Pamatukan ang lubos nga pagsungka ni Marcos sa sobereniya kag kaluwasan sang Pilipinas

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Lubos nga ginpaidalum ang patakaran pangluwas kag seguridad sang bug-os nga Pilipinas sa kontrol kag desisyon sang imperyalistang US kag suod nga abyan sini nga imperyalistang Hapon, sang nagsulod ang papet nga rehimen Marcos sa isa ka trilateral ukon tatlo ka bahin nga alyansang militar kag pang-ekonomiya sadtong nagligad nga semana.

Sa ginpatawag nga pagsinapol sang agalon sini sa Washington DC, lubos nga gin-kadena ni Marcos ang Pilipinas sa “salsalon nga pasalig” sang US nga “pangapinan” ang Pilipinas kon salakayon kuno ini sang bisan sin-o man nga dumuluong nga pwersa, nga maathag nga nagatumod sa China nga magkaupod nila nga ginpakamalaut sa “agresibo nga pag-asta” sini sa South China Sea.

Ang alyansang US-Japan-Pilipinas, mayor, isa ka alyansang militar nga maathag nga nagaserbe sa heyopulitikal nga estratehiya sang US nga palibutan ang China kag punggan ang pagbaskog sang gahum pang-ekonomiya kag pang-militar sini. Bahin ini sang plano sang US nga ipwesto ang mga pwersang militar sini sa ginabansagan “first-island-chain” (isa ka helera sang mga isla) nga mga isla kag pungsod nga pinakamalapit nga nagapalibot sa China.

Agud pahugton ang pagkahigot sang Pilipinas sa alyansa nga ini, ginpalig-on ang plano nga tigayunon ang pagpangapital sang US kag Hapon sa pungsod sa sadto na mga proyekto pang-imprastruktura pareho sang sistema sang riles halin Subic padulong sa Batangas, lakip na ang Mindanao Railway, nga sadto ginkontrata sa gobyerno kag mga korporasyon sang China. Ginhingalitan man sang US ang higayon nga mas nga palaparon ang pangapital sang mga kumpanya nga Amerikano para maka-eksport sang mga mineral, padakuon pa ang kita sini sang liquified natural gas sa pungsod, kag iduso ang baligyaanay sang plantang nukleyar. Subong man, gingamit sang Hapon ang higayon nga padakuon ang pangapital sa mga proyekto kag programa, lakip sa sektor sang transportasyon, sa benepisyo sang dalagko nga kumpaniya sang Hapon.

Sa pormal nga pagbuylog ni Marcos sa alyansa nga US-Japan, mas niya ginsiradhan ang pwertahan sa mga malinong nga pamaagi sa pagsolbar sang mga kagamo sa tunga sang Pilipinas kag China. Ang dapat tani indi antagonistiko nga kinaiya sang kagamo nga ini lubos nga nangin antagonistiko tungod sa paghatag sang dalan ni Marcos nga palaparon ang pwersang militar sang US sa pungsod, nga mas naman nga nagduso sa China nga pabaskugon ang presensyang militar sini sa South China Sea kag mga kadagatan nga sakop sang Pilipinas.

Ang alyansang trilateral sa tunga sang US, Hapon kag Pilipinas ginhimo pila ka adlaw lang antes ang natalana nga wala pa sang pareho ka dako nga paghanas sa gyera nga Balikatan 2024. Sobra sa isa ka bulan nga dumogon kag ibutang sa kahangawa ang pungsod sa malab-ot sa 11,000 ka mga soldado nga Amerikano kag ila mga barko pang-gyera, eroplano, tangke, jet fighter kag iban pa nga mga hinganiban kag kagamitan pang-gyera sang US. Bahin ini sang sobra 500 ka paghanas sang pwersang militar sang US,upod sa mga tinawo sang AFP.

Wala-tuo na ang ginapatigayon nga pagpalupad sa kahawaan kag pagtiyog sa kadagatan sang Pilipinas, sa katuyuan nga mahanas ang militar sang US sa paggamit sang pungsod bilang patag-awayan. Konsentrahan sang tigayunon nga paghanas sa gyera sang mga pwersang militar sang US ang norte nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang mga isla sang Batanes nga pinakalapit sa Taiwan. Madugay na nga ginasulsolan sang US ang pagbulag sang Taiwan sa China sa pagtinguha nga iduso nga maka-komiter ang karibal sini nga imperyalista nga pungsod.

