Suklan ang hingpit nga pagsurender ni Marcos sa soberanya ug kaluwasa sa Pilipinas

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco

Hingpit nga gipailalum ang palisiyang panggawas ug seguridad sa tibuok Pilipinas sa kontrol ug kabubut-on sa imperyalistang US ug kaalyado niining imperyalistang Japan, dihang misulod ang papet nga rehimeng Marcos sa usa ka trilateral o alyansang militar ug pang-ekonomiya sa tulo ka nasud niadtong milabayng semana.

Sa gipatawag nga tigum sa amo niini sa Washington DC, hingpit nga gikadena ni Marcos ang Pilipinas sa “puthaw nga panaad” sa US nga “panalipdan” ang Pilipinas sa higayong atakehon kuno kini sa unsamang langyawng pwersa, nga tin-aw nga nakapunting sa China nga dungan nilang gikundena sa “agresibong taras” niini sa South China Sea.

Ang alyansang US-Japan-Pilipinas, nag-una, usa ka alyansang militar nga tin-aw nga nag-alagad sa heyopulitikal nga estratehiya sa US nga liyukan ang China ug pugngan ang labawng pagkusog sa gahum sa ekonomiya ug militar niini. Kabahin kini sa plano sa US nga ipwesto ang mga pwersang militar niini sa gitawag og “first-island chain” ug kasikbit nga mga nasud nga nakapalibot sa China.

Aron pahugton ang pagkahikot sa Pilipinas sa maong alyansa, gipalig-on ang planong pagpamuhunan sa US ug Japan sa nasud sa kanhi nang mga proyektong pang-imprastruktura sama sa sistema sa riles gikan Subic padulong sa Batangas, lakip na ang Mindanao Railway, nga kaniadto gikontrata sa gubyerno ug mga korporasyon sa China. Gipahimuslan usab sa US ang higayon nga labaw pang palapdon ang pagpamuhunan sa mga kumpanyang Amerikano aron makaimport og mga mineral, padak-on pa ang baligya niini nga liquified natural gas sa nasud, ug iduso ang pagbaligya sa mga plantang nukleyar. Ingonman, gigamit sa Japan ang higayon aron padak-on ang pagpamuhunan sa mga proyekto ug programa, lakip sa sektor sa transportasyon, pabor sa dagkung kumpanyang Japan.

Sa pormal nga pag-apil ni Marcos sa alyansang US-Japan, labaw niyang gisirado ang pultahan sa mga malinawong pamaagi sa pagsulbad sa mga panagbangi tali sa Pilipinas ug China. Ang dili angay nga antagonistikong kinaiya sa maong panagbangi hingpit nga nahimong antagonistiko tungod sa paghatag-dalan ni Marcos sa pagpalapad sa pwersang militar sa US sa nasud, nga labaw nga natukmod sa China nga pakusgon ang presensyang militar niini sa South China Sea ug mga kadagatang sakop sa Pilipinas.

Ang alyansang trilateral tali sa US, Japan ug Pilipinas gitukod pipila ka adlaw lamang ayha ang nakatakdang ilunsad pinakadakung wargames nga Balikatan 2024. Kapin usa ka bulan nang ginadumog ug ginatugaw ang nasud sa mokabat 11,000 ka sundalong Amerikano ug sa ilang mga barko ug eroplanong iggugubat, tangke, jetfighter ug uban pang mga armas ug himang iggugubat sa US. Kabahin kini sa kapin 500 ka pagbansay sa pwersang militar sa US, duyog ang mga ginsakpan sa AFP.

Walag-too na ang ginahimong paglupad sa kahanginan ug paglawig sa kadagatan sa Pilipinas, sa laraw nga bansayon ang militar sa US sa paggamit sa nasud isip natad sa panggubatan. Pagakonsentrahan sa ipahigayong gubat-pagbansay sa mga pwersang militar sa US ang amihanang bahin sa Pilipinas, partikular na ang mga isla sa Batanes nga pinakaduul sa Taiwan. Dugay nang ginahulhugan sa US ang pagbulag sa Taiwan sa China sa pagsulay nga hagiton ang karibal niining imperyalistang nasud.

