Imperyalistang US, hindi kaibigan ng mamamayan at kabataang Pilipino

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang mga myembro ng Youth for Justice and Peace, isang alyansa ng kabataang estudyante, taong-simbahan at iba pang grupong tumitinding laban sa mga gerang agresyon ng US sa Kalaw Avenue sa Maynila kahapon, Hulyo 4, sa okasyon ng “pagkakaibigan” ng US at Pilipinas (PHilippine-US Friendship Day).

Kinundena nila ang pang-uudyok ng US ng gera sa Asia at pagkaladkad nito sa mammamayang Pilipino sa pakikipaggirian nito sa karibal na China.

Sa kasaysayan, Hulyo 4, 1946 ang itinuturing na petsa kung saan “iginawad” ng US ang “kalayaan” sa Pilipinas mula sa kolonyal na paghahari nito. Gayunpaman, pormal lamang na nawala ang mga Amerikanong upisyal sa estado poder ng bansa dahil nanatili ang mahigpit na kontrol nito sa lahat ng aspeto ng lipunang Pilipino.

Nagtransisyon sa araw na ito ang Pilipinas mula sa direktang kolonya tungong neokolonya. Dati itong tinawag na Philippine Republic Day (pagtatatag ng republika) bago ito ginawang “Philippine-American Friendship Day” ng diktadurang Marcos Sr noong 1984.

____
Updated: 12:14PM, July 6, 2024

AB: Imperyalistang US, hindi kaibigan ng mamamayan at kabataang Pilipino