Mga elemento ng CAFGU at vigilante, tinambangan ng BHB-Masbate

Nasugatan ang mga elemento ng CAFGU at kasama nilang mga vigilante na ahente ng militar sa ambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate sa Barangay Bonifacio, Uson, Masbate noong Agosto 9. Sakay ang mga ito ng isang pick-up truck nang pasabugan ng mga Pulang mandirigma ang kanilang sinasakyan.

Pinatamaan ng BHB ang kasapi ng ALSA MASA o grupong vigilante na si Democ Movera, na tumatayo ding Kapitan ng Barangay Bonifacio, at sina Romneck Lumabab at Alex Balayan, na pawang mga kasapi ng CAFGU. Taliwas sa pinalalabas ng Armed Forces of the Philippines (AFP), hindi mga sibilyan ang tatlo kundi armadong mga ahente ng estado at lehitimong target ng armadong pag-atake.

Malaki ang naging papel ni Movera sa nagpapatuloy na operasyong militar sa lugar. Sa halip na tulungan ang kanyang mga nasasakupan at ilantad ang ginawang malawakang operasyong militar ay lubusan itong nagpagamit sa kaaway laban sa rebolusyonaryong kilusan at masa. Tumutulong ito upang matuloy ang ekspansyon ng Filminera-Masbate Gold Project sa mga bulubunduking dumudugtong sa mga bayan ng Uson, Mobo at Milagros. Dagdag dito, aktibo siya sa kampanyang pagpapasurender at pagsasapanganib sa mga kakilala niyang kasapi ng mga lokal na samahan ng mga magsasaka.

Sa mga pahayag ni National Security Adviser Sec. Eduardo Año, ipinagpipilitan nito na ang pag-atake ng BHB sa tatlo ay labag sa internasyunal na makataong batas, sa kabila ng kanilang istatus bilang mga armadong vigilante at myembro ng CAFGU na pinopondohan, inaarmasan at sinasanay ng AFP. Nais pagtakpan ni Año ang katotohanang bumubuo ng grupong vigilante ang AFP sa maraming bahagi ng bansa at ginagamit ang sibilyan sa mga operasyong kombat nito.

Ang pagtatayo ng katulad na mga grupo ay labag sa internasyunal na makataong batas at maging sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), na pinirmahan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

Nilabag nito ang Ika-4 na Bahagi (Paggalang sa Internasyunal na Makataong Batas), Artikulo 3, Numero 8 ng CARHRIHL na nagbabawal sa:

“[P]agmamantine, pagsuporta at pagpapahintulot sa mga grupong paramilitar tulad ng mga armadong grupong relihiyoso-panatiko, mga grupong vigilante, mga pribadong armadong grupo ng mga negosyante, ng mga panginoong maylupa at mga pulitiko, at ng mga pribadong ahensya sa seguridad na ginagamit sa mga gusot sa lupa at paggawa…”

AB: Mga elemento ng CAFGU at vigilante, tinambangan ng BHB-Masbate