Pahayag ng MAKIBAKA sa ika-54 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan Ang rebolusyonaryong lakas at punyagi ng Bagong Hukbong Bayan ay hindi magagapi at patuloy na sasagupa sa mapang-aping sistema tungo sa pambansa-demokratikong paglaya!

Maalab na pagpupugay sa dakilang tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan sa kanilang pagtuntong sa ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag. Kaisa ng rebolusyonaryong kilusang kababaihan ang sambayanan sa paggunita sa makasaysayang okasyong ito. Matayog na ang mga naiguhit na tagumpay ng BHB sa larangan ng digmang bayan. Huwaran ang BHB sa pandaigdigang kilusang gerilya dahil sa nagpapatuloy nitong pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may bagong tipo sa loob ng humigit kalahating siglo. Napagtagumpayan ng BHB ang maraming pagsubok at hamon sa loob ng mahabang panahon dahil sa matatag na pagsasapraktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Yumabong ang BHB sa kanilang limitadong kagamitan at kasapian nang maitatag ito noong Marso 29, 1969. Nagsimula ang BHB sa panahon ng diktadurang Marcos at sa loob ng 54 na taon ay naging matagumpay sa pakikipagkaisa sa mamamayan sa pagpapabagsak ng mga mapagsamantalang rehimen. Bilang hukbo ng mamamayan, kongkretong isinabuhay ng BHB ang rebolusyong agraryo at iba’t ibang demokratikong karapatan ng mamamayan. Hindi ito nagpatinag sa mga mapanupil at marahas na atake ng estado. Marami na ang mga anak ng bayang nagbuwis ng buhay sa kasaysayan ng rebolusyonaryong kilusan ngunit ang balon ng diwang mapanlaban ay hindi masusupil, bagkus ay dumadaluyong at lumalakas. Nangangahulugan itong nagpapatuloy ang mapagpasyang paglahok ng mamamayan sa pambansa-demokratikong kilusan at digmang bayan. Taglay ng BHB ang malawak na bilang ng hukbong kababaihan, kalalakihan, at LGBT. Patunay ito sa mapagpasyang pagkilala ng BHB sa lahat ng uri ng kasariang handang mag-ambag sa armadong pakikibaka.

Taglay ng BHB ang hindi mabilang na kababaihang Pulang mandirigma na buong lakas na gumuhit at gumuguhit ng rebolusyonaryong ambag sa pambansa-demokratikong pakikibaka. Patunay ito na kinikilala, pinapahalagahan, at ipinagbubunyi ng BHB ang emansipatoryong tatag at gilas ng kababaihan sa pakikidigma. Sa loob ng limampu’t apat na taon, mayroong hindi matatawarang pagsulong at paglago ng kababaihang rebolusyonarya sa kilusang anti-imperyalista, anti-pyudal, at anti-burukrata-kapitalista.

Buo ang tiwala ng rebolusyonaryong kilusang kababaihan sa Pilipinas na hindi kailanman magagapi ang BHB sa kabila ng nagbabagong hubog na mga atake at sabwatan ng estado at mga imperyalista, burukrata-kapitalista, at pyudalista. Sa pamamagitan ng maalab at pinagsama-samang lakas ng mga hukbong bayan at iba pang rebolusyonaryong kilusan, makakamtan ng sambayanang Pilipino ang tunay at ganap na pambansa-demokratikong paglaya.

Sa maikling panahon pa lamang ng pamumuno ng diktadurang US-Marcos-Duterte, maitatala ang hindi mabilang na pananamantala nito sa mamamayang Pilipino. Sa loob ng siyam na buwan sa Malakanyang, mabubuod na ang tanging inatupag ni Marcos II ay paglilibot sa iba’t ibang bahagi ng mundo upang mag-engganyo ng mga dayuhang kapitalista, makipagkasundo sa pagbebenta ng mga teritoryo ng Pilipinas, magbigay suporta sa mga kontra-insurhensyang programa ng mga imperyalista at magdagdag ng mga base militar ng Estados Unidos, Japan, at Australia sa bansa, ibenta ang ating pambansang soberanya at manatiling inutil sa kabila ng pang-aagaw ng Tsina sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, kaladkarin ang mga Pilipino sa mga gyerang agresyon ng mga imperyalista sa pamamagitan ng mga ‘Balikatan Exercises’, magpatupad ng mga liberal na patakarang pang-ekonomiya gaya ng RCEP at Maharlika Investment Fund, magbalasubas sa likas na yaman ng bansa katulad ng patuloy na pagmimina kahit sa mga protected area at national park, magbulag-bulagan sa pagbulusok ng presyo ng langis, pagkain, at iba pang batayang bilihin, makipagsabwatan sa mga ismagler ng produktong pang-agrikultura, magkibit-balikat sa lumalalang suliranin sa empleyo at larangan ng paggawa, magsulong ng Jeepney phaseout, magpabaya sa pagtitiyak ng mga batayang serbisyong panlipunan, magratsada ng Charter Change, labagin ang mga karapatang pantao kabilang na ang pagpapalayas sa mga komunidad, pagbabanta, panliligalig, at redtagging, ekstrahudisyal na pamamaslang, marahas na pagdukot, at ilegal na pagdakip at pagkulong, at maglunsad ng misimpormasyon at disimpormasyon.

Sa ilalim ng rehimeng US-Marcos-Duterte, umalagwa ang mataas na bilang ng mga atake at pananamantala sa sambayanan, lalo na sa kababaihan at mga bata. Tumindi ang kronikong krisis pangkultura, pang-ekonomiya, at pampolitika. Ito ang malalim na sanhi kung bakit mapagpasyang lumalahok sa larangan ng demokratikong rebolusyong bayan ang mamamayan. Bukod sa pagtindi ng pasistang pamamahala, sagad na ang pasensya ng sambayanan sa bulok na sistemang umiiral sa bansa.

Tiyak na, sa pamamagitan ng pamumuno at gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas, ang Bagong Hukbong Bayan ay patuloy na magpupunyagi at magpapatatag upang baguhin ang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

Kasinlawak ng karagatan ang sonang gerilya sa Pilipinas. Nakamapa rito ang rumaragasang alon ng hukbong bayang nilalahukan ng kababaihang gerilyang handang sagupain at pabagsakin ang mapanikil at mapang-aping sistema, upang buong tatag na itaguyod ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba!

Kababaihan, makibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Ang lakas ng milyun-milyong kababaihan ay marapat at makatarungang iambag para sa pag-abante ng demokratikong rebolusyong bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan!

Kababaihan, tumungo sa kanayunan! Lumahok sa digmang bayan!

Ang rebolusyonaryong lakas at punyagi ng Bagong Hukbong Bayan ay hindi magagapi at patuloy na sasagupa sa mapang-aping sistema tungo sa pambansa-demokratikong paglaya!