Labanan ang lubos na pagsuko ni Marcos sa soberanya at kaligtasan ng Pilipinas

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Ganap na ipinailalim ang patakarang panlabas at seguridad ng buong Pilipinas sa kontrol at kapasyahan ng imperyalistang US at katoto nitong imperyalistang Japan, nang pumaloob ang papet na rehimeng Marcos sa isang trilateral o tatlong-panig na alyansang militar at pang-ekonomya noong isang linggo.

Sa ipinatawag na pulong ng amo nito sa Washington DC, tuluyang ikinadena ni Marcos ang Pilipinas sa “bakal na pangako” ng US na “ipagtatanggol” ang Pilipinas sakaling salakayin diumano ito ng alinmang dayuhang pwersa, na malinaw na nakapatungkol sa China na magkasama nilang kinundena sa “agresibong pag-aasal” nito sa South China Sea.

Ang alyansang US-Japan-Pilipinas, sa pangunahin, ay isang alyansang militar na malinaw na nagsisilbi sa heyopulitikal na estratehiya ng US na palibutan ang China at pigilan ang lalong paglakas ng kapangyarihang pang-ekonomya at pang-militar nito. Bahagi ito ng plano ng US na ipwesto ang mga pwersang militar nito sa tinaguriang “first-island chain” na mga isla at bansang pinakamalapit na nakapalibot sa China.

Upang pahigpitin ang pagkakatali ng Pilipinas sa alyansang ito, pinagtibay ang planong isagawang pamumuhunan ng US at Japan sa bansa sa dati nang mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng sistema ng riles mula Subic patungong Batangas, pati na ang Mindanao Railway, na noon ay ikinontrata sa gubyerno at mga korporasyon ng China. Sinasamantala rin ng US ang pagkakataon na ibayong palawakin ang pamumuhunan ng mga kumpanyang Amerikano upang makapag-angkat ng mga mineral, palakihin pa ang benta nito ng liquified natural gas sa bansa, at itulak ang bentahan ng mga plantang nukleyar. Gayundin, ginagamit ng Japan ang pagkakataong palakihin ang pamumuhunan sa mga proyekto at programa, kabilang sa sektor ng transportasyon, sa kapakinabangan ng malalaking kumpanyang Japan.

Sa pormal na pagsanib ni Marcos sa alyansang US-Japan, lalo niyang ipinipinid ang pinto sa mga mapayapang paraan ng paglutas sa mga sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang dapat sanang hindi antagonistikong katangian ng sigalot na ito ay tuluyang nagiging antagonistiko dahil sa pagbibigay-daan ni Marcos sa pagpapalawak ng pwersang militar ng US sa bansa, na lalo namang nagtutulak sa China na palakasin ang presensyang militar nito sa South China Sea at mga karagatang sakop ng Pilipinas.

Ang alyansang trilateral sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas ay binuo ilang araw lamang bago ang nakatakdang wala pang kasinlaking pagsasanay sa digma na Balikatan 2024. Mahigit nang isang buwang dinudumog at nililigalig ang bansa ng aabot sa 11,000 sundalong Amerikano at kanilang mga barkong pandigma, eroplano, tangke, jetfighter at iba pang mga sandata at kagamitang pandigma ng US. Bahagi ito ng mahigit 500 pagsasanay ng pwersang militar ng US, kasanib ang mga tauhan ng AFP.

Kabi-kabila na ang isinasagawang pagpapalipad sa kahanginan at paglalayag sa karagatan ng Pilipinas, sa layuning magsanay ang militar ng US sa paggamit sa bansa bilang larangan ng digma. Pagkokonsentrahan ng isasagawang pagsasanay sa digma ng mga pwersang militar ng US ang hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular na ang mga isla sa Batanes na pinakamalapit sa Taiwan. Matagal nang inuupatan ng US ang paghihiwalay ng Taiwan sa China sa tangkang udyukin ang karibal nitong imperyalistang bansa.

Ginagamit ng US ang mga base militar nito sa loob ng mga kampo ng AFP sa ilalim ng EDCA, pati na sa iba’t ibang pasilidad. Palalawakin pa ang mga ito sa plano ng US na maglaan ng $128 milyon sa darating na taon. Sa tabing ng $2.5 bilyon o ₱67.5 bilyong ayudang militar sa susunod na limang taon para sa AFP, plano rin ng US na lalong paramihin ang ipupwesto nitong mga sandata sa Pilipinas, at gawing mas lalong brutal at madugo ang kontra-rebolusyonaryong gera, upang lubusang nitong magamit ang AFP sa ngalan ng “depensang panlabas.”

Udyok ng tagapayong Amerikano, isinasagawa ng rehimeng Marcos at Coast Guard nito ang mga “supply mission” sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na tuwirang taliwas sa dating mga pinasok na usapan ng rehimeng Duterte—na noo’y palayuko sa pag-aangkin ng China sa kalakhan ng South China Sea, maging sa mga karagatan ng Pilipinas. Kaakibat ito ng ginagawang pang-uudyok ng US sa Taiwan. Layunin kapwa nito na itulak ang China na maging lalong agresibo at magkamaling gumamit ng armadong lakas laban sa Pilipinas o Taiwan, upang bigyang-matwid ang armadong panghihimasok ng US sa tabing ng “pagtatanggol.”

Sa pagsuko sa soberanya ng Pilipinas, pagtali ng patakarang panlabas nito sa estratehiyang heyopulitikal at operasyong militar ng US, at pagpagamit sa bansa bilang pambala ng kanyon sa inter-imperyalistang sigalot sa pagitan ng US at China, isinasapeligro ng rehimeng Marcos ang seguridad ng bansa at ipinakakaladkad ito sa gitna ng posibleng sumiklab na gera. Oras na mangyari ito, tiyak na malaking kapahamakan at pasakit ang daranasin ng sambayanang Pilipino.

Dapat magbuklod ang sambayanang Pilipino at ipaglaban ang soberanya at kaligtasan ng bansa. Itaguyod ang tunay na pagmamahal sa bayan at kapayapaan, tutulan ang ginagawang paghahanda at pang-uudyok ng US ng inter-imperyalistang digmaan, at ang pagdamay dito ng Pilipinas.

Ipaglaban ang pagpapalayas ng lahat ng dayuhang pwersang militar sa lupa at karagatan ng bansa, ang paglalansag ng mga base militar at pagbabasura ng mga kasunduang pabor sa US at yumuyurak sa kasarinlan ng bansa. Alinsunod sa prinsipyo ng mapayapang pagplantsa ng mga gusot sa relasyong panlabas, dapat ipaglaban ng mga Pilipino na buksan ang lahat ng daan para ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa sigalot nito sa China sa paraang mapayapa, itulak ang negosasyon at internasyunal na diplomasya gaanuman katagal para makamit ang interes ng bansa, na hindi tumutungo sa digmaan.

Ipinakikita ng pagpapakapapet ng rehimeng Marcos at lalong pagsahol ng pagyurak ng imperyalismong US sa kasarinlan ng Pilipinas ang pangangailangan para pag-ibayuhin ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Ang pagkakamit lamang ng tunay na kalayaan ang magliligtas sa bansa sa anumang banta ng inter-imperyalistang gera, at maghahatid dito sa landas ng tunay na kapayapaan at kasaganahan.

Labanan ang lubos na pagsuko ni Marcos sa soberanya at kaligtasan ng Pilipinas