Ang reaksyunaryong landas ay landas ng kabiguan at sariling pagkawasak

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Iba’t ibang destabilization plot, ribalan sa loob, demoralisasyon ng mga elemento at iba’t ibang internal na usapin ang bumabayo sa AFP-PNP at nagsusulputan ngayon sa mata ng publiko. Gayunpaman, hindi nakapagtataka ang muling pagtingkad na ito ngayon ng kabulukan ng AFP-PNP at ang tendensya nitong mawasak mula sa loob. Ang mersenaryong sandatahang lakas ay salamin lamang ng naghaharing sistema at ng pagkakalugmok mismo nito sa kumunoy ng papalalang krisis.

Dahil lumalaki ang mga bitak sa hanay ng mga paksyon ng naghaharing-uri, napapabilis din ang pagkakahati-hati ng katapatan ng kani-kanilang armadong galamay. Maraming mga upisyal ng AFP-PNP ang nakapanig pa rin sa paksyon ng oposisyon. Maging yaong tapat sa tambalang Marcos-Duterte ay nahahati rin ang katapatan sa pagitan ng dinastiyang Marcos at dinastiyang Duterte.

Ilang ulit mang apulahin ng mga tagapagsalita at dalubhasa sa saywar ng AFP-PNP ang mga apoy ng disgusto at demoralisasyon sa loob ng AFP-PNP, hindi nito mapipigilan ang paglaki ng mga hidwaan at internal na pagkakahati-hati. Ang mga saligang katangian nitong mersenaryo, papet, reaksyunaryo at pasista at pagkakahiwalay sa malawak na masa ang siya rin mismong obhetibong kundisyong iniiralan ng papalala internal na demoralisasyon, paksyunalisasyon at alitan.

Dahil tanging ang interes ng kani-kanilang mga amo ang pinagsisilbihan ng institusyong AFP-PNP at walang tunay na nagbibigkis sa kanilang hanay kundi ang katapatan sa ganansya at yaman, mabilis na nahuhubad kahit sa mata ng mismong mga elemento nito ang balatkayo ng pagiging makabayan at progresibo. Sa pagtataguyod nito ng dayuhang interbensyong militar at pagtataksil sa kapakanan at soberanya ng bansa, hindi maiwasang mapukaw ang patriyotismo ng mga nakabababang upisyal at karaniwang sundalo na pinagmumulan ng diskuntento at demoralisasyon sa kanilang hanay.

Ang internal na pagkabulok na ito mismo ang pumipigil sa AFP-PNP na gapiin ang rebolusyonaryong armadong kilusan. Ito rin ang dahilan kung bakit makapagdulot man ang mga kampanyang militar ng kaaway ng ilang problemang taktikal laban sa mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa, sa pangmatagalan ay higit na malaki ang danyos na pinagbabayaran ng hanay ng AFP-PNP at kanilang reaksyunaryong gubyerno sa larangang militar at pulitika.

Ang dapat tandaan ng AFP-PNP sa mabilis na pagkakalantad ng kanilang internal na kabulukan sa kabila ng kanilang pagpigil ditong sumambulat ay ang landas ng pagtatanggol sa papet, reaksyunaryo at naaagnas na naghaharing sistema ay lagi’t lagi, landas din ng kabiguan at sariling pagkawasak. At na ang landas ng pagsisilbi sa masa, gaanuman kasalimuot at kahaba, ay landas ng ganap na tagumpay.

Ang reaksyunaryong landas ay landas ng kabiguan at sariling pagkawasak