Gingamit sang US ang mga base miltiar sini sa sulod sang mga kampo sang AFP sa idalum sang EDCA, lakip na ang lain-lain nga pasilidad. Palaparon pa ang mga ini sa plano sang US nga magtigana sang $128 milyones sa masunod nga tuig. Sa tabon sang $2.5 bilyones ukon P67.5 bilyones nga ayudang militar sa masunod nga lima ka tuig para sa AFP, plano man sang US nga mas nga padamuon ang ipwesto sini nga mga hinganiban sa Pilipinas, kag himuon nga mas brutal kag maduguon ang kontra-rebolusyonaryo nga gyera, para lubos sini nga magamit ang AFP sa ngalan sang “depensa pangluwas”.

Sa sulsol sang mga nagapanugyan nga Amerikano, ginpatigayon sang rehimen Marcos kag Coast Guard ang mga “supply mission” sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nga lubos nga kabaliskaran sa sadto mga ginsudlan nga kasugtanan sang rehimen Duterte-nga sadto sobra nga nagaduko sa pag-angkon sang China sa kadam-an sang South China Sea, bisan sa mga kadagatan sang Pilipinas. Kaupod ini sa ginahimo nga pagpangsulsol sang US sa Taiwan. Ang katuyuan sining duha amo nga iduso ang China nga mas nga mangin agresibo kag magsala nga maggamit sang armado nga kusog batok sa Pilipinas ukon Taiwan, para hatagan sang katarungan ang armado nga pagpasilabot sang US sa tabon sang “pagpangapin”.

Sa pag-surender sang sobereniya sang Pilipinas, paghigot sang patakaran pangluwas sini sa estratehiya nga heyopulitikal kag operasyon militar sang US, kag paggamit sa pungsod bilang pangbala sa kanyon sa inter-imperyalista nga kinagamo sa tunga sang US kag China, ginbutang sa peligro sang rehimen Marcos ang seguridad sang pungsod kag ginganoy ini sa tunga sang posible nga paglupok sang gyera. Sa oras nga matabo ini, segurado nga dako nga kahalitan kag kasakit ang agumon sang pumuluyong Pilipino.

Dapat maghugpong ang pumuluyong Pilipino kag ipakigbato ang sobereniya kag kaluwasan sang pungsod. Itib-ong ang matuod nga pagpalangga sa pungsod kag kalinong, pamatukan ang ginahimo nga paghanda kag pagpangsulsol sang US sa inter-imperyalistang gyera, kag pagdalahig diri sang Pilipinas.

Ipakigbato ang pagpalayas sang tanan nga dumuluong nga pwersang militar sa duta kag kadagatan sang pungsod, ang pagwasak sang mga base militar kag pagbasura sang mga kasugtanan pabor sa US kag nagatapak sa independensya sang pungsod. Sandig sa prinsipyo sang malinong nga pagplantsa sang mga kinagamo sa relasyon pangluwas, dapat ipakigbato sang mga Pilipino nga buksan ang tanan nga dalan para pangapinan ang interes sang Pilipinas sa kinagamo sini sa China sa pamaagi nga malinong, iduso ang negosasyon kag internasyunal nga diplomasiya ano man ka dugay para sa interes sang pungsod, nga indi magdangat sa gyera.

Ginapakita sang pagka-papet sang rehimen Marcos kag mas nga malala nga pagtapak sang imperyalismong US sa independensya sang Pilipinas ang kinahanglanon para nga pabaskugon ang rebolusyonaryong paghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya. Ang pag-agum lang sang matuod nga kahilwayan ang magaluwas sa pungsod sa ano man nga peligro sang inter-imperyalista nga gyera, kag dal-on ini sa dalan sang matuod nga kalinong kag kabuganaan.

Pamatukan ang lubos nga pagsungka ni Marcos sa sobereniya kag kaluwasan sang Pilipinas