Archive of NDF-Cavite

Dalawang taon ng Bloody Sunday: Kamtin ang hustisya sa pamamagitan ng rebolusyon!
March 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Ngayong ikalawang taon ng Bloody Sunday, muli nating binabalikan ang madugong sinapit ng mga aktibistang pinaslang at inaresto sa gawa-gawang mga kaso. Isang patikim ng Batas Militar ng tiranikong Rodrigo Duterte ang Bloody Sunday Massacre. Sa pamamagitan ng COPLAN-ASVAL, naglungsad ng mga sabayang operasyon sa rehiyon ng Timog Katagalugan ang Armed Forces of the Philippines […]

Kabataan, isulong ang digmang bayan! Sampa na sa New People’s Army!
March 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Cavite | Marjorie Topacio | Spokesperson |

Ipinapaabot ng probinsyal na balangay sa Cavite ng Kabataang Makabayan, Balangay Cristina Catalla ang pinakamataas nitong pagpupugay sa lahat ng mga Pulang mandirigma, milisyang bayan, yunit pandepensa sa sarili at iba pang mga komponente ng Bagong Hukbong Bayan sa ‘Timog Katagalugan at sa buong bansa. Pinatunayan lamang ng anibersaryo ng BHB na patuloy na sinusuportahan […]

Determinado ang rebolusyonaryong kilusan: magtatagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan! Lalaya ang sambayanan!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite |

Sa okasyon ng ika-53 anibersaryo ng dakila’t natatanging partido ng mamayan, ang Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng Partido Komunista ng Pilipinas ay buong-pusong pinapaabot ng lahat ng mga kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mga kaibigan ang aming pagbati. Pinagpupugayan ng National Democratic Front of the Philippines – Cavite […]