Archive of Editorials

Pasistang terorismo sa rehimeng US-Marcos sa takuban sa nasudnong seguridad
August 21, 2023

Pasistang terorismo sa rehimeng US-Marcos sa takuban sa nasudnong seguridad Labaw pang paggrabe sa pasistang terorismo sa estado, pagyukbo sa imperyalismong US ug pagsumpo sa mga pwersang patriyotiko ug demokratiko ang gitakdang direksyon sa bag-ong gipagula nga “palisiya sa nasudnong seguridad” (NSP o National Security Policy) sa rehimeng US-Marcos. Ginapailalum niini ang tanang aspeto sa […]

Fight and take back the people’s economic and social rights
August 07, 2023

Standards of living of the majority of the Filipino people are rapidly falling under the Marcos regime. Millions of families suffer poverty and could no longer tighten their belts any further. Quality of life is steadily deteriorating. They have not enough to spend on food and other necessaries. People have suffered more than enough from […]

Makibaka at bawiin ang mga karapatang pang-ekonomya at panlipunan
August 07, 2023

Mabilis na sumasadsad ang antas ng buhay ng mayorya ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng Marcos. Subsob sa kahirapan at sagad na ang paghihigpit ng sinturon ng milyun-milyong pamilya. Pababa nang pababa ang kalidad ng buhay. Kulang na kulang ang panggastos sa pagkain at iba pang pangangailangan. Labis-labis na ang pagtitiis nila sa pagdurusang […]

(Audio) Makibaka at bawiin ang mga karapatang pang-ekonomya at panlipunan
August 07, 2023

Download here.

Makigbisog ug bawion ang ekonomikanhon ug katilingbanong mga katungod
August 07, 2023

Paspas nga mitiurok ang ang-ang sa panginabuhi sa mayorya sa katawhang Pilipino ilalum sa rehimeng Marcos. Naglunang sa kalisud ug wala nay madaginot ang minilyong pamilya. Padayong nagkaubos ang kalidad sa kinabuhi. Kulang kaayo ang panggasto sa pagkaon ug uban pang panginahanglan. Grabe na ang ilang pag-antus sa walay-puas nga pagsaka sa presyo sa lana, […]

US military audacity under the Marcos puppet regime
July 21, 2023

The brazen presence of thousands of American troops, along with their giant warships, jet fighters, cannons and all sorts of weapons all puts a spotlight onto the absence of genuine Philippine independence and how it is treated with contempt as a mere large US military base. While in the Philippines, American soldiers enjoy extraterritorial and […]

Pamamayagpag ng militar ng US sa ilalim ng papet na rehimeng Marcos
July 21, 2023

Sa harap ng pamamayagpag ng ilanlibong mga tropang Amerikano, dala ang kanilang dambuhalang mga barko de gera, eroplanong pandigma, mga kanyon at samutsaring sandata, tumitingkad lalo ang kawalan ng tunay na kasarinlan ng Pilipinas at mababang pagtrato sa bansa bilang malaking base militar ng US. Habang nasa Pilipinas, tumatamasa ang mga sundalong Amerikano ng mga […]

(Audio) Pamamayagpag ng militar ng US sa ilalim ng papet na rehimeng Marcos
July 21, 2023
Pagharihari sa militar sa US ilalum sa papet nga rehimeng Marcos
July 21, 2023

Atubangan sa pagharihari sa liboan ka mga tropang Amerikano, dala ang ilang higanteng mga barko ug eroplanong iggugubat, mga kanyon ug klase-klaseng armas, labaw nga mitataw ang kawalay tinuod nga kaugalingnan sa Pilipinas ug ubos nga pagtrato sa nasud isip dakung base militar sa US. Samtang anaa sa Pilipinas, nakatagamtam ang mga sundalong Amerikano sa […]

(Audio) Paglaban ang tanging daan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos
July 07, 2023

Click here to download.