Mga nasawing kumander ng BHB sa Northeast Mindanao, sinaluduhan

Pulang saludo ang iginawad ng National Democratic Front-North Eastern Mindanao Region (NDF-NEMR) sa dalawang kilalang kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyon na mamartir sa magkahiwalay na labanan noong Hulyo at Setyembre. Nagbigay-pugay ang NDF-NEMR kina Rino Colaste o mas kilala bilang Ka Leo de Guerra at Rolando Leyson Jr (Ka Edroy) para sa kanilang kabayanihan.

Sa pahayag na inilabas noong Nobyembre 7, ipinabatid ni Ka Maria Malaya, tagapagsalita ng NDF-NEMR, ang pakikiramay ng rebolusyonaryong kilusan sa pamilya ng dalawang nasawing kasama. Ayon kay Ka Maria, “ang kanilang rebolusyonaryong kasaysayan at ambag ay hindi mapasusubalian ng berdugong kaaway.”

Si Ka Edroy, 40, ay isa sa mga kadre at Pulang kumander na bahagi ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa NEMR. Pinamunuan ni Ka Edroy ang maraming matatagumpay na armadong aksyon sa mga larangang gerilya na kanyang kinabilangan.

Napaslang si Ka Edroy sa isang reyd ng 29th IB sa Jabonga, Surigao del Norte noong Setyembre 14.

Siya ay dating kilalang lider-kabataan sa Surigao del Norte bago naging kasapi ng hukbong bayan. Naging kasapi siya ng rebolusyonaryong organisasyong Kabataang Makabayan noong 2000 na nagbigay daan para maunawaan niya na tanging armadong pakikibaka ang makapagbabago ng lipunan. Pagkalipas ng tatlong taon, tumigil siya sa kursong BS Electronics at nagpasyang maging pultaym na mandirigma ng BHB.

Noong Hulyo, napaslang ang tagapagsalita ng BHB-Surigao del Norte na si Ka Leo de Guerra sa walang patumanggang aerial bombing ng Philippine Airforce sa Santiago, Agusan Del norte.

Kilala si Ka Leo bilang kalmadong kapanayam ng lokal na radyo at midya sa prubinsya. Bago sumapi sa hukbong bayan noong 2011 sa edad na 44, si Ka Leo ay isang manggagawa sa isang minahan sa Surigao del Norte. Naging lider siya ng unyon at pakikibaka ng mga manggagawa para sa kanilang makauring interes. Nang pag-initan ng mga sundalo, nagdesisyon siyang pumaloob sa BHB.

Kabilang sina Ka Edroy at Ka Leo sa mga pinarangalan at pinagpugayan ng mga yunit ng BHB sa rehiyon at buong Mindanao sa inilunsad ng NDF-Mindanao na ‘Mindanao Day of Remembrance’ noong Nobyembre 7.

“Mananatiling buhay ang kanilang alaala sa mamamayan at hanggang sa susunod pang mga henerasyon,” dagdag ni Ka Maria Malaya.

AB: Mga nasawing kumander ng BHB sa Northeast Mindanao, sinaluduhan