Archive of Pasa Bilis!

Magpakabana sa kaayohan sa masa
December 04, 2022 |

Usa ka halapad nga erya kun diin nagtunhay na ang tinuod nga gahum sa katawhan. Aktibo ang mga organisasyong masa. Dasig usab ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Nagkahiusa ang gubyerno sa baryo nga komprontahon ang mga usurero ug pa-kunhoran ang interes sa pautang. Ug napug-ngan nila ang pagsulod sa plantasyon nga buot moilog sa ilang […]

Pay attention to the well-being of the masses
December 04, 2022 |

A vast area where the true political power of the masses exists. Mass organizations are active. Barrio revolutionary committees are likewise in full function. The governing body in the barrio is united in confronting the usurers and bringing down the rate of interest of debts. They have also prevented the entry of plantations that wished […]

Dili kinahanglan og bagyo aron matukod ang munisipyo
December 04, 2022 |

Bukid sa Compostela Valley—“Unsaon pagtukod ang gobyerno sa katawhan sa ang-ang munisipyo? Kinahanglan siguro mahitabo ang usa ka bagyo nga sama ka kusog ni Pablo!” Kini ang pasiaw nga nadungog panahon sa pagtukod sa Komiteng Rebolusyonaryo sa Munisipyo (KRM) sa magkakanit nga mga konsolidadong baryo sa bukid sa Comval—pulos mga biktima sa bagyong Pablo. Ug […]

We don’t need a typhoon to build our municipality
December 04, 2022 |

Hinterlands of    Compostela Valley —“How do we build the people’s government in the municipality level? Maybe we need a typhoon as strong as Pablo!” This was the running joke during the formal establishment of the Revolutionary Committee in the Municipal level or KRM within an area of contiguous consolidated barrios in the countryside of […]

Paglihok ug Pagbangon
December 04, 2022 |

“Palihukon nato ang tanang makinarya sa atong nalangkuban nga erya, palihukon ang tanang masa aron sa hinanali makakaon ug makabangun kita sa kadaut sa bagyong Pablo!” Kini ang among kahiusahan sa emergency miting nga gipahigayun sa subsekyon sa Partido ug mga kaubang Hukbo nga naa sa erya human mihapak ang bagyong Pablo sa tulo ka […]

Struggle and Recovery
December 04, 2022 |

“Mobilize all machineries in our areas of responsibility, mobilize the masses to solve hunger and overcome the hardship cause by Typhoon Pablo!” This was our unity during the emergency meeting of the Party’s sub-section and the Red fighters in the area after Typhoon Pablo ravaged the three provinces of Southern Mindanao. In merely two hours […]

Mas kusgan pa sa unos
December 04, 2022 |

  Mas kusgan pa sa unos Mas kusgan pa sa unos Ang katawhang naghiusa Mas gamhanan pa sa baha Ang bul-og sa pag-alsa Kun masa na ang molihok Walay makasanta, walay makapugong Masa ang mahukmanon Sa pagdaog sa rebolusyon Ug silang mapahimuslanon silang mga AY ug usurero, DBK ug pasistang sundalo Mga tigpangawkaw og yuta […]

Stronger than the storm
December 04, 2022 |

  Stronger than the storm Stronger than the storm Is the people united More powerful than the flood Is the deluge of resistance When the masses rise Nothing stands in their way, Nothing hinders their advance For they are the makers of history And the revolution’s inevitable victory And lo those who exploit the landed […]

Si Nong Daniel, ang komunal ug ang milisya
December 04, 2022 |

Dili na bag-o sa mga masa ang may mamatikdang nagpahi-ping tawo sa ilang komunidad. Siguradong may full operation na pod ang mga sundalo. Sayod si Nong Daniel, kalambigit na sad kini sa dinagkung pagmina. Dugay na kining plano sa gubyerno. Bisan wala pa ang bagyong Pablo, duna nay mga surbe-yor nga nanganhi. Nakadawat pod sila […]

Nong Daniel, the communal farm and the people’s militia
December 04, 2022 |

It’s nothing unusual for the residents here to notice suspicious people lurking around their community. For sure, there’s a full military operation. Nong Daniel knows that this is surely connected to large-scale mining. This has been the government’s plan for quite some time. Even before Typhoon Pablo, mining surveyors had already come. The residents had […]