Ka Arya: Makabagong babae’t ina, dakilang rebolusyonaryo’t huwarang anak ng Batangas

, ,

Pinakamataas at Pulang pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan kay Junalice “Ka Arya” Arante-Isita, 37, kagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, isang dakilang kasama at pinuno ng kilusang rebolusyonaryo sa Batangas. Kasabay nito, ipinapaabot namin ang pakikiramay at pakikidalamhati sa kanyang naulilang mga anak, kapatid at magulang. Napaslang siya, kabilang ang dalawa pang mahal na kasama’t mabubuting anak ng Batangas at Pulang mandirigmang sina Bernardo “Ka Mamay/Mike” Bagaas at Erickson “Ka Ricky/Vale” Cueto noong Marso 26 sa Barangay Elvita (Tubahan), Rosario, Batangas.

Tubong Lipa City, Batangas, nagmula si Ka Arya sa uring mababang petiburgesya. Panganay siya sa kanilang magkakapatid at pinagsikapang mapag-aral ng kanyang mga magulang. Namulat siya sa militanteng kilusan ng kabataang-estudyante sa Maynila noong 2004 sa unang taon niya sa kolehiyo. Makalipas ang dalawang taon, nagpasya siyang buong-panahong kumilos sa kanyang sektor. Oktubre 2007 nang pansamantalang huminto siya sa pagkilos at umuwi sa probinsya. Pagdating sa Batangas, muli siyang naugnayan ng mga pambansa-demokratikong pwersa at bumalik sa agos ng pagkilos sa sektor ng kabataang-estudyante at kalaunan, ng iba pang sektor at gawain sa probinsya. Dito niya nakilala ang kanyang naging kabiyak at noo’y kapwa aktibistang si Isagani Isita. Magkatuwang nilang pinanday ang mga sarili sa pakikibaka kasama ng uring anakpawis sa Batangas.

Naging tinig ng iba’t ibang sektor si Junalice at malakas na itinambol ang mga isyu ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa tubuhan, ng mangingisda, ng manggagawa, maralitang lungsod, mga biktima ng kalamidad tulad ng pagsabog ng Bulkang Taal at biktima ng paglabag sa karapatang-tao at iba pang pang-aapi ng estado. Dahil sa talas at husay ng kanyang paglalantad at propaganda, nakaranas ng pangigipit ng estado, naging target ng sarbeylans at panghaharas ng militar at pulis. Nakatuwang siya ng mga panrehiyong pormasyon sa kilusang masa sa pamumuno sa mga kampanyang masang inilunsad sa rehiyon at sa Batangas.

Dahil sa matinding banta ng estado sa kanyang buhay, napilitang kumilos nang lihim si Ka Arya hanggang sa noong Agosto 2015 ay nagpasya siyang sumampa na sa Hukbo upang lumahok sa armadong pakikibaka . Naging bahagi siya ng isang yunit ng NPA sa Silangang Batangas kung saan niya ipinamalas ang kahusayan at kasigasigan sa pagtupad ng mga gawain. Natalaga siya bilang kadre ng Partido at gumampan ng mahahalagang tungkulin sa rebolusyon. Nobyembre 2016 nahalal siyang kagawad ng Pamprobinsyang Komite ng Partido sa Batangas at naging kagawad ng istap nito sa edukasyon, propaganda at kultura (EPK). Pinangunahan niya ang pagsusulat at paglalathala ng pamprobinsang pahayagan ng Partido na Lagablab ng Batangan at mga gawaing pamamahayag sa probinsya.

Taong 2020 nang gumampan siya ng mahalagang papel sa muling pagbabalik sa malawak na erya ng Silangang Batangas bilang kalihim ng binuong komite ng Partido at yunit ng NPA. Huling bahagi ng taon ay itinalaga siyang pangalawang kalihim sa organisasyon ng Komiteng Probinsya sa Batangas. Dahil sa taglay na husay at dedikasyong ipinamalas niya sa pagtupad sa mga tungkulin sa Partido, Enero 2022 ay nahalal siyang kagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan.

Bilang batang kadre ng Partido at opisyal ng Hukbong bayan, masigasig na tumupad sa atas si Ka Arya. Lagi siyang nagsisimulang pagsikapang tupdin ang mga ito at ibinibigay ang ganang kaya para mahusay itong magampanan. Matiyaga siyang mag-aral sa mga gawaing hindi pa niya kabisado at palagi niyang inihahanda ang sarili sa mas papalaki pang atas at tungkulin at mapangibabawan ang limitasyon sa mga gawaing hindi pa gaano kabisado. Palibhasa laking lungsod, marami siyang limitasyong pisikal ngunit hindi niya ito iniinda. Matiyaga siya sa mga lakaran kahit mabigat ang dala. Ang katwiran niya, basta’t makapagpahinga ay nawawala rin naman ang mga sakit ng katawan.

Mataas ang pagpapahalaga niya sa rebolusyonaryong gawain kaya’t madali niyang harapin ang mga kahirapan at sakripisyo. Para sa kanya, karaniwang bagay lamang ito na hinaharap sa araw- araw. Kahanga-hanga ang tiyaga at tatag niya sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon sa field kung saan siya nahasa at nasubok bilang kadre’t rebolusyonaryo. Kahit na pana-panahong inaatake ng anxiety disorder , napangingibabawan niya ito sa pamamagitan ng kritikal na pag- iisip at palagiang paggamit sa materyalismong diyalektiko (MD) bilang gabay. Palagi niyang sinasabing naniniwala siyang kayang gamutin ng MD ang mental health problem ng mga kasama at masa.

Maraming beses ding nasubok ang kanyang katatagan at dumanas ng ilang krisis sa kurso ng kanyang pagkilos pero matatag niyang pinangibabawan ang mga ito. Pinakamabigat sa kanya ang pagkamartir ng mga kasama, ang pagkalayo sa kanyang mga anak, at ang pinakahuli ay ang pagkamatay ng kanyang kabiyak at kasamang si Isagani “Ka Zhuge” Isita noong nakaraang taon sa gitna ng magiting nilang pagharap sa walang-puknat na FMO sa Batangas.

Isa ring mahusay na mandirigmang pangkultura si Ka Arya, siya ang mahusay na manunulat ng tula sa likod ng mga pangalang Adel Serafin, Belinda Bukirin, Ka Minda, Ka Enya. Mababasa ang kanyang mga akda sa Dagitab, Lagablab ng Batangan, Diklap literary journal at iba pang publikasyon ng Partido. Mabilis siyang makapagsulat ng tula at kinakaya niyang on-the-spot na makagawa ng tula. Binibigyang buhay ng kanyang mga tula ang buhay-at-pakikibaka ng masang Batangueño at ang mga karanasan ng mga kasama. Tuwing may namamartir na kanyang kakilala at kapwa kasama, sinisikap niyang magawan ng tulang pagpaparangal ang mga ito.

Ang mahigit isang dekada ng kanyang rebolusyonaryong pagkilos ay inilaan niya sa pinakamamahal niyang tinubuang bayan sa Batangas at sa adhikain ng uring anakpawis. Inaral niya at siniyasat ang kalagayan ng iba’t ibang uri at sektor sa probinsya at dahil dito’y, ika nga ng mga Batangueño, “kabisado niya na ang likaw ng bituka” ng kanyang mga kababayan. Kaya naman madali siyang makapagsulat ng mga pahayag, at makapagbigay ng mga tumpak napaglilinaw at paggabay sa mga suliraning kinakaharap ng yunit sa gawaing pag-oorganisa, ganundin sa mga suliraning idinudulog ng masa.

Mabait at maaruga sa kapwa kasama si Ka Arya. Lapat at malapit sya sa kanyang pinamumunuan—kapwa opisyal, mandirigma at higit sa lahat, sa masa. Isa rin siyang mabuti at mapagmahal na ina sa kanyang mga anak, mapagmahal na asawa at mabuting kaibigan. Pinagkukumbina niya ang kanyang natutunan sa kursong Behavioral Science sa burgis na paaralan at ang MD pamamaraan para epektibong gampanan ang tungkulin bilang kalihim at pampulitikang instruktor ng yunit.

Hindi malilimutan ng masang Batangueño at mamamayan ng TK ang dakilang ambag ni Ka Arya laluna sa pagsusulong ng rebolusyonaryong kilusan sa Batangas. Isa siya sa di mabilang na mabubuting anak ng Batangas na pinanindigan ang opensibang postura at di napatinag sa anumang panggigipit at paniniil ng estado’t armadong galamay nito. Isa siyang huwarang makabagong kababaihang mapangahas na sinuong ang lahat ng panganib sa layuning palayain ang bayan at bigyan ng maaliwalas na kinabukasan ang kanyang mga anak at lahat ng batang isinisilang na api.

Dakilain ang buhay pakikibaka Ka Arya!
Kabataan at kababaihang Batangueño, sundan ang yapak ni Ka Arya!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang sambayanang nakikibaka!

Ka Arya: Makabagong babae’t ina, dakilang rebolusyonaryo’t huwarang anak ng Batangas