Lantawon ang mas madamo nga bulawanon nga mga tinuig

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Bugal kag tuman ang kalipay nga nagapakigbuylog ang NDF-Panay sa National Democratic Front of the Philippines sa pagsaulog sang aton bulawanon nga ika-50 ka tuig. Ang paglab-ot sa 50 ka tuig sa mabudlay nga paghimakas nga may naagum nga dalayawon nga pungsudnon kag pangkalibutanon nga hinimuan ang tuman nga rason nga dapat kita magsaulog.

Sa aton nga pagdumdum sa aton anibersaryo, ginakilala man naton ang aton mga baganihan nga lider nga nagtungod sang malahalon nga papel bilang kabahin sang nagahulag nga bag-as sang pungsudnon demokratiko nga kahublagan. Lubos kami nga nagakasubo para kay Ka Benito Tiamzon, katapu sang NDFP negotiating panel kag Ka Wilma Tiamzon, tagapangulo sang NDFP committee on political and constitutional reforms nga wala sang kaluoy nga gintortyur kag ginpatay sang pasista nga 8thID-PA sang nagligad nga Agosto 2022. Nagapakigbuylog kami sa tanan nga mga rebolusyonaryo kag tagpangapin sang kinamatarung sa Pilipinas kag internasyunal nga komunidad nga mabaskog nga nagakundenar sang sining malala nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag internasyunal nga tawhanon nga layi sang rehimeng Marcos II.

Sa pagpanguna sang Partido nag-umpisa ang pagtukod sang NDF-Panay sang 1985 sa kasagsagan sang paghimakas sang pumuluyo kontra sa diktadurya ni Marcos. Nagdaku ang kontra-pasista nga kahublagan sa bilog nga rehiyon sang Panay lakip na sa isla nga probinsya sang Guimaras nga nagsakop sa linibo nga mangunguma, pamatan- on nga estudyante, out-of-school youth, imol sa syudad, empleyado sang gobyerno, iban pa nga mga propesyunal pareho sang mga titser, nars, doktor kag iban pa nga trabahador sa ikaayong lawas, mamahayag kag iban pa nga trabahador sa midya, abogado kag halin sa sektor sang negosyohanay. Ang relihiyoso nga sektor halin sa pamunuan sang simbahan, mga pari, madre, seminaryan kag mamumugon sa simbahan ang nagtungod sang signipikante nga papel sa krusada kontra-pasismo nga halos tanan nga sekta ang nagsuporta sa demokratiko nga kahublagan. Isa sa mga talalupangdon amo ang mga militante nga kababaihan nga nagatagos sa tanan nga sektor nga nagasinggit sang kahilwayan kag demokrasya.

Sa sulod sang sining panahon sang diskuntento kag pagbato, ara sa unahan sang ginatos nga mga rali, demostrasyon, strike sang mga mamumugon, estudyante kag transportasyon, mga protesta batuk sa demolisyon, pagtaas sang presyo kag demanda para sa mas mataas nga sweldo ang mga aktibista kag kadre sang NDF. Bangud ang tanan nga mga rehimen pagkatapos ni Marcos ang nagpadayon sa pag-alagad bilang mga papet kag ginagamit para sa imperyalistang US, dalagku nga agalon mayduta kag burgesya, maukod nga ginpalapad kag ginpadalum sang NDFP ang paghimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Nangin madinalag-on man ang mga kadre sang NDF sa pagtukod sang mga pormal, impormal kag taktikal nga mga alyansa upod sa iban nga mga progresibo kag liberal-demokratiko nga mga grupo kag personalidad. Natigayon man sang masangkad nga kampanya kontra sa diktadurya nga makahakop dang katapuan halin sa burukrasya, dalagku nga negosyo, mga agalon mayduta kag iban pa nga elemento halin sa reaksyonaryo nga sahi sa pagsuporta sa hayag kag demokratiko nga paghimakas kag sa pila ka kahigayunan hasta sa tago nga kahublagan. Pila sa sini nga mga taktikal nga alyansa ang nagapadayon tubtob subong.

Sa kaumhan, ginatukod ang politikal nga gahum sang imol nga mangunguma sa pagpamuno sang PKM (Pambansang Katipunan ng Magbubukid)-isa ka mayor nga myembro nga organisasyon sang NDFP – paagi sa mga madinalag-on nga kampanya sa pagpanubo sa interes sang arkila sa duta kag pautang, pagpataas sang suhol kag presyo sang produkto sang mangunguma, pagpataas sang ila produksyon kag pagsulong sang ila kinamatarung sa pagtalauma sang duta.

Sa sulod sang iya pormal nga pagluntad sa Panay ukon antes pa sini, ang pinakamuklat, pinakaabanse kag militante nga mga elemento halin sa mga kaalyado nga organisasyon sng NDFP ang nagpili nga mag-uyat sang armas sa pagpakigsumpong batuk sa imperyalismo , lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Kadam-an sa ila ang naghalin sa milisya sang banwa, PKM sang mangunguma, KM sang pamatan-on kag kababaihan sang MAKIBAKA. Subongman, madamo man sang aton kaupdanan ang naghalin sa nahanunga nga pwersa pareho sang mga titser, doktor, nars, kaparian kag madre nga nag-amot sang ila kinaadman para isulong ang rebolusyonaryo nga inaway banwa.

Nagatuman kag liwat nga ginapalig-on sang NDFP-Panay ang iya pangako sa pagsabat sa panawagan sang Partido nga padabdabon kag palaptahon ang kalayo sang inaway banwa para sa pungsudnon nga kahilwayan kag demokrasya. Pagapaslawon naton ang kontra rebolusyon kag pasismo sang estado sang rehimeng US-Marcos II pareho sang pagpaslaw naton sang mg nagligad nga mga papet nga rehimen. Padayon kita nga mangin maukod sa makahas nga pagpalapad kag pagpabakod sang aton mga katapo nga organisasyon. Padayon naton nga suportahan ang tanan nga paghulag sang pumuluyo nga nagadala sang ila matuod kag lehitimo nga mga interes kag tuytoyan pakadto sa mas militante nga mga porma para maagum ang mga kongkreto nga ganar. Ginatan-aw sang NDF-Panay ang mas masanag kag bulawanon nga mga kadalag-an sa aton mabudlay nga paghimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Mabuhay ang ika-50 nga anibersaryo sang NDFP!

Lantawon ang mas madamo nga bulawanon nga mga tinuig