Mas kusgan pa sa unos

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

 

Mas kusgan pa sa unos

Mas kusgan pa sa unos
Ang katawhang naghiusa
Mas gamhanan pa sa baha
Ang bul-og sa pag-alsa
Kun masa na ang molihok
Walay makasanta,
walay makapugong
Masa ang mahukmanon
Sa pagdaog sa rebolusyon

Ug silang mapahimuslanon
silang mga AY ug usurero,
DBK ug pasistang sundalo
Mga tigpangawkaw og yuta
Ug mga dagkung kawatan
Imperyalistang milimas
Sa bahandi sa katawhan
Ug midaut sa kinaiyahan
Silang tanan moatubang
Sa hukom sa katawhan
Silang tanan pagahukman
Sa adlaw sa kadaugan

Mas kusgan pa sa unos
Ang katawhang naghiusa
Mas gamhanan pa sa baha
Ang bul-og sa pag-alsa
Kun masa na ang molihok
Walay makasanta,
walay makapugong
Masa ang mahukmanon
Sa pagdaog sa rebolusyon

Unang gimantala sa Pasa Bilis! Hulyo 2013 nga isyu
(Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu, Disyembre 4, 2022)

Mas kusgan pa sa unos