Archive of Peasants

Plantasyon ng kawayan, malaking negosyo sa tabing ng reporestasyon
October 27, 2021

Balita noong Lunes ang paghingi ni Sec. Roy Cimatu ng Department of Environment and Natural Resources ng suporta sa United Nations Development Programme para sa planong pagtatayo ng mga plantasyon ng kawayan sa lahat ng lunsod at bayan sa buong bansa. Ito ay kasunod ng paglalabas ng kagawaran sa Administrative Order 2021-26 (DAO 2021-26) noong […]

No, sir, the peasantry refuses to be mere bells and whistles or milking cows in your counterinsurgency war
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Mindanao | Restituto Baguer | Spokesperson |

The much-ballyhooed formation and federation of “people’s organizations” or POs by the 10th Infantry Division are mere bells and whistles at best and milking cows at worst for us peasants, peasant workers and Lumad in Southern Mindanao. These POs simply do not solve our perennial problem of landlessness and semifeudal exploitation, made worse by Duterte’s […]

Takaderan ken iyabante ti agraryo a rebolusyon iti Ilocos! Rimbawan dagiti krisis iti disong ti kontra-mannalon ken pasista a rehimen Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Agtultuloy a nakasarang iti peggad ti Covid-19 ken saan a makalung-aw iti agtutupatop a krisis ti Kaadwan a masa a mannalon ti Ilocos. Ad-adda pay a maidaddadanes da iti rumungrungsot a panagatake ti rehimen Duterte iti karbengan da. Sakbay pay ti pandemya, dimmanunen iti agarup 40 porsyento ti tantos ti panagraira ti kinakurapay iti rehiyon, […]

Panindigan at isulong ang rebolusyong agraryo sa Ilocos! Pangibabawan ang mga krisis sa ilalim ng kontra-magsasaka at pasistang rehimeng Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Patuloy na nahaharap sa panganib ng Covid-19 at hindi makaalpas sa nagsasalimbayang krisis ang karamihang masang magsasaka ng Ilocos. Lalo pa silang inaapi sa mas marahas na pang-aatake ng rehimeng Duterte sa kanilang karapatan. Bago pa ang pandemya, umabot na sa 40 porsyento ang tantos ng pag-iral ng kahirapan o poverty incidence sa rehiyon, na […]

PKM-Negros promotes agrarian revolution, broadest unity to overthrow insufferable and fascist Duterte regime
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

The peasants and farm workers in Negros Island are in life and death conditions brought about by widespread land grabbing, neoliberal agrarian policies, yearly dead season (colloquially referred to as ‘tigkiriwi’) and intensified militarization in peasant communities according to the Pambansang Katipunan ng Magbubukid or PKM-Negros (National Association of Peasants) in its statement commemorating this […]

Pasingki-on ang kahublagan mangunguma sa bilog nga Isla sang Negros! Isulong ang agraryo nga rebolusyon!
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagapasidungog ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa tanan nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Isla sang Negros nga yara sa tunga-tunga sang kabuhi kag kamatayon nga kahimtangan sang pagkalubong sa tuman nga kagutom kag kaimulon dala sang malapnagon nga pagpang-agaw sang duta, neoliberal nga patakaran sa agrikultura, tuigan nga tigkiriwi ukon […]

Bunton ng mga kasinungalingan at panlalansi ng 5th ID
October 20, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Masyadong halatado ang pinatindi at sinkronisadong kampanya ng kasinungalingan at panlalansi ng iba’t ibang dibisyon ng Armed Forces of the Philippines sa nakaraang ilang buwan, na grumabe pa nitong Oktubre, na ang pinakapaborito nila ay ang mga diumanong sunud-sunod na pagsurender ng mga mandirigma, milisya at baseng masa ng New People’s Army. Hindi patatalo at […]

AGC-NPA commemorates Sagay 9 massacre
October 20, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

After three years, families of nine farm workers who were brutally massacred while engaging in “bungkalan” or land cultivation activities at Hacienda Nene, Purok FireTree, Barangay Bulanon, Sagay City, Negros Occidental are still shedding tears as justice continues to evade them. The Apolinario Gatmaitan Command of the New People’s Army – Negros Island (AGC-NPA) issued […]

Pahayag sang AGC-NPA sa ikatatlo ka tuig nga pagsukat sang Sagay 9 masaker
October 20, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Tatlo ka tuig na ang nagligad sini nga adlaw matapos matabu ang pagmasaker sang siyam ka mga mangunguma nga mga katapu sang National Federation of Sugar Workers (NFSW) sa Hasyenda Nene, Purok FireTree, Barangay Bulanon, Sagay City, Negros Occidental. Tubtob subong padayon nga nagabakho ang pamilya sang mga biktima bangud wala mahatagan sang reaksyonaryong gobyerno […]

Bayan ng Lopez, sentro ng pandarahas ng militar sa buwan ng Setyembre
October 14, 2021 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Quezon (Apolonio Mendoza Command) | Cleo del Mundo | Spokesperson |

Sa buwan ng Setyembre, walang patumanggang dinahas ng mga elemento ng 201st Brigade, 85th IB at 59th IB ang mga magsasaka sa Brgy. San Francisco B, Lopez, Quezon. Ayon sa nakuhang ulat, mula nang aktibong hinarap, itinakwil at pinalayas ng taumbaryo ang mga kampo-militar sa kanilang barangay dulot ng pagkabahala at maaring likhaing pinsala sa […]