Mga bira ng 803rd IBde sa Northern Samar, binigo ng BHB

Iniulat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Visayas ang magkakasunod na armadong aksyong inilunsad ng mga yunit ng BHB-Northern Samar laban sa mga pasistang yunit ng 803rd IBde mula Abril hanggang unang linggo ng Hulyo. Ayon sa ulat, ang focused military operation ng mga yunit ng 803rd IBde ay bahagi ng “last quarter campaign” nito na paghahabol sa noo’y papatapos na termino ni Rodrigo Duterte.

Tatlong ambus at isang espesyal na operasyon ang inilunsad ng mga Pulang mandirigma sa prubinsya.

Matinding tama sa 8th ID ang ambus ng BHB laban sa pwersa ng 20th IB at 63rd IB sa Barangay Magsaysay, Mapanas noong Hulyo 5. Pito ang malubhang nasugatan sa aksyon ng BHB na gumamit ng command-detonated explosive (CDX).

Matapos ang insidente, hindi mapakali ang 8th ID sa matagumpay na aksyon ng BHB. Kabi-kabila ang pagsasalita nito sa midya para siraan at pagmukhaing labag sa internasyunal na batas sa digma ang paggamit ng hukbong bayan sa mga CDX.

Sinagot ito ng National Democratic Front-Eastern Visayas at sinabing, “ang paggamit ng CDX, na sumasabog lamang kapag pinindot at tiyak na tumatarget laban sa armadong kalaban, ay hindi ipinagbabawal sa Ottawa Treaty o internasyunal na batas.”

Samantala noong Abril 3, tinambangan ng BHB ang kontrainsurhensyang yunit ng lokal na pulis sa Barangay San Miguel, Las Navas na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong pulis at pagkasugat ng apat na iba pa.

Isang araw bago nito, inambus ng BHB ang nag-ooperasyong yunit ng 3rd IB sa Barangay Lakandula, Las Navas. Dalawang sundalo ang napaslang sa armadong aksyon. Napaslang sa espesyal na operasyon ng BHB ang kumander ng tropang naglulunsad ng mapaminsalang Retooled Community Service Program (RCSP) sa Barangay San Francisco, Las Navas noong Mayo 10.

Sa Las Navas pa rin, nakadepensa at nakapagmaniobra ang mga yunit ng BHB sa apat na engkwentrong dinanas nito mula Hunyo 3 hanggang 22. Hindi bababa sa 14 ang kaswalti sa hanay ng reaksyunaryong hukbo. Sa lahat ng ito, ligtas na nakaatras at walang kaswalti sa hanay ng Pulang hukbo.

Sa isang hiwalay na pahayag ni Ka Karlos Manuel, tagapagaslita ng BHB-Eastern Visayas, sinabi niyang bigo ang ibayong pinatinding pasistang terorismo ng estado at ng AFP sa sirang plakang dedlayn na “durugin” ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Idineklara ni Manuel na “nananatiling magiting na nakatindig ang lahat ng yunit ng BHB sa lahat ng prubinsya sa rehiyon, mula Northern Samar hanggang Southern Leyte. Hungkag ang lahat ng deklarasyong ‘nabuwag’ ang kahit isang prente gerilya ng BHB.”

AB: Mga bira ng 803rd IBde sa Northern Samar, binigo ng BHB