Archive of CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee

Ilitaw sina Dexter Capuyan at Bazoo De Jesus! Itigil ang pandudukot! Respetuhin ang karapatan ng mga sibilyan at mga hors de combat!
June 07, 2023 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Maigting na kinukundena ng Ilocos-Cordillera Regional Committee ng Communist Party of the Philippines (CPP) at ang Chadli Molintas Command (Ilocos-Cordillera Regional Operational Command) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang pandudukot at pagtatago ng pasistang rehimen ng Ferdinand Marcos Jr, at hinahamon ang gubyerno ng Pilipinas na lubos na respetuhin ang karapatan ng mga sibilyan at […]

Surface Dexter Capuyan and Bazoo De Jesus! Stop perpetrating enforced disappearances! Respect the rights of civilians and hors de combat!
June 07, 2023 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

The Ilocos-Cordillera Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Chadli Molintas Command (Ilocos-Cordillera Regional Operational Command) of the New People’s Army (NPA), condemn in the strongest terms the perpetration of enforced disappearances by the fascist regime of Ferdinand Marcos Jr, and challenge the Philippine government to fully respect the rights […]

Highest tributes to Comrade Jose Maria Sison: His works and deeds are guides to advance the national democratic revolution to final victory!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

On the occasion of the 54 Anniversary of Communist Party of the Philippines (CPP), re-established through the most excellent leadership of Comrade Jose Maria Sison on December 26, 1968, the Regional Committee of the CPP and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the llocos-Cordillera Region (ICR) bestow […]

A Rejoinder to the Infantile Assertions of the Reactionary DND and fascist AFP-PNP under the Terrorist Puppet Government on the Death of Comrade Jose Maria Sison
December 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

First of all, the Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos-Cordillera Region (ICR) bestow the highest tributes to Comrade Jose Maria Sison! He has been a great Marxist-Leninist-Maoist (MLM) thinker, leader and teacher of the […]

Naindaklan a Biag: Dagiti Banuar ti Ilocos-Cordillera
April 06, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Download here Iloco: PDF “Ti mangibuyat ti dara para iti pagilian Ket kinabanuar a saan a malipatan Ti biag a naidaton para iti ipatpateg a pagilian Napnuan adal ken kinabanuar!” Paset ti naranggas a naindasigan a kontradiksyon iti malakolonyal ken malapyudal a gimong a Pilipino, nga iti agdama a tukad ket resresolbaen babaen iti gubat […]

Utmost Salutations to the Five Ilocos Martyrs for their Revolutionary courage and steadfast perseverance!
August 12, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee | Martin Montana | Spokesperson |

Cherished and beloved family members, relatives, town mates, friends, allies and the masses whom Joseph “Ka Asyong” Capulas from Santa Cruz, Ilocos Sur; Rolando “Ka Eugene“ Marvil from Candon City, Ilocos Sur; Edgar “Ka Nardo “ Joson from Candon City, Ilocos Sur; Marxes “Ka Jigs” ‘Samman’ Dazon from Tadian, Mountain Province; Pamela “Ka Maimai” Ocliaso […]

The three unarmed CPP-NPA comrades killed in Baguio city are war crime victims of tyrant Duterte and his fascist AFP-PNP forces!
March 20, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

The Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos-Cordillera Region (ICR) vehemently condemn the ruthless murder of Comrades Julius Soriano Giron, Ma Lourdes Denero Tangco, and Arvie Alarcon Reyes. Such cold-blooded carnage by Philippine state security […]

The revolutionary legacy of Julius 'Ka Nars' Giron is a continuing guiding light in advancing the people's democratic revolution
March 18, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Executive Committee |

The Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos- Cordillera Region (ICR) fervently condemn the ruthless massacre of Comrades Julius ‘Ka Nars’ Soriano Giron, Dr. Ma Lourdes Denero Tangco, and Arvie Alarcon Reyes, perpetrated by the […]

Itaguyod ang rebolusyonaryong katapangan at matatag na kapursigehan ng tatlong martir ng Ilocos!
March 03, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Minamahal na mga kapamilya, kamag-anak, kababayan, kaibigan, mga alyado at ang masang malugod na pinagsilbihan nila Ka Goyo, Ka Lea at Ka Riki: Kami ay nakikidalamhati at nagpipighati sa brutal na pagpaslang sa minamahal nating mga kasamang sina Julius ‘Ka Goyo’ Marquez, Enniabel ‘Ka Lea’ Balunos at Maria Finela ‘Ka Riki’ Mejia sa duguang kamay […]

Itag-ay ti rebolusyonaryo a tured ken kinatibker nga agpursige dagiti tallo a martir ti Ilocos
March 03, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Ing-ingungoten ken ipatpateg a kapamilya, kakabagyan, kailian, gagayyem, alyado ken dagiti masa a napinget a nagserbiyan da Ka Goyo, Ka Lea ken Ka Riki: Makipagladingit kami ken naliday tayo amin iti nakaam-ames nga ipupusay dagiti ipatpateg tayo a kakadua a da Julius ‘Ka Goyo’ Marquez, Enniabel ‘Ka Lea’ Balunos ken Maria Finela ‘Ka Riki’ Mejia […]