Pagpupugay sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Kabataan, isulong ang digmang bayan!

Taas kamong pagbati ang ihinahandog ng Kabataang Makabayan-Balangay Cristina Catalla sa Bagong Hukbong Bayan sa ika-55 na anibersaryo nito!

Sa loob ng 55 taon, puspusang naglingkod at isinulong nito ang interes ng mamamayang Pilipino, sa gabay ng Partido ay buong tapang itong lumaban sa pang-aapi at pagsasamantala ng lokal na naghaharing uri at imperyalistang US, at buong tatag nitong inialay ang lakas at panahon sa pag-oorganisa ng masa, pagtatayo at pagpapalawak ng demokratikong gubyernong bayan sa kanayunan, na sa pagsapit ng ganap na tagumpay ay siyang sasaklaw sa buong bayan.

Sa lalawigan ng Cavite ay patuloy ang pambubusabos at pananamantala ng mga imperyalista at pasistang estado sa mga magsasaka, mangingisda, aktibista, unyonista at maging sa hanay ng mga kabataan. Kamakailan lamang ay binubutas at isinasalpak ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC) ang mga propaganda’t kasinungalingan ng estado sa mga paaralan sa Timog Katagalugan sa porma ng “national security seminars.” Kabilang sa mga paaralan ay ang Dasma Integrated High School. Kamakailan din ay nagkaroon ng ROTC Orientation sa Cavite State University (CVSU) Main Campus kung saan nagkaroon ng mga red-tagging sa mga progresibong grupo. Nagpapatunay lang ito na nasisindak ang rehimeng US-Marcos sa umaalingawngaw na rebolusyonaryong diwa ng mga kabataang Kabitenyo.

Hindi magpapatinag ang mga kabataan sa estado at bibiguin nito ang mga interes ng mga imperyalistang dayuhan at ng mga lokal na naghaharing-uri gaya na lamang ng niraratsadang Charter Change kung saan pahihintulutan nito ang 100% na kontrol at pagmamay-ari ng mga dayuhan sa lupa, edukasyon, transportasyon, at iba pang pampublikong serbisyo. Tuwing inirerehistro ng mamamayan ang pagtutol nila sa mga kontra-mamamayang polisiya ay paninitiktik, pandarahas at pagpatay ang sagot ng pasistang rehimen, tulad ng ginawa nila kay Ka Manny Asuncion at sa 8 pang lider aktibista sa Timog Katagalugan noong 2021. Sa ganitong sitwasyon ay tanging digmang bayan lamang ang magpapalaya sa sambayanang Pilipino. Ang pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan ang siyang tanging landas upang ibalik sa masang Pilipino ang sariling yaman at kaginhawaan nito mula sa mga madugong kamay ng mga imperyalista’t naghaharing-uri.

Sa mahabang kasaysayan ng Bagong Hukbong Bayan, malaki ang naging papel ng kabataan sa pagsusulong ng digmaang bayan. Ito ang di matutuyong balon ng lakas at kabataang sumasapi sa Bagong Hukbong Bayan. Sa mga unang taon pa lang ng Hukbo, libo-libong kabataan na siyang kalakhan ay kasapi ng KM ang sumampa at naging kasapi ng Hukbo, at di mabilang na martir mula sa hanay ng kabataan ang namartir sa paglilingkod nito sa BHB.

Sa lalawigan ng Cavite ay marami na ang kabataang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan, isa dito si Marjorie “Ka Fort” Manto at Jayson “Ka Udyr” Pagalan na siyang naging huwarang martir sa kabataan ng Cavite, pinatunayan niyang walang buhay na iwinawaldas sa pagsisilbi sa sambayanan. Sila, kasama ang libo-libong kabataang nagpasya na tumahak sa landas ng pinakamataas na uri ng pakikibaka—ang armadong pakikibaka, at nag-alay ng kanilang buhay, ay mga bayaning huwaran di lang sa kabataan, kundi na rin sa buong sambayanang Pilipino.

Higit din dito, isang mataas na pagpupugay ang ihinahandog namin kay Ka Joma Sison, na siyang naging Tagapangulong Tagapagtatag ng KM na binubuo ng libo-libong kabataan mula noon hanggang ngayon. Ang panibagong siglang dala ng kabataan sa kilusang masa ay naging instrumental sa pagkakatatag muli ng Partido Komunista ng Pilipinas sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo kung saan si Ka Joma rin ang naging Tagapangulong Tagapagtatag nito. Bukod kay Ka Joma, di mabilang na kadre ang iniluwal mula sa hanay ng kabataan, kasama dito sila Ka Benito at Ka Wilma Tiamzon, Tagapangulo ng Komite Sentral at Pangkalahatang Kalihim nito. Sila ay nagsimula ng kanilang pakikibaka at pagsisilbi sa sambayanan noong kabataan nila, si Ka Benito ay naging mahusay na organisador ng manggagawa sa kalunsuran, at maglaon kasama ni Ka Wilma ay buong husay nilang inilaan ang kanilang lakas sa pag-oorganisa ng masang magsasaka sa kanayunan, at dahil dito ay naging moog ng rebolusyon ang kanayunan. Hanggang sa kanilang huling hininga ay patuloy nilang inilaan ang kanilang buhay alang sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino.

Hinihimok ng Kabataang Makabayan ang kabataang Pilipino na sumunod sa yapak ng mga pulang bayani at martir ng sambayanan. Tanging sa pag-aalay lamang ng ating buhay alang sa masa lang mapapawi ang kadilimang bumabalot sa lipunang Pilipino, at mahahawan ang landas tungo sa maluningning na kinabukasan. Upang lubusin ang ating pagsisilbi sa masa, inaanyayahan ng Kabataang Makabayan ang kabataan na tumungo sa kanayunan at sumampa sa Bagong Hukbong Bayan, upang isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan hanggang Sosyalismo ay maitatag sa ating bayan.

Kabataan, Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Pagpupugay sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Kabataan, isulong ang digmang bayan!