Ginagamit sa US ang mga base militar niini sulod sa mga kampo sa AFP ilalum sa EDCA, lakip na ang lain-laing pasilidad. Pagapalapdon pa ang maong mga pasilidad militar sa plano sa US nga maggahin og $128 milyon sa umalabot nga tuig. Sa takuban sa $2.5 bilyon o ₱67.5 bilyong ayudang militar sa mosunod nga lima ka tuig para sa AFP, plano usab sa US nga padaghanon pa ang ipwesto niining mga armas sa Pilipinas, ug himuong mas brutal ug maduguon ang kontra-rebolusyonaryong gyera, aron hingpit niining magamit ang AFP sa ngalan sa “depensang panggawas.”

Sa duso sa Amerikanong tigtambag, ginapatuman sa rehimeng Marcos ug Coast Guard niini ang mga “supply mission” sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nga direktang sukwahi sa kanhing mga gisulod nga kasabutan sa rehimeng Duterte—nga kaniadto kanunay nagayukbo sa pagpangangkon sa China sa dakung bahin sa South China Sea, bisan sa mga kadagatan sa Pilipinas. Kadungan kini sa ginahimong pagpanghulhog sa US sa Taiwan. Parehong laraw niini nga itukmod ang China nga labawng mahimong agresibo ug magkasayop nga mogamit og armadong kusog batok sa Pilipinas o Taiwan, aron hatagag-rason ang armadong interbensyon sa US sa takuban sa “pagdepensa.”

Sa pagsurender sa soberanya sa Pilipinas, paghikot sa palisiyang panggawas niini sa estratehiyang heyopulitikal ug operasyong militar sa US, ug pagpagamit sa nasud isip pambala sa kanyon sa inter-imperyalistang panagbangi tali sa US ug China, gibutang sa rehimeng Marcos sa peligro ang seguridad sa nasud ug giguyod kini sa tunga-tunga sa posibleng pagbuto sa gubat. Oras nga mahitabo kini, siguradong dakung kadaut ug pag-antus ang masinati sa katawhang Pilipino.

Kinahanglang maghiusa ang katawhang Pilipino ug panalipdan ang soberanya ug kaluwasan sa nasud. Iasdang ang tinuod nga pagmahal sa nasud ug kalinaw, babagan ang ginahimong pagpangandam ug pagpanghulhog sa US og inter-imperyalistang gubat, ug ang pag-angin niini sa Pilipinas.

Ipanghingusog ang pagpalayas sa tanang langyawng pwersang militar sa yuta ug kadagatan sa nasud, ang pagpabungkag sa mga base militar ug pagpabasura sa mga kasabutang pabor sa US ug nagayatak sa kaugalingnan sa nasud. Subay sa prinsipyo sa malinawong pagplantsa sa mga depekto sa relasyong panggawas, kinahanglang iduso sa mga Pilipino nga ablihan ang tanang dalan aron panalipdan ang interes sa Pilipinas sa bangi niini sa China sa malinawong pamaagi, ipanghingusog ang negosasyon ug internasyunal nga diplomasya unsaman ka dugay aron makab-ot ang interes sa nasud, nga dili mosangpot sa gubat.

Ginapakita sa pagpakaitoy sa rehimeng Marcos ug labawng paggrabe sa pagyatak sa imperyalismong US sa kaugalingnan sa Pilipinas ang kapanginahanglan aron pakusgon ang rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya. Ang pagkab-ot lamang sa tinuod nga kagawasan ang moluwas sa nasud sa unsamang hulga sa inter-imperyalistang gubat, ug modala sa dalan sa tinuod nga kalinaw ug kauswagan.

Suklan ang hingpit nga pagsurender ni Marcos sa soberanya ug kaluwasa sa Pilipinas