rehimen Marcos iti maysa a trilateral wenno tallo a benneg nga alyansa a militar ken pang-ekonomiya idi napan a lawas.

Iti inpaawag a pulong ti amo na iti Washington DC, layonen nga inkadena ni Marcos ti Pilipinas iti “landok a kari” ti US a “salakniban” ti Pilipinas nu kano rauten ti aniaman a gangannaet a puersa, a nalawag a ti tudtuduen na ket ti China, nga agpada da a kinundenar gapu iti “dursok a panagug-ugali” daytoy iti South China Sea.

Ti alyansa a US-Japan-Pilipinas, kangrunaan na, ket maysa nga alyansa a militar a nalawag nga agserserbi iti heyopulitikal nga estratehiya ti US a palikmutan ti China ken lapdan ti ad-adda a panagpigsa ti bileg na iti ekonomiya ken militar. Paset daytoy ti plano ti US nga ipuesto dagiti puersa-militar na iti naawagan a “first-island chain” a tagiporo ken pagpagilian a kaasitgan a nakapalikmot iti China.

Tapno pairuten ti pannakaigalut ti Pilipinas iti daytoy nga alyansa, napalagda ti plano a panagpuonan ti US ken Japan iti pagilian kadagiti datin a proyekto iti imprastraktura kas ti sistema ti riles manipud Subic agturong iti Batangas, karamanen ti Mindanao Railway, nga idi ket naikontrata iti gubyerno ken dagiti korporasyon ti China. Gamgammatan met ti US ti gundaway nga ad-adda pay a palawaen ti panagpuonan dagiti kumpanya nga Amerikano tapno makaangkat kadagiti mineral, padakkelen pay ti lako daytoy ti liquified natural gas ti pagilian, ken iduron ti linnakuan dagiti planta a nukleyar. Kasta met nga ar-aramaten ti Japan ti gundaway a padakkelen ti panagpuonan kadagiti proyekto ken programa, karaman iti sektor ti transportasyon, a pagnumaran ti dadakkel a kumpanya ti Japan.

Iti pormal a panakikappeng ni Marcos iti alyansa a US-Japan, ad-adda nan nga inrikep ti ridaw kadagiti natalinaay a pamuspusan ti panangrisut kadagiti kontradiksyon ti Pilipinas ken China. Ti rumbeng koma a saan nga antagonistiko a galad daytoy a kontradiksyon ket agbalbalinen nga antagonistiko gapu iti panangwaya ni Marcos iti dalan iti panagpalawa ti puersa a militar ti US iti pagilian, nga ad-adda laeng a mangidurduron iti China a papigsaen ti militar a presenya na iti South China Sea ken iti kabaybayan a sakop ti Pilipinas.

Ti alyansa a trilateral iti baet ti US, Japan ken Pilipinas ket nabukel mano nga aldaw laeng sakbay ti naikeddeng a kadakkelan a panagsanay iti gubat a Balikatan 2024. Nasurok makabulanen a saksakupen ken rirriribuken ti dumanon iti 11,000 a soldado nga Amerikano ken dagiti panggubat a barko ken eroplano, tangke ken jet fighter ken dadduma pay nga armas ken ramit a panggubat ti US ti pagilian. Paset daytoy iti nasurok 500 a pagsasanay ti puersa-militar ti US, a kabilang dagiti tropa ti AFP.

Agsusumbangir ti maiyar-aramid a panagpatayab iti tangatang ken panaglayag iti kabaybayan ti Pilipinas, iti panggep nga agsanay ti militar ti US iti panagaramat iti pagilian kas tay-ak ti gubat. Konsentraan ti maiyaramid a pagsasanay iti gubat dagiti puersa-militar ti US ti amianan a paset ti Pilipinas, partikular dagiti isla iti Batanes a kaasitgan iti Taiwan. Nabayagen a durdurogan ti US ti pannakisina ti Taiwan iti China iti gandat a probokaren ti karibal na nga imperyalista a pagilian.

Ar-aramaten ti US dagiti base militar na iti uneg dagiti kampo ti AFP iti sidong ti EDCA, karamanen iti nadumaduma a pasilidad. Mapalawa pay dagitoy iti plano ti US a mangilatang ti $128 milyon iti umay a tawen. Iti linged ti $2.5 bilyon wenno ₱67.5 bilyon nga ayuda a militar iti sumaruno a lima a tawen para iti AFP, plano met ti US a paaduen pay dagiti armas nga ipuesto na iti Pilipinas, ken aramiden a narungrungsot ken nadardara pay ti kontra-rebolusyonaryo a gera, tapno naan-anay a maaramat ti AFP iti nagan ti “depensa a pangruar.”

Gapu iti sugsog ti Amerikano a mamalbalakad, iyar-aramid ti rehimen Marcos ken Coast Guard daytoy dagiti “supply mission” iti BRP Sierra Madre iti Ayungin Shoal a direkta a kontra kadagiti siguden a sinerrek a saritaan ti rehimen Duterte—nga idi ket agtamtamed iti panangik-ikut ti China iti kadaklan ti South China Sea, uray kadagiti kabaybayan ti Pilipinas. Kagiddan daytoy ti panangdurdurog ti US iti Taiwan. Agpada a panggep daytoy nga iduron ti China nga agbalin a nadurdursok pay ken agkamali nga agusar ti armado a pigsa na laban iti Pilipinas wenno iti Taiwan, tapno ikalintegan ti armado a pannakibiang ti US iti linged ti “panagdepensa.”

Iti panagsuko iti soberanya ti Pilipinas, panangigalut ti patakaran a pangruar na iti estratehiya a heyopulitikal ken operasyon militar ti US, ken panagpaaramat iti pagilian a pangbala ti kanyon iti inter-imperyalista a risiris iti baet ti US ken China, ipegpeggad ti rehimen Marcos ti seguridad ti pagilian ken iguyguyod na na daytoy iti tengnga ti posible a panagbettak ti gera. Iti kanito a mapasamak daytoy, sigurado a dakkel a pakaisagmakan ken rigat ti sagabaen ti umili a Pilipino.

Kasapulan nga agkaykaysa ti umili a Pilipino ken ilaban ti soberanya ken seguridad ti pagilian. Itandudo ti pudno a panagayat iti pagilian ken kappia, supyaten ti ar-aramiden a panagsagana ken panangprobokar ti US iti inter-imperyalista a gubat, ken ti panangiraman daytoy iti Pilipinas.

Ilaban ti panangpadisi iti amin a gangannaet a puersa-militar iti kadagaan ken kabaybayan ti pagilian, ti panangduprak kadagiti base militar ken panangibasura kadagiti katulagan a pabor iti US ken manggasgasaw iti panagwaywayas ti pagilian. Umannurot iti prinsipyo ti natalinaay a panangrisut kadagiti saan a pagkikinnaawatan iti relasyon a pangruar, rumbeng nga ilaban dagiti Pilipino a luktan ti amin a dalan tapno salakniban ti interes ti Pilipinas iti riri da iti China iti pamuspusan a natalna, iduron ti negosasyon ken internasyunal a diplomasya kasano man kabayag daytoy tapno magun-od ti interes ti pagilian, a saan nga agturong iti gubat.

Ipakpakita ti panagpakpakaaso-aso ti rehimen Marcos ken ti ad-adda a panagkaro ti pananggasaw ti imperyalismo a US iti panagwaywayas ti Pilipinas ti pagkasapulan ti panangpapigsa pay iti rebolusyonaryo a dangadang para iti nailian a demokrasya. Ti laeng pananggun-od ti pudno a wayawaya ti mangisalbar iti pagilian iti aniaman a pangta ti inter-imperyalista a gera, ken mangitunda ditoy iti dana ti pudno a kappia ken kinasaliwanwan.

Labanan ti naan-anay a panangisuko ni Marcos iti soberanya ken seguridad ti Pilipinas