Archive of National Minority

Mga Mangyan na Iligal na inaresto at ikinulong ng 203rd Bde, palayain!
July 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | MINDORO |

Dahil sa mga pinsalang tinamo ng pasistang pwersa ng 203rd BDe laban sa mga nakasagupang yunit ng LDGC-NPA-Mindoro noong Hulyo 11, pinagbalingan ng mga pasista ang mga katutubong sibilyang residente at ang kanilang mga lider sa komunidad. Tampok na kaso ang iligal na pag-aresto at pagpapakulong kay Sityo Lider Igaw Aybong, sityo lider ng Sityo […]

Digmang Bayan sa India, Makatarungan at Magtatagumpay!
July 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Nakikiisa ang PKM-TK sa mamamayan ng India sa patuloy na na walang pagod at pagupunyagi sa mahigpit na tangan sa digmang bayan at katiyakan ng tagumapay sa hinaharap. Ipinaabot din namin ang pinakamataas na pagpupugay sa mga martir at bayani ng digmang bayan ng India. Sa kabila ng layo ng distansya at pambansang kakanyahan, ang […]

Hinding hindi madudurog ng Operasyong Kagaar at JCP Kapanatagan ang digmang bayan sa India at Pilipinas! Paulit-ulit na bibiguin ng sambayanang Indian at Pilipino ang lahat ng programang kontra-insurhensya ng mga papet na rehimen ng US!
July 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Mahigpit na nakikiisa ang NDF Mindoro sa mga manggagawa at magsasaka ng India na nakikibaka para sa kanilang lupa, kabuhayan, karapatan at, sa kahuli-hulihan, sosyalismo. Ngayong Buwan ng Pakikiisa sa India mula Hunyo 20 hanggang Hulyo 20, ilulunsad ng mga yunit ng PKP-BHB-PDP sa isla at ng masang Mindoreño ang mga pangkulturang aktibidad at pag-aaral […]

Armadong paglaban ng mamamayan, sagot sa pasismo ng estado at gera ng imperyalismong US
July 22, 2024 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Taas-kamaong binabati ng Melito Glor Command-NPA ST ang magiting na paglaban ng mamamayang Indian sa pinaigting na pasistang pag-atake ng rehimeng Modi sa anyo ng Operation Kagaar. Sinimulang ipatupad noong Enero ang operasyong ito kung saan ang salitang Kagaar ay nangangahulugan ng “katapusan”. Bahagi ito ng Operation SAMADHAN-Prahar—isang estratehikong kontra-insurhensyang kampanyang sinimulan noong 2017 laban […]

Suportahan ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mga katutubong Adivasi sa India! Operation Kagaar, kundenahin at labanan!
July 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa pakikibaka ng mamamayang Indian, laluna ng mga katutubong Adivasi laban sa Operation Kagaar na inilulunsad ng pasistang rehimeng Narendra Modi. Ang magkahalintulad na kalagayan ng mga mamamayan at pambansang minorya ng malakolonyal at malapyudal na Pilipinas at India ang dahilan kaya sinusuportahan natin at ng buong […]

Higit pa sa kabundukang Sierra Madre ang katumbas ng buhay na inialay ni Ka Wally “Km/Balat” Agudes! Magbabayad nang mahal ang PNP at 80th IBPA sa paglabag sa IHL at sa uhaw sa dugong pagpatay kay Ka Km!
July 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Ang National Democratic Front-Rizal at ang buong rebolusyonaryong mamamayan ng lalawigan ay taas-kamaong nagpupugay kay Kasamang Wally “Km” Agudes na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino at ng kanyang mahal na kababayang Rizaleño. Nais din naming ipaabot sa kanyang pamilya at mga kaanak ang taos-pusong pakikidalamhati at pakikiramay. Nagpupuyos ang aming […]

Groups condemn Indonesia for harassment of indigenous Sakai
July 21, 2024

The Asian Peasant Coalition (APC) and the International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL) condemned the Indonesian police force’s crackdown on Sakai indigenous activists. The indigenous Sakai people, who are in Siak Regency, Riau province, are resisting the seizure of their ancestral lands and construction of projects on these lands. The report of […]

Panggigipit sa mga katutubong Sakai ng Indonesia, binatikos
July 21, 2024

Binatikos ng Asian Peasant Coalition (APC) at International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL) ang panggigipit ng mga pwersa ng pulis ng Indonesia sa mga aktibistang katutubong Sakai. Ang mga katutubong Sakai, na nasa Siak Regency, prubinsya ng Riau, ay nakikibaka laban sa pang-aagaw ng kanilang lupang ninuno at pagtatayo ng mga proyekto […]

Tumandok people's blood, on Marcos' hands
July 18, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Marcos’ hands now drip with the blood of the martyrs of the Tumandok people of Panay, when he inaugurated last Tuesday the Jalaur River Multi-Purpose Project Stage II, the construction of which forcibly and brutally dispossessed them of their ancestral land. On December 30, 2020, police forces massacred nine Tumandok minority people who actively resisted […]

Marcos inaugurates Jalaur Dam threatening the lives and livelihood of the Ilonggos
July 18, 2024

The Jalaur River for the People’s Movement (JRPM) denounced the opening of the Jalaur River Multipurpose Project-Stage II (JRMP-II) on July 16 where Ferdinand Marcos Jr. was the guest of honor. The JRPM called the dam an “impending disaster for the Ilonggos” and belied Marcos’ claim that it would be beneficial to the island. Marcos […]