Pasistang 87th IB, pinaputukan ng BHB-Western Samar

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command) laban sa mga pasistang sundalo ng 87th IB sa Barangay Nagbac, Jiabong, Samar noong Hunyo 23. Napaslang sa pag-atake si Sgt. Leo D. Jabinar.

Ang naturang yunit ng 87th IB ay naghahasik ng takot at lagim sa komunidad sa tabing ng Retooled Community Support Program (RCSP). Nakakampo sila sa tabi ng mga bahayan mula pa Enero ngayong taon para sa pagbibigay ng palabas na mga “serbisyong panlipunan.”

Ang RCSP ay panabing ng militar sa operasyong kombat, kampanya ng sapilitang pagpapasuko at panggigigpit. Dala nito ay lansakang paglabag sa karapatang-tao. Bahagi ito ng buong kampanyang kontra-insurhensya ng rehimeng Marcos na sibilyan ang pangunahing target.

AB: Pasistang 87th IB, pinaputukan ng BHB-Western Samar