Magpakabana sa kaayohan sa masa

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Usa ka halapad nga erya kun diin nagtunhay na ang tinuod nga gahum sa katawhan. Aktibo ang mga organisasyong masa. Dasig usab ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Nagkahiusa ang gubyerno sa baryo nga komprontahon ang mga usurero ug pa-kunhoran ang interes sa pautang. Ug napug-ngan nila ang pagsulod sa plantasyon nga buot moilog sa ilang yuta.

Dinhi usab makita nga nagalihok ang mga masa alang sa produksyon, alang sa mga lusong ug komunal. Tumong nila nga sulod sa duha ka anihan, hingpit nang walaon ang grabeng kagutom. Ug makatungha ang mga bata. Bisan unsa kamayukmok, dili nila gusto nga may batang dili makaila sa letra. Ug kun mahimo, magpadayong magtungha ang kabataan hangtud hayskul, hangtud pa gani kolehiyo.

Sa hisgutanang panglawas, aduna na silay lokal nga mga medik o barrio medical group nga moatiman sa panglawas sa tagibaryo, apil na dinhi ang mga kampanyang sanitasyon, nutrisyon, ug pag-atiman sa kabataan ug mga inahan.

Sa hisgutanang depensa, anaa usab ang BHB, lakip na ang Milisyang Bayan nga aktibong nagbarog aron panalipdan ang tagibaryo ug ang mga kadaugan nga naangkon na sa katawhan. Dinhing dapita, halapad ang kamaniobrahan sa Pulang hukbo. Wala siyay dakung pagpanagana tungod iyaha kini nga luna. Siya ang magbuot sa dula dinhi. Suheto siya sa terrain. Anaa kaniya ang inisyatiba. Ug sa hugot nga suporta o pagtabang sa halapad ug lalom nga baseng masa, mahimo niyang ig-on ang kaaway sa matag pagsulod niini.

Damgo? Dili. Kini ang tinuod nga hulagway sa mga baseng gerilya o Bager nga anam-anam natong ginapundar sa labing lig-ong dapit sa mga gerilyang nataran sa tibuok kapupud-an. Ang maong hulagway ginahulma nato sa kasaysayan pinaagi sa malisud ug mainantusong gimbuhatong masa, paglunsad og armadong pakigbisog ug pagpalagsik sa agraryong rebolusyon, partikular ang mga antipyudal nga kalihokang masa.

Kadungan sa pagbungkag nato sa mga ma-pahimuslanon ug madaugdaugong gambalay nga gipahamtang sa nagharing hut-ong mao ang pagtukod nato sa tinuod nga gahum sa katawhan. Gahum kini nga magsumikad sa makiangayon ug makatarunganong pangandoy sa mga kabus ug linupigan alang sa yuta, pa-nginabuhian, hustisya ug kalinaw.

Apan ang maong gahum dili ug dili maangkon sa katawhan kun wala silay hukbo nga moatubang sa pwersa sa reaksyonaryong estado, dili mamugna sa katawhan ang iyang gobyerno hangtud dili kini iagi sa armadong pakigbisog; walay naghari nga igo nalang niya isurender ang iyang paghari. Hangtud naay mga mapahimuslanon, mahitabo ug mahitabo ang pagsukol sa mga linupigan. Sa laktod, gubat sa katawhan.

Sa paglunsad nato sa gubat sa katawhan, dili lang mga pakigsangka ang atong ginaatubang, kun dili ang kinatibuk-ang pag-asdang aron ma-kab-ot ang mga pangpulitikang tumong ug mga gamot-hinungdan nganong dunay gubat. Busa, kanunay nga gikonsidera nato ang tulo ka batakang sangkap sa paglihok sa kabukiran—ang base, armadong pakigbisog ug agraryong rebolusyon. Tulo ka sangkap nga nagtinabangay ug nagsuportahay. Kun wala ang isa, maglisud pag-lambo ang lain pang duha. Kining tulo ka sangkap mahinungdanong mga sukdanan sa kaepektibo ug kakusog sa pagpaasdang nato sa gubat sa katawhan. Dinhi usab masukod kun nagpakabana ba gyud ta sa kaayohan sa katawhan. Natubag ba ang ilang mga nag-unang interes? Nagsalig ug nagsandig ba ta nila?

Matud pa sa atong bantugang magtutudlong Mao Zedong: Tungod kini kay ang rebolusyonaryong gubat usa ka gubat sa masa; malunsad lamang kini pinaagi sa pagmobilisa sa masa ug pagsalig kanila. Kun ato lamang mobilisahon ang katawhan sa pagpadayon sa gubat ug wala na kitay laing buhaton, magmalampuson ba kaha kita sa pagpilde sa kaaway? Syempre dili. Kun buot nato modaog, kinahanglan pa kita motrabaho og dugang. Kinahanglan atong pangulohan ang pakigbisog sa mga mag-uuma alang sa yuta ug iapud-apod ang yuta sa kanila, patas-on ang ilang kadasig sa trabaho ug patas-on ang pang-agrikulturang produksyon, panalipdan ang interes sa mga mamumuo, tukoron ang mga kooperatiba, palamboon ang patigayon sa mga lugar nga tua sa gawas, ug sulbaron ang mga problema nga ginaatubang sa masa—pagkaon, masilongan ug panapot, sugnod, bugas, mantika ug asin, sakit ug kalimpyo, ug pangasawa.

Sa laktod, angayan nato tagdon ang tanang praktikal nga mga problema sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa masa. Kun atong tagdon kining mga problema, sulbaron kini ug hatagan og katagbawan ang mga panginahanglanon sa masa, mahimo kitang mga tinuod nga tig-organisa sa kaayohan sa masa, ug sa tinuod makigtambayayong sila kanato ug mohatag sa ilang mainitong suporta.

__
Unang gimantala isip Editoryal sa Pasa Bilis! isyu, Hulyo 2013.
(Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu, Disyembre 4, 2022)

Magpakabana sa kaayohan sa